Now showing items 1-20 of 373

 • Kapitálový trh jako zdroj financování bydlení 

  Hanák, Petr
  Práce zkoumá možnosti financování nemovitostí určených k bydlení. Zabývá se základními nástroji sloužícími k jejich financování i jejich vzájemnými kombinacemi. Hlavně se věnuje jejich porovnávání s cílem nalézt optimální ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Hasarová, Zuzana
  Hlavním cílem této diplomové práce je určit nejvhodnější způsob financování pořízení stavebního stroje pro společnost MONTAKO, s.r.o. Zabývá se především porovnáváním úvěrového a leasingového financování.
 • Podnikatelský záměr-založení squashového centra 

  Krbová, Ludmila
  Cílem diplomové práce je návrh na vybudování nového squashového centra v konkrétní lokalitě. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Pospíšil, Martin
  Diplomová práce analyzuje současný stav společnosti Timken s.r.o. Zkoumá její vnitřní a vnější prostředí, které na ni působí a ovlivňuje ji. Obsahuje několik návrhových koncepcí jak zjištěné nedostatky řešit a tím přispět ...
 • Problematika zaměstnávání cizinců v České republice 

  Krušinová, Pavlína
  Tato práce se zabývá problematikou zaměstnávání cizinců v České republice, konkrétně právní úpravou obsaženou v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Cizinci jsou v současné době považováni za pracovní sílu, bez jejíž ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Řezníčková, Soňa
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bodu zvratu ve firmě XY s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace prostřednictvím finanční analýzy sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace ...
 • Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU 

  Svoboda, Petr
  Příprava projektu podniku pro financování pomocí Strukturálních fondů EU Jednou z mála centrálně administrovaných možností, jak pomoci tuzemské firmě obstát ve velmi tvrdém boji na trhu, je využití finančních prostředků ...
 • Nástroje finančního trhu - cenné papíry 

  Skořepa, Pavel
  Tato práce pojednává o nástrojích finančního trhu. Čtenáři je nejdříve ukázáno z čeho je finanční trh tvořen, jak funguje, jaké mají cenné papíry charakteristické vlastnosti, proč se používají, jaké výhody a rizika v sobě ...
 • Projekt na získání dotace z SZIF 

  Komínková, Magda
  Diplomová práce se zabývá tématy týkající se dotací EU. Je zde obsažen přehled fondů, programů a postup při tvorbě projektu na získání dotace. Hlavní pozornost je věnována Programu rozvoje venkova.
 • Studie provozuschopnosti silniční sítě s využitím telematických přístupů 

  Bruna, Jiří
  Při vyšetřování dopravní nehody na silnici je obvykle k dispozici jen velmi málo objektivních informací. Elektronické záznamové zařízení provozních hodnot ve vozidle, jež je tématem mé diplomové práce, by mohlo zaznamenávat ...
 • Průzkum tržní orientace našich firem 

  Vlasová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá ověřením tržní orientace high-tech firem ve městě Brně, měřením vlivu tržní orientace na podnikový výkon, zjištěním vazby mezi tržní orientací a podnikovým výkonem u daných firem a posouzení logické ...
 • Návrh metodiky přijímacího řízení 

  Svobodová, Klára
  Následná práce se bude zabývat návrhem metodiky přijímacího řízeni pro nově vzniklou společnost, která plánuje během jednoho roku disponovat sedmdesáti zaměstnanci. Výstupem mé práce bude možný manuál pro přijímání nových ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Kačor, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik, jeho význam pro národní hospodářství, požadavky a postup ...
 • Personální řízení ve společnosti Pars nova,a.s. 

  Opatovská, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s návrhem popisu pracovního místa personální ředitelky ve společnosti Pars nova a.s. Obsahuje analýzu pracovního místa personání ředitelky a návrh popisu pracovního místa, ...
 • Personální management ve veřejné správě 

  Pokorný, Pavel
  Obsahem mojí diplomové práce „Personální management ve veřejné správě“ je představit pojem personální management a analyzovat jeho možnosti uplatnění ve veřejné správě, konkrétně ve Vězeňské službě ČR, ve věznici Kuřim se ...
 • Řízení excelence v malé firmě 

  Chamrádová, Radka
  Diplomová práce řeší problematiku řízení excelence ve společnosti ORKÁN plus, s.r.o., která působí v oblasti poskytování služeb vedení účetnictví, daňového poradenství a souvisejících služeb. Na základě zjištěných skutečností ...
 • Řízení lidských zdrojů u McDonald's 

  Popelář, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v restauraci McDonald‘s. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a vymezuje všechny základní pojmy. Praktická část se dále dělí na analytickou, ...
 • Studie logistické koncepce distribučního skladu 

  Kubala, Jakub
  Tato diplomová práce „Studie logistické koncepce distribučního skladu“ se zabývá komplexním fungováním distribučního skladu na všech jeho úrovních, s cílem navrhnout efektivní postupy při komunikaci se zákazníkem a dodavateli. ...
 • Analýza výsledků podnikání a návrhy na zajištění dlouhodobé perspektivy 

  Stružková, Martina
  Diplomová práce analyzuje dosažené výsledky podnikatelského subjektu. Obsahuje fundamentální a strategickou analýzu, na základě kterých byla navrhnuta opatření vedoucí k zajištění stability a perspektivy podnikatelských aktivit.
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Pálka, Přemysl
  ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v regionu Břeclav, kde analyzuji problém nezaměstnanosti v letech 2003-2007. Obsahuje rozbor jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělaní, ...