Now showing items 1-20 of 149

 • Adsorpce kovových iontů na huminových kyselinách 

  Pokorná, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá huminovými kyselinami a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. Huminové kyseliny jsou většinou aromatické polycyklické sloučeniny, které mají na svých postranních řetězcích především ...
 • Analýza dopravních nehod a hodnocení kritických míst na území města Brna 

  Holoubek, Vladimír
  Práce se nejdříve zaměřuje na statický popis stavu silniční a železniční sítě v Brně a Jihomoravském kraji. Dále se soustřeďuje především na statistiku nehodovosti, intenzity dopravy a přepravních proudů. V analytické části ...
 • Analýza možností mobilní požární techniky a jednotek HZS při likvidaci mimořádných událostí 

  Kinduch, Oldřich
  V této publikaci je popsán rozvoj požáru, vývoj mobilní požární techniky, znalost strojníka v požární taktice, věcných prostředků, bezpečnost práce na stanici, ale i u zásahu. Znalosti strojníka a především možnost zdokonalení ...
 • Analýza polyfenolických látek v různých typech kávy 

  Jašková, Martina
  Cílem bakalářské práce bylo zkoumání množství biologicky významných látek u vybraných druhů pražených mletých káv, rozpustných káv a tekutého rozpustného kávového extraktu. Jednotlivé kávy se od sebe liší technologickým ...
 • Analýza reziduí toxických látek ve vodě metodou "spray & trap" 

  Vlčková, Lenka
  Tato práce se zabývá ověřením možnosti analýzy prekurzorů nebo degradačních produktů toxických sloučenin ve vzduchu a ve vodě prostřednictvím GC/MS metodou termodesorpce nebo kombinací metody "spray & trap" s následným ...
 • Aplikace nanoplniv do termoplastů 

  Žák, Luboš
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši současného stavu poznání v oblasti přípravy, vlastností a aplikací nanokompozitů s termoplastickými polymerními matricemi a různými typy nanoplniv. Přehledně jsou ...
 • Barviva červených a bílých odrůd vína 

  Peprná, Tereza
  Teoretická část bakalářské práce shrnuje informace o barvivech obsažených v červených a bílých odrůdách hroznů. V úvodu je popsáno složení jednotlivých částí plodu hroznu. Největší pozornost je věnována barvivům červených ...
 • Barvivy senzibilizované solární články 

  Schovancová, Petra
  V poslední době se výzkumné úsilí upíná k velmi slibné fotovoltaické technologii – barvivy senzibilizovaným solárním článkům. Technologie je založena na generaci elektronů v senzibilizujícím barvivu a jejich separaci na ...
 • Bioindikátory - jejich role při hodnocení stavu životního prostředí 

  Winklerová, Lucie
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím rostlinných a živočišných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí. Bioindikátory jsou v práci rozděleny podle ekosystému, pro který jsou používány, na bioindikátory ...
 • Charakteristika šťávy z plodů černého bezu na základě vybraných chemických parametrů 

  Šafránková, Petra
  Tato práce se zabývá charakteristikou šťávy z černého bezu na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části je popsána botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho původu a rozšíření. Tato část se také ...
 • Chemie lineárních polynitraminů 

  Teplá, Romana
  Práce je zaměřena na chemii lineárních polynitraminů, jejich fyzikálně-chemické a výbušinářské vlastnosti s ohledem na možnosti jejich přípravy a oblasti použití jako energetických plastifikátorů tuhých propelentů a jako ...
 • Chemie polynitrovaných heterocyklických sloučenin 

  Kubátková, Nela
  Byla zpracována rešerše na téma polynitrované heterocyklické sloučeniny. Jedná se o sloučeniny se schopností detonace, způsobené zejména přítomností nitroskupin, které jsou navázány na atomy uhlíku jejich cyklu. Tato práce ...
 • Chiralita a její význam v environmentální organické analýze 

  Svobodová, Dagmar
  Tato bakalářská práce je vypracována jako literární rešerše zaměřená na charakterizaci chirality a jejím významem pro životní prostředí. Tato práce také podává přehled metod používaných pro chirální separaci a analýzu ...
 • Dekontaminace osob ve zdravotnických zařízeních při CBR událostech 

  Magulová, Eva
  Cílem této bakalářské práce je snaha podat nový náhled na možnost dekontaminace ve zdravotnických zařízeních. V první části jsou stručně vysvětlena klíčová slova. V druhé části je stručný náhled na sarinový útok v Tokijském ...
 • Diagnostika diafragmového výboje v kapalinách 

  Dřímalková, Lucie
  Hlavním cílem této práce je diagnostika diafragmového výboje v kapalinách. Ačkoli byla v posledních letech objevena celá řada aplikací elektrického výboje v kapalinách, vlastní mechanismus vzniku tohoto výboje není dosud ...
 • DNA analýza nepatogenních klostridií izolovaných ze sýrů 

  Chroboková, Maria
  Polymerázová řetězová reakce (PCR) je molekulárně genetická metoda, která umožňuje replikaci nukleových kyselin in vitro. Umožňuje identifikaci mikroorganismů nebo prokazování přítomnosti specifických genů v různých matricích ...
 • Elektrochemická detekce purinových metabolitů a jejich isosterů 

  Spružinová, Petra
  Analýza některých důležitých purinových derivátů katabolického cyklu purinu a allantoinu byla provedena pomocí elektrochemických měření. Stanovení je založeno na tvorbě komplexu purin-Cu (I) na pracovní elektrodě, kterou ...
 • Endogenní cizorodé látky v potravinách 

  Greifenthalová, Ivana
  Tato práce je zaměřena na problematiku endogenních cizorodých látek v potravinách. Je zde uveden přehled všech významných kontaminantů vznikajících v potravinách během jejich zpracování a skladování působením fyzikálních, ...
 • Energetické materiály s vysokým obsahem dusíku 

  Bartošková, Monika
  Rešeršní zpracování problematiky perspektivních energetických materiálů s vysokým obsahem dusíku.
 • Evakuace osob s omezenou schopností pohybu z velkých rezidenčních zařízení sociální péče 

  Marek, Milan
  Bakalářská práce řeší v úvodní části evakuaci osob komplexněji, především její začlenění v platných právních normách ČR, kategorizaci mimořádných událostí a možnosti dělení evakuace. Následně práce přechází do řešení ...