Now showing items 1-20 of 129

 • Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy 

  Teslíková, Ivana
  Tato práce se zabývá studiem acidobazického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na). Acidobazické chování karboxymethylcelulózy bylo studováno pomocí acidimetrických titrací roztoků CMC-Na s potenciometrickou ...
 • Adhezní pevnost a morfologie lomu mezi kompozitním, vlákny vyztuženým, kořenovým čepem a jádrem z částicového kompozitu 

  Kročová, Blanka
  Tato bakalářská práce zkoumá vliv složení a struktury dentálního čepu na jeho mechanické vlastnosti. Zabývá se adhezní pevností a morfologií lomu adhezního spoje mezi kompozitním, vlákny vyztuženým kořenovým čepem (FRC) a ...
 • Aktivní látky v cereálních produktech určených pro dětskou výživu 

  Hurtová, Jana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem antioxidačních látek v cereálních výrobcích určených pro dětskou výživu. Teoretická část je zaměřena na popis anatomické stavby obilného zrna, jeho chemické složení, rozdělení ...
 • Analýza rizik nebezpečných chemických látek 

  Hřebřina, Jiří
  Historie a současný stav prevence závažných průmyslových chemických havárií v České republice z hlediska analýzy a hodnocení rizik nebezpečných chemických látek. Problematika prevence závažných chemických havárií a případové ...
 • Analýza vína pomocí moderních analytických metod 

  Škařupa, Přemysl
  Tato práce je věnována problematice analýzy vína pomocí moderních analytických metod. Tematicky je rozdělena do dvou kapitol. V první části se zabývá chemickým složením vína od hlavních složek až po složky ve stopovém ...
 • Aromatický profil sýrových analogů 

  Studýnková, Hana
  Cílem této bakalářské práce bylo obecně charakterizovat co jsou sýrové analogy a identifikovat obsah chuťově a aromatických aktivních látek ve vybraných vzorcích sýrových analogů. Sýry byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše ...
 • Automatizace systému měření charakteristik senzorů plynu 

  Stříteský, Stanislav
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém automatického řízení aparatury pro měření charakteristik senzorů vodíku a následné ověření funkčnosti systému na referenčních vzorcích. Aparatura byla sestavena na ...
 • Bezpečnost a ochrana kritické infrasktruktury společnosti v České republice 

  Kubicová, Lenka
  Práce je věnována bezpečnosti a ochraně kritické infrastruktury. Popisuje historii kritické infrastruktury ve Spojených státech, Evropské unii a České republice. Charakterizuje jednotlivé prvky kritické infrastruktury a ...
 • Bezpečnost systému přepravy materiálů a nebezpečných látek 

  Pirner, Adam
  Tématem mé bakalářské práce je bezpečnost systému přepravy nebezpečných látek. Vycházel jsem z domácích a zahraničních zdrojů za posledních patnáct let. Část zdrojů pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci Studijní ...
 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Tomeček, Jaromír
  Kontaminace životního prostředí aromatickými nitrolátkami, ať už se jedná o výbušniny, pesticidy nebo ostatní podobné látky, je celosvětovým a donedávna i přehlíženým problémem. Následující text se zaměřuje na kontaminaci ...
 • Charakteristika šťávy z plodů pěstovaných odrůd bezu černého na základě vybraných chemických parametrů 

  Mizerovská, Lucie
  Cílem této práce bylo stanovit vybrané chemické parametry šťávy z plodů černého bezu a to jeho plané formy a čtyř vyšlechtěných odrůd Albida 08, Albida 09, Dana, a Haschberg. Relativní hustota byla nejnižší u odrůdy Albida ...
 • Charakterizace aktivních látek v různých druzích piva 

  Benešová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá analýzou biologicky aktivních látek, především fenolické povahy v 10 druzích nealkoholických piv s následným porovnáním s pivem alkoholickým. V teoretické části je uvedena technologie výroby piva ...
 • Charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Ivancová, Anna
  Práca sa zaoberá fyzikálnou charakteristikou humínových látok, najmä draselných a amónnych solí rôzne regenerovaných humínových kyselín, pripravených z juhomoravského lignitu. Regenerácia lignitu spočívala v oxidácii ...
 • Chromogenní reakce uranu 

  Konečná, Markéta
  přehledné uspořádání činidel pro barevné reakce uranu
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Bušinová, Markéta
  Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
 • Čistírna odpadních vod v Hustopečích - hodnocení současného stavu 

  Jurasová, Lenka
  V práci je shrnuta problematika čištění odpadních vod se zřetelem na konkrétní technologii použitou na čistírně odpadních vod v Hustopečích. S ohledem na to, že koncem roku 2009 byla dokončena rekonstrukce této čistírny, ...
 • Denní chod aktivity enzymu Rubisco v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého 

  Uhrová, Lucie
  V této bakalářské práci byl studován denní chod aktivity enzymu Rubisco v podmínkách normální (380 µmol mol-1) a zvýšené (700 µmol mol-1) koncentrace oxidu uhličitého u buku lesního (Fagus sylvatica). Vzorky listů byly ...
 • Depozice plazmových polymerů 

  Malá, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci a přípravu tenkých polymerních vrstev plazmochemickou depozicí z plynné fáze na plošný substrát z křemíku. Hlavní součástí práce je literární rešerše z oblasti plazmové ...
 • Diagnostika plazmatu během depozice organosilikonových vrstev 

  Jakobová, Martina
  Tématem této bakalářské práce je diagnostika plazmatu během depozice tenkých organosilikonových vrstev. Jako monomer byl použit hexamethyldisiloxan (HMDSO), diagnostickou metodou byla emisní spektroskopie plazmatu. V ...
 • Ekotoxicita látek s hormonálním účinkem 

  Cvikýřová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá osudem a ekotoxicitou vybraných látek s hormonálním účinkem v životním prostředí. Jsou to nejen látky ze skupiny steroidních hormonů, které jsou pro tento účinek vyráběny, ale také mnoho ...