Now showing items 79-98 of 348

 • Kapitálový trh jako zdroj financování bydlení 

  Hanák, Petr
  Práce zkoumá možnosti financování nemovitostí určených k bydlení. Zabývá se základními nástroji sloužícími k jejich financování i jejich vzájemnými kombinacemi. Hlavně se věnuje jejich porovnávání s cílem nalézt optimální ...
 • Komoditní deriváty z pohledu drobného investora 

  Prokopec, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá investicemi do komoditních aktiv prostřednictvím finančních a komoditních derivátů. V první části práce jsou představeny jednotlivé typy komodit a je zde uveden i historický vývoj jejich ...
 • Komplexní pojištění podnikatelského subjektu 

  Moltaš, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje návrh komplexního pojištění pro vybraný podnikatelský subjekt. Práce obsahuje charakteristiku vybrané společnosti, analýzu rizik, které společnost ohrožují, výběr nejvhodnější pojišťovny a ...
 • Komunikační strategie pro společnost Monsanto, s.r.o. 

  Mikulcová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním komunikační strategie pro společnost Monsanto s.r.o. zabývající se zemědělskými produkty. Práce popisuje obecné a oborové okolí společnosti, společnost samotnou a na základě těchto ...
 • Konkurenční zpravodajství firmy 

  Donthová, Veronika
  Diplomová práce analyzuje stávající stav konkurenčního zpravodajství ve firmě. Obsahuje analýzu povědomí o konkurenčním zpravodajství a jeho využívání jako konkurenční výhody v poradenských společnostech v České republice. ...
 • Likvidace obchodní společnosti 

  Orletová, Jana
  Tato práce popisuje proces likvidace, který předchází ukončení podnikání. Abych přiblížila průběh likvidace společnosti v praxi, popisuji v praktické části diplomové práce činnost likvidátora v akciové společnosti, která ...
 • Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě 

  Hánečka, Martin
  Předmětem diplomové práce „Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě“ je oblast lokalizace přímých zahraničních investic ve středoevropském regionu a možnosti usnadnění lokalizačního rozhodování investora. ...
 • Management lázní 

  Špaček, Martin
  Práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí lázní, na základě které jsou navrženy strategie, které by společnost měla implementovat pro zvýšení své konkurenceschopnosti. Práce dále popisuje možnosti a výhody ...
 • Management obchodní společnosti obchodující s elektrickou energií 

  Havlíčková, Eva
  Práce hodnotí současný stav trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě s fokusem na firmu Coal Energy v minulosti a současnosti operující na českém a zahraničním trhu. V závěru navrhuje pro Coal Energy eventuální ...
 • Marketing bankovních služeb v České spořitelně, a.s. 

  Rychlá, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu bankovních služeb. Je v ní popsaná teorie tvorby marketingového mixu banky, tvorba marketingové kampaně a řízení vztahu s klienty. Cílem práce je posouzení používaných ...
 • Marketingová strategie firmy El-Port 

  Kořenek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na oblast marketingového plánování a klade si za cíl navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro firmu El-Port. V první části jsou uvedena teoretická východiska marketingu a dále postupy pro ...
 • Marketingová strategie firmy v oblasti CRM IS 

  Všetička, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie firmy Melzer, spol. s r.o. v oblasti CRM informačních systémů. Rozebírá moderní marketingové koncepce a poukazuje na nutnost zdatného řízení vztahů se ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Václavíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro internetový obchod www.babylonshop.cz. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla navržena marketingová ...
 • Marketingová strategie pro firmu OHL ŽS, a.s. 

  Peterková, Eva
  Diplomová práce popisuje vývoj a současný stav ve firmě OHL ŽS, a.s. a je zaměřena na analýzu jejího makroekonomické a mikroekonomické prostředí. Na základě této analýzy navrhuji opatření, která povedou ke splnění požadovaných ...
 • Marketingová strategie v ICT společnosti 

  Heža, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie firmy. K tomu potřebuje zhodnotit informace o obecném prostředí, trhu a konkurenci. Na základě předpokladů dalšího vývoje oborového prostředí navrhuje možné varianty ...
 • Marketingový plán pro MORAVOSTAV Brno, a.s. 

  Kopecká, Lucie
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu ve společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. Teoretická část poskytuje základní informace z oblasti marketingového plánování a postupů. Následuje charakteristika dané ...
 • Marketingový výzkum před zavedením nového výrobku na trh 

  Dvořáková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá průzkumem preference zákazníků v oblasti Kabelových nosných podpůrných systémů na českém trhu . Šetření vyústí v závěrečná doporučení pro firmu, která hodlá zavést nový výrobek který rozšíří ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Mrázková, Monika
  Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu, sektoru příspěvkových organizací a dotazníku jako nástroji pro ...
 • Metodika návrhu architektury SW informačního systému 

  Plachý, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout takovou metodiku tvorby architektury SW aplikací která umožňuje snadné, bezchybné a systematické přenesení reálných obchodních procesů do modelu vhodného jako zadání pro implementaci programátory. ...
 • Metodika využívání e-bankingu a elektronických katalogů 

  Neumanová, Radka
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití elektronického bankovnictví a elektronických katalogů. V první části diplomové práce je popisován vývoj elektronizace bankovnictví včetně popisu současných forem elektronického ...