Now showing items 21-40 of 348

 • Filozofie zvyšování kvality v marketingu 

  Křivdová, Helena
  Tématem této diplomové práce je „Filozofie zvyšování kvality v marketingu“. Jejím cílem je návrh systému hodnocení spokojenosti zákazníků ve společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s, dále pak zhodnocení aktuální situace ...
 • Financování bydlení v České republice 

  Žaroský, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce „Financování bydlení v České republice“ je popis, analýza a charakteristika možnosti financování bydlení a srovnání jejich výhodnosti. V teoretické části práce jsou popsány základní druhy financování ...
 • Financování developerského projektu 

  Pinnerová, Eliška
  Diplomová práce analyzuje financování developerského projektu Slunečný vrch, který je projektem společnosti ABILD s.r.o. Na základě podrobné analýzy projektu obsahuje návrhy podpory prodeje a jejich vliv na optimalizaci nákladů.
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku v podmínkách rizika a nejistoty 

  Vaculová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou výběru vhodné formy financování za podmínek rizika a nejistoty, a to buď formou bankovního úvěru, nebo formou finančního leasingu. V práci je nejprve popsána podstata finančního ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kočí, Alena
  Cílem práce je posoudit způsoby financování rozšíření podnikatelského záměru vybrané firmy se zaměřením na možnosti financování z Evropských fondů. Úvodní část uvádí možnosti financování podniků a jejich investičních záměrů ...
 • Financování rekonstrukce panelových a bytových domů pomocí dotace 

  Poláková, Jana
  Obsahem předkládané diplomové práce je představení a rozebrání možností financování rekonstrukce panelových a bytových domů. Práce je zaměřena zejména na financování těchto oprav pomocí dotace z programu PANEL. Na konkrétním ...
 • Financování rozvoje vzdělávacích aktivit na SPŠ Bruntál z prostředků EU 

  Šulkovský, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku dotací z Evropské Unie. Pojednává o možném využití dotace z Evropských Strukturálních Fondů na podporu zvýšení odborného vzdělání v Moravskoslezském kraji. Využití těchto prostředků ...
 • Financování vzniku maloobchodních jednotek ve firmě Italfashion, spol. s r. o. 

  Mokrý, Michal
  Diplomová práce analyzuje finanční zdroje a prostředky podniku Italfashion, spol. s r.o., v letech 2003 - 2006 na základě vybraných metod finančí analýzy. Obsahuje návrhy možných investičních variant, které mají vést ke ...
 • Financování z ESF 

  Kalousková, Dita
  Cílem této diplomové práce je objasnit fungování strukturálních fondů EU a především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v období 2007 - 2013. Práce se snaží systematicky postihnout téma regionální ...
 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Štefan, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje současnou finanční strategii společnosti MAGNETON a.s. a zkoumá vliv investičního záměru na její další rozvoj. Výstupem je posouzení efektů i rizik zamýšlené investice a návrh optimálního ...
 • Finanční leasing versus bankovní úvěr při rozhodování o pořízení majetku 

  Štoková, Soňa
  Cílem práce je srovnání 2 forem financování majetku – leasing a bankovní úvěr. V první části je popsán leasing, jeho historie, výhody a nevýhody. V druhé části je vymezen bankovní úvěr, jako zdroj financování. Třetí část ...
 • Finanční plánování malé firmy 

  Papoušková, Anna
  Diplomová práce obsahuje teorii k finančnímu plánování zaměřenou na principy a metody finančního plánování, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování a kontrolu plánu. Praktická část obsahuje sestavený dlouhodobý finanční ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Dostálová, Marta
  Diplomová práce pojednává o kultuře společnosti, jejím vlivu na efektivitu práce a způsobů rozvoje. Význam spočívá v užším specifikování firemní kultury a jejich prvků. Obsahuje analýzy, strategie a postupy potřebné k ...
 • Fundamentální analýza 

  Malý, Luděk
  Diplomová práce je zaměřena na provádění fundamentální analýzy akcií. V první části jsou podrobně rozebrány postupy a metody analýzy včetně jejich výhod či úskalí a možného použití v praxi. V praktické části je provedena ...
 • Fúze dceřiných obchodních společností 

  Kohoutek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Fúze dceřiných obchodních společností“ je návrh způsobu fúzí dceřiných společností v zemědělské divizi reálně existujícího podnikatelského subjektu – společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. První část ...
 • Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení 

  Konstandinovský, Paris
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou podniku. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Nejezchleba, Radek
  Finanční situace a finanční hospodaření je nutno sledovat celým komplexem ukazatelů a na jejich hodnoty pohlížet v časovém vývoji a v souvislostech tak, aby výsledek hodnocení zobrazoval celkovou ekonomickou situaci podniku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Tichý, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy Xella CZ, s.r.o s využitím metod finanční analýzy. Teoretická část popisuje metody finanční analýzy a finanční ukazatele. Praktická část obsahuje aplikaci ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Přikrylová, Lenka
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, k.s. za období 2004 - 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Štáfová, Markéta
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Královopolská RIA, a.s. v období let 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...