Recent Submissions

 • Zhodnocení zátěže ekosystému v povodí Váhu 

  Grajciariková, Eva
  V bakalárskej práci teoretického charakteru bola riešená aktuálna problematika záťaže ekosystému vo vybranej lokalite Slovenska. Pozornosť bola zameraná na zhodnotenie úrovne kontaminácie vo vybranej oblasti povodia rieky ...
 • Problematika stanovení analgetik ve vodách 

  Benešová, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci metody pro stanovení analgetik ve vodách. Cílem práce bylo vypracovat metodický postup pro stanovení vybraných léčiv, tj. kyseliny salicylové a naproxenu v modelových vzorcích ...
 • Využití plynové chromatografie pro stanovení reziduí léčiv 

  Sýkora, Richard
  Analgetika jsou v dnešní době široce využívanou skupinou léčiv jak v humánní tak i ve veterinární medicíně. Rezidua těchto léčiv se dostávají do povrchových vod z čistíren odpadních vod, ve kterých nedojde k jejich eliminaci. ...
 • Aplikace nanoplniv do termoplastů 

  Žák, Luboš
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši současného stavu poznání v oblasti přípravy, vlastností a aplikací nanokompozitů s termoplastickými polymerními matricemi a různými typy nanoplniv. Přehledně jsou ...
 • Problematika perfluorovaných sloučenin ve složkách životního prostředí 

  Šima, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma: Problematika perfluorovaných sloučenin ve složkách životního prostředí. Nejdůležitějšími zástupci skupiny perfluorovaných sloučenin jsou perfluorooktansulfonát ...
 • Hodnocení obsahu tenzidů ve vodách 

  Zajícová, Markéta
  V bakalářské práci je řešena problematika kontaminace vod syntetickými tenzidy. Tyto tenzidy se dostávají do odpadních vod především z pracích a čistících prostředků, v nichž jsou hlavní složkou. Cílem práce bylo sledovat ...
 • Speciační a frakcionační analýza kovů v zemědělských půdách 

  Lepař, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o postupech a analytických technikách spojených se speciační analýzou a frakcionací kovů v zemědělských půdách. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se speciace, frakcionace, ...
 • Problematika fenolů ve vodách 

  Tylichová, Petra
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů ve vodách. Teoretická část shrnuje informace o vlastnostech fenolů, jejich použití, výskytu v životním prostředí a účincích na lidské zdraví. Jsou popsány metody pro stanovení ...
 • Možnosti stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 

  Kolibačová, Silvie
  Tato bakalářská práce je literární rešerší, která pojednává o charakteristice bezu černého, jeho výskytu, druzích a možnostech využití především v lékařství a potravinářství. V další části je popsána výroba ovocných šťáv ...
 • Možnosti stanovení těkavých mastných kyselin 

  Svítilová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá obecnou charakteristikou mastných kyselin, popisem struktury a názvosloví těkavých mastných kyselin, vlastnostmi a oblastmi jejich výskytu. Dále jsou zmapovány možnosti identifikace těkavých ...
 • Vodní hospodářství v ZOO Brno 

  Jančurová, Hana
  Předmětem práce je provést analýzu vodního hospodářství Zoo Brno a tropického pavilonu, s důrazem na udržitelnost životního prostředí místní fauny a flóry. Byla zmapována síť vodovodního potrubí a stav jednotlivých vodovodních ...
 • Chemie polynitrovaných heterocyklických sloučenin 

  Kubátková, Nela
  Byla zpracována rešerše na téma polynitrované heterocyklické sloučeniny. Jedná se o sloučeniny se schopností detonace, způsobené zejména přítomností nitroskupin, které jsou navázány na atomy uhlíku jejich cyklu. Tato práce ...
 • Testování zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH 

  Hampapa, Břetislav
  Bakalářská práce se zabývá testováním zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH (PP-g-IA). V teoretické části byly shrnuty dosud známé poznatky ohledně termické degradace derivátů kyseliny itakonové a polypropylenu ...
 • Možnosti identifikace silic v environmentálních matricích 

  Plačková, Lucie
  V této práci jsou charakterizovány obsahové látky typu silic ve vzorcích rostlinného původu, a to v jehličí a mechu, jejich chemické rozdělení, popis účinků na zdraví člověka a jejich využití v lékařství. Práce dále popisuje ...
 • Vztah tělesné aktivity na složení lidského těla 

  Frechová, Vendula
  Tato bakalářská práce se zabývá vztahem tělesné aktivity na složení lidského těla. Teoretická část je zaměřena na složky potravin důležité pro výživu člověka, energetický metabolismus a druhy pohybové aktivity. Dále jsou ...
 • Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mosazi 

  Řádková, Lucie
  Hlavním tématem této bakalářské práce je plazmochemické ošetření archeologickým artefaktů, především plazmochemické ošetření korozních vrstev mosazi. Pro tento proces bylo použito nízkotlaké, nízkoteplotní vodíkové plazma. ...
 • Výroba vína se zaměřením na rozdíly v produkci "bio" vína a vína připravovaného běžnou cestou 

  Kubicová, Lenka
  Bakalářská práce stručně popisuje technologii výroby bílého, červeného a růžového vína. Je zaměřena na bioprodukci vína, která je v současné době na vzestupu. Zahrnuje hlavní zásady a ochranné opatření ekologického ...
 • Modifikace polyurethanu biodegradabilním polyhydroxybutyrátem 

  Kupka, Vojtěch
  Cílem předložené bakalářské práce byla syntéza elastomerního polyuretanu plněného biodegradabilním polyhydroxybutyrátem. Vzorky byly podrobeny analýze morfologie pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, mechanické ...
 • Analýza polyfenolických látek v různých typech kávy 

  Jašková, Martina
  Cílem bakalářské práce bylo zkoumání množství biologicky významných látek u vybraných druhů pražených mletých káv, rozpustných káv a tekutého rozpustného kávového extraktu. Jednotlivé kávy se od sebe liší technologickým ...
 • Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech 

  Kouřil, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech. Vycházel jsem z domácích a zahraničních literárních zdrojů za posledních deset let. Část zdrojů pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci ...

View more