Recent Submissions

 • Stabilita síťovaného alfa-kolagenu 

  Součková, Gabriela
  Teoretická část této bakalářské práce pojednává o obecných vlastnostech kolagenu, který je nejčastěji rozšířeným vláknitým proteinem v těle, o síťování kolagenu, které vede ke zlepšení mechanických i chemických vlastností, ...
 • Metody studia fosfoproteinů rostlin 

  Válková, Martina
  Reverzibilně fosforylované proteiny se uplatňují u řady základních buněčných procesů. Příkladem je přenos cytokininového signálu u rostlin, který je zprostředkovaný tzv. dvou-komponentním systémem zahrnujícím fosforylaci ...
 • Vliv struktury vláknového kompozitu (FRC) a adheziva na pevnost spoje FRC/částicový dentální kompozit 

  Bystřický, Zdeněk
  Tato bakalářská práce zkoumá, jak ovlivňuje typ vyztužení dentálního FRC (Fiber Reinforced Composite) materiálu a adhezivum pevnost adhezního spoje vláknového a částicového kompozitu a charakter jeho lomu. Pevnost adhezního ...
 • Studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel 

  Hrubá, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel. Náplní práce bylo zavedení metody difúzních cel do výzkumu transportu kovových iontů v huminových gelech a porovnání ...
 • Charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Ivancová, Anna
  Práca sa zaoberá fyzikálnou charakteristikou humínových látok, najmä draselných a amónnych solí rôzne regenerovaných humínových kyselín, pripravených z juhomoravského lignitu. Regenerácia lignitu spočívala v oxidácii ...
 • Možnosti stanovení metalosloučenin přítomných v živých systémech 

  Hauerlandová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice metalomiky. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a definice, rozdíly mezi proteiny vázanými s kovem a metaloproteiny. Práce se také zabývá metalothioneiny a jejich základním ...
 • Využití metody PCR v reálném čase při mikrobiologické analýze potravin 

  Novotná, Eva
  Probiotické druhy bakterií mléčného kvašení rodu Lactobacillus hrají důležitou roli v trávicím traktu člověka, např. chrání před patogenními mikroorganismy. Laktobacily jsou součástí různých potravinových výrobků. Detekovat ...
 • Studium optických vlastností tenkých transparentních vrstev 

  Schmiedová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem tenkých transparentních vrstev organických materiálů (PPV, P3HT, TiO2, DPP). V teoretické části jsou popsány principy nanášení tenkých vrstev analyzovaných materiálů a jejich vlastnosti. ...
 • Identifikace probiotických druhů rodu Lactobacillus 

  Vystavělová, Růžena
  Bakterie rodu Lactobacillus jsou součástí střevní mikroflóry, jejíž složení ovlivňuje zdravotní stav hostitele. Vzhledem k tomu, že u některých druhů Lactobacillus byly prokázány klinické účinky (např. posílení imunitního ...
 • Koloběh kobaltu v životním prostředí 

  Charuza, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá významem kobaltu v životním prostředí, zejména jako součásti vitaminu B12. Vitamin B12 je komplex, který je nezbytný pro správnou tvorbu červených krvinek a DNA, kromě toho ovlivňuje spoustu ...
 • Studium vlivu teploty a UV záření na celkový sterilační účinek dielektrického bariérového výboje 

  Kramárová, Petra
  Hlavním tématem této bakalářské práce je studium vlivu teploty a UV záření na celkový sterilizační účinek dielektrického bariérového výboje. Sterilizace je proces, při kterém dochází k eliminaci všech forem života. Předložená ...
 • Stanovení ergosterolu v pivovarských surovinách 

  Matyáš, Martin
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na stanovení obsahu ergosterolu v ječmeni a ve sladu. V teoretické části je zpracován výskyt ergosterolu v ječmeni a sladu, cíle jeho stanovení, podrobný přehled dříve použitých ...
 • Chromogenní reakce uranu 

  Konečná, Markéta
  přehledné uspořádání činidel pro barevné reakce uranu
 • Ověření kvality komerčních půd na mikrobiologický rozbor potravin 

  Peterek, Miroslav
  Tato práce popisuje ověření kvality komerčních půd používaných pro mikrobiologický rozbor potravin. Zabývá se morfologickými, cytologickými a fyziologickými charakteristikami Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum. ...
 • Techologie výroby dentálního kompozitu 

  Menčík, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a výrobou zařízení pro odtah a dělení prepregu vláknového dentálního kompozitu. Hlavním cílem byl návrh zařízení, tvorba technické dokumentace všech jeho částí, vlastní výroba a ...
 • Výběr vhodných bioindikátorů pro stanovení reziduí xenobiotik 

  Musil, Jan
  Bioindikátory jsou organismy, které můžeme použít k hodnocení kontaminace terestrického i vodního ekosystému xenobiotiky. Tato práce se zabývá především bioindikátory rostlinného a živočišného původu, které jsou schopny ...
 • Regulovaná produkce polyhydroxyalkanoátů bakterií Ralstonia eutropha s využitím různých typů substrátů 

  Šnajdar, Ondřej
  Předložená bakalářská práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) bakterií Ralstonia eutropha. Ke snížení nákladů na vstupní surovinu byla studována produkce PHA s využitím různých typů substrátů. V teoretické části ...
 • Prevence závažných chemických havárií 

  Koutský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o prevenci závažných chemických havárií. Jsou uvedeny základní pojmy této oblasti, případové studie, přehled legislativy a legislativně stanovených povinností, historie a současného stavu prevence ...
 • Analýza rizik nebezpečných chemických látek 

  Hřebřina, Jiří
  Historie a současný stav prevence závažných průmyslových chemických havárií v České republice z hlediska analýzy a hodnocení rizik nebezpečných chemických látek. Problematika prevence závažných chemických havárií a případové ...
 • Studium možností přípravy syntetických pískovců 

  Solik, Jaroslav
  Tato bakalářská práce studuje možnosti přípravy syntetických pískovců na bázi alkalicky aktivovaných (geopolymerních) pojiv. Cílem práce je navrhnout vhodný pojivový systém o optimální koncentraci, tak aby připravený ...

View more