Now showing items 315-334 of 348

 • Vliv a význam investičních pobídek 

  Kratochvílová, Barbora
  Ve své diplomové práci řeším problematiku poskytování investičních pobídek v České republice. Na základě analýzy jejich dosavadního vývoje se zaměřuji na formulování vlivu a významu těchto pobídek pro regionální rozvoj, ...
 • Vliv jakosti poskytovaných služeb na spokojenost zákazníků 

  Zeman, Daniel
  Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit co běžný divák považuje za důležité ve službách (virtuální grafika ve sportovních přenosech), které nabízí firma Akisport s.r.o. a zjistit jeho spokojenost se službami. Za tímto ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vávrová, Jana
  Diplomová práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky a volbě té nejvhodnější z pohledu daňového zatížení. Zabývám se výběrem vhodného typu obchodní společnosti a ...
 • Vyhodnocení ekonomických přínosů jednotlivých systémů managementu jakosti 

  Komárová, Marianna
  Diplomová práce se zabývá integrovaným systémem řízení. V teoretické části je popsán systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hlavní ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Chlup, Miloslav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím controllingu v konkrétním podniku. Práce v teoretické části objasňuje pojem controllingu a jeho místo v systému řízení. Další kapitola analyzuje stav v dané firmě a vymezuje problémy. ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení podniku 

  Finferová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace v letech 2002 - 2007 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace.
 • Využití finanční analýzy pro zjištění výkonnosti firmy 

  Staňková, Alena
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením výkonnosti podniku. Ke zhodnocení je využita finanční analýza, vymezení jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a jejich vyhodnocení. Jako měřítko výkonnosti je použit ukazatel EVA. ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Hytychová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou lékárny. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Využití internetu v marketingu firmy zaměřené na prodej automobilových doplňků 

  Kadlec, Petr
  Internetové obchodování se stalo běžnou součástí životů mnoha lidí. Ruku v ruce s ním jde také propagace, která se postupně přesouvá od klasických médií k on-line podobě. Cílem této práce je zmapovat možnosti marketingu a ...
 • Využití norem ISO v konkrétním podniku 

  Straková, Edita
  Tato práce pojednává o využití normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jejího zavedení do společnosti. V teoretické části je uvedena problematika EMS a jeho prvky. V praktické části je analyzován proces zavádění a fungování normy ...
 • Využití norem ISO v konkrétním podniku 

  Kejduš, Petr
  Předmětem této práce je využití norem ISO ve společnosti OK Mont, spol. s r.o., konkrétně systému EMS jako jedné z dobrovolných aktivit organizace k ochraně životního prostředí. V praktické části jsou definovány a srovnány ...
 • Využití optimalizace v řízení výroby 

  Pokorný, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozvrhováním výroby v průmyslovém podniku. Využívá prostředků umělé inteligence k nalezení vhodného rozvrhu výroby v zobecněné úloze typu Flow-shop Programming. Pro řešení uvedené úlohy byla v ...
 • Využití procesního řízení v chemické laboratoři 

  Franek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití procesního řízení při zpracovávání zakázek v chemické laboratoři. V první části práce je popsána historie a vývoj procesního řízení a některé metodiky zavádění procesního řízení ...
 • Využití statistických metod při hodnocení finančního rizika podniku 

  Jedlička, Jaromír
  Diplomová práce je zaměřena na návrh scoringového modelu pro podniky působící v chemickém průmyslu s využitím metod shlukové analýzy. Uvádí se zde popis finančních rizik, jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a modely ...
 • Využití životního pojištění a penzijního připojištění jako efektivního nástroje pro motivaci a odměňování zaměstnanců 

  Táborský, Milan
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s penzijním připojištěním a životním pojištěním zaměstnanců společnosti Respono, a.s. Obsahuje návrh na výběr vhodného penzijního fondu, životního pojištění a návrhy na ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Hasarová, Zuzana
  Hlavním cílem této diplomové práce je určit nejvhodnější způsob financování pořízení stavebního stroje pro společnost MONTAKO, s.r.o. Zabývá se především porovnáváním úvěrového a leasingového financování.
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Šudák, Karel
  Diplomová práce se zabývá tématem, prostřednictvím jakých zdrojů financování je nejefektivnější pořízení stroje pro danou společnost. Detailněji se zaobírá analýzou produktů leasingových společností a bankovních institucí, ...
 • Výběr vhodné varianty financování nového zařízení 

  Semenka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výběrem metody financování pořízení nového vysekávacího lisu TruPunch 5000 pro společnost AZ Klima s.r.o. Obsahuje analýzu současných leasingových a úvěrových možností na českém trhu a jejich ...
 • Vývoj personálního managementu ve firmě NSP 

  Vyshnevska, Olha
  Tato diplomová práce se zabývá personálním managementem v ukrajinské pobočce americké společnosti Nature’s Sunshine Products (NSP). Analyzuje její současný stav a obsahuje návrhy v oblasti rozvoje personálního managementu, ...
 • Výzkum spokojenosti zákazníků 

  Rodan, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část ...