Now showing items 335-348 of 348

 • Waranty na evropském kapitálovém trhu 

  Bříza, Michal
  Warranty patří mezi moderní investiční pákové produkty. Jsou emitovány velkými finančními institucemi a jsou určeny pro drobné investory. Cílem této práce je analýza a charakteristika warrantů. První část práce obsahuje ...
 • Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU 

  Hlavatý, Adam
  Diplomová práce pojednává o problematice obnovitelných zdrojů energie a možnostech financování výroby elektrické energie ze slunečního záření pomocí fondů Evropské unie. Součástí práce je studie proveditelnosti a návrh ...
 • Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU 

  Gréčová, Pavla
  Tato práce na téma „ Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU“ podává v první části teoretický přehled fondů Evropské unie, jejich funkci, rozdělení na území České republiky a cíle, které pomáhají stávajícím ...
 • Zajištění se na důchod pomocí kapitálového trhu 

  Dittrich, Ivo
  Předmětem diplomové práce je popis aktuálního stavu na českém kapitálovém trhu a rozbor situace penzijního systému v České republice. Je uveden seznam zákonů, kterými jsou tyto oblasti řízeny. Jsou také popsány zahraniční ...
 • Zakládání menších firem v oboru stavebnictví v Ruské federaci 

  Veverka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá možnostmi a podmínkami vstupu na náročný trh v Ruské Federaci z hlediska podmínek založení firmy, nebo odkoupení již existujícího podniku a specifik existujících právě pouze v Ruské Federaci. Práce ...
 • Založení a rozvoj školicího střediska 

  Žídek, Marek
  Dokument popisuje založení a rozvoj školicího střediska. V prvních kapitolách se zaměřuje zejména na postup tvorby a strukturu podnikatelského záměru. Dále čtenáře provází jednotlivými kroky tvorby. Začíná analýzou okolního ...
 • Zavedení modulu elektronického obchodování 

  Hladíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá zavedením modulu elektronického obchodování ve firmě MVDr. Ivo Dupal - SANVET, ve které v současné době pracuji. Práce obsahuje analýzu současného stavu Inetrnetu, elektronického obchodu, analýzu ...
 • Zavedení technologie IPv6 do datového centra firmy Zoner, s.r.o. 

  Skřivánek, Roman
  Diplomová práce se zabývá projektem zavedení nové technologie. Je analyzována situace a navrženo nejlepší možné řešení. Práce obsahuje také ekonomické zhodnocení.
 • Zdanění vlastníka nemovitostí 

  Studená, Kamila
  Předmětem této diplomové práce je zdanění vlastníka nemovitosti. Obsahem práce je neprve seznámení se s obecnými daňovými zákonitostmi, dále teoretická analýza uvedené problematiky a její následná aplikace na konkrétní ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmídová, Radka
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví vybraného podniku na základě rozboru finančních výkazů. Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis metod ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Říhová, Lada
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci podnikatelského subjektu. Obsahuje analýzu poměrových ukazatelů a vybrané bankrotní modely, na základě kterých byla navrhnuta opatření vedoucí k zajištění stability a perspektivy ...
 • Zlepšení postupů firmy při realizaci zakázek 

  Stejskal, Tomáš
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá návrhom riešenia smerujúceho k zlepšeniu postupov firmy A-WebSys s.r.o. pri realizácii svojich zákaziek. Ciežom je znížiť pôsobiace riziká pri vypracovávaní budúcich projektov, zvýšiť ...
 • Zvyšování produktivity práce na základě organizačních změn ve firmě Glaxo Smith Kline s.r.o 

  Nádvorník, Josef
  Tématem diplomové práce je navržení možných způsobů zvyšování efektivity a produktivity práce ve farmaceutické společnosti. Cílovým podnikovým segmentem, na který se autor zaměřil, je prodejní tým reprezentantů. Navrhované ...
 • Životní pojištění jako hmotný stimul zaměstnanců vybraného podniku 

  Balabán, František
  Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Obsahuje návrh produktu z odvětví životního pojištění pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu, který nejlépe odpovídá zadaným požadavkům.