Now showing items 1-20 of 129

 • Rozbor činnosti složek integrovaného záchranného systému při řešení složitých dopravních nehod 

  Doležal, Jiří
  Téma bakalářské práce je rozbor činnosti složek integrovaného záchranného systému při řešení složitých dopravních nehod. V úvodu je rozbor vzrůstající dopravy obecně. Potom jsou provedeny rozbory vzrůstající dopravy, ...
 • Možné přístupy ve vzdělávání dospělé populace z pohledu ochrany obyvatelstva 

  Mrázková, Silvie
  Přírodní a antropogenní katastrofy obklopují náš život čím dál víc. Oblast edukace běžného občana v ochraně obyvatelstva vykazuje stále velký deficit. Proto je třeba vymyslet a navrhnout způsoby, jak dosáhnout zlepšení. V ...
 • Zabezpečení dočasného a náhradního ubytování obyvatelstva evakuovaného ze zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany 

  Balharová, Gabriela
  Téma mé bakalářské práce je Zabezpečení dočasného a náhradního ubytování obyvatelstva evakuovaného ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. V úvodu se zabývám krizovou situací a obecnou charakteristikou ...
 • Bezpečnost systému přepravy materiálů a nebezpečných látek 

  Pirner, Adam
  Tématem mé bakalářské práce je bezpečnost systému přepravy nebezpečných látek. Vycházel jsem z domácích a zahraničních zdrojů za posledních patnáct let. Část zdrojů pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci Studijní ...
 • Využití nástroje Emergency Office při řešení mimořádných událostí 

  Anderlová, Monika
  Tato práce pojednává o zapojení informační technologie do procesu krizové řízení. Společnost T-SOFT vytvořila informační systém pro podporu krizového řízení EMOFF, který je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropě, ...
 • Příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva 

  Zdražilová, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva. Protože lidé jsou čím dál častěji vystavováni mimořádným událostem je důležité, aby věděli jak se mají v těchto případech ...
 • Hodnocení toxicity hasebních vod 

  Rybková, Tereza
  Problematika toxicity hasebních vod se v současné době dostává stále více do popředí zájmu. Při požáru dochází ke vzniku celé řady nebezpečných látek, které mohou negativně ovlivnit kvalitu některých složek životního ...
 • Zařízení civilní ochrany pro zabezpečení dekontaminace osob 

  Fiala, Jiří
  V moderní době je riziko úniků nebezpečných chemických látek, či jejich zneužití proti civilnímu obyvatelstvu velmi vysoké. I malá skupina lidí dokáže vytvořit hrozbu pro velkou část populace. Řešení se nachází ve správné ...
 • Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi 

  Ruhásová, Aranka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva před povodněmi. V práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, prostředky ochrany proti povodním, povodňové orgány a legislativní zabezpečení ...
 • Nebezpečné chemické látky a přípravky 

  Lacina, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na stručný a současný popis nebezpečných chemických látek vycházející ze současně stále platné legislativy. Shrnuje základní informace a identifikační údaje o průmyslových nebezpečných chemických ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Kouba, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin pro konstrukční užití v leteckém průmyslu, konkrétně slitinou 2024. Nejprve je shrnuta obecná problematika metalurgie hliníkových slitin a jejich základních vlastností. ...
 • Bezpečnost a ochrana kritické infrasktruktury společnosti v České republice 

  Kubicová, Lenka
  Práce je věnována bezpečnosti a ochraně kritické infrastruktury. Popisuje historii kritické infrastruktury ve Spojených státech, Evropské unii a České republice. Charakterizuje jednotlivé prvky kritické infrastruktury a ...
 • Prevence závažných chemických havárií 

  Koutský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o prevenci závažných chemických havárií. Jsou uvedeny základní pojmy této oblasti, případové studie, přehled legislativy a legislativně stanovených povinností, historie a současného stavu prevence ...
 • Analýza rizik nebezpečných chemických látek 

  Hřebřina, Jiří
  Historie a současný stav prevence závažných průmyslových chemických havárií v České republice z hlediska analýzy a hodnocení rizik nebezpečných chemických látek. Problematika prevence závažných chemických havárií a případové ...
 • Ekotoxicita látek s hormonálním účinkem 

  Cvikýřová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá osudem a ekotoxicitou vybraných látek s hormonálním účinkem v životním prostředí. Jsou to nejen látky ze skupiny steroidních hormonů, které jsou pro tento účinek vyráběny, ale také mnoho ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je zkoumání reaktivity a koroze materiálů, jmenovitě hořčíkových slitin. V teoretické části jsou stručně shrnuty dosavadní poznatky oboru koroze kovů se zaměřením na hořčíkové slitiny a uvedena ...
 • Význam kontaktních testů ekotoxicity 

  Modlitbová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá kontaktními testy ekotoxicity a jejich významem pro testování pevných matric jako jsou odpady, kontaminované půdy aj. Ekotoxicita těchto materiálů je podle požadavků současné legislativy ...
 • Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace 

  Doboš, Petr
  Cílem práce bylo připravit vzorky práškového hydroxyapatitu pomocí sol-gel a precipitační metody. Po syntéze byly prášky vylisovány a vypáleny při teplotách 500 °C, 800 °C a 1100 °C. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, ...
 • Operační možnosti jednotek požární ochrany při dekontaminaci osob. 

  Svoboda, Petr
  V této práci se zabývám historickým vývojem dekontaminace u jednotek požární ochrany až po současnou dobu. Popisuje způsoby kontaminace osob a metody jejich dekontaminace včetně dekontaminačních látek a směsí, které lze v ...
 • Environmentální dopad produktů hoření 

  Ročňáková, Ivana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem produktů hoření a jejich vlivem na životní prostředí a organismus člověka. Je zde vysvětlena podstata hoření a podmínky, za kterých hoření vzniká. Při tomto ději je vyvinuto ...