Now showing items 1-20 of 373

 • Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě 

  Hánečka, Martin
  Předmětem diplomové práce „Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě“ je oblast lokalizace přímých zahraničních investic ve středoevropském regionu a možnosti usnadnění lokalizačního rozhodování investora. ...
 • Návrh financování rezidenční výstavby v lokalitě Nupaky 

  D´Ambrosová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti financování a ...
 • Marketingový výzkum před zavedením nového výrobku na trh 

  Dvořáková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá průzkumem preference zákazníků v oblasti Kabelových nosných podpůrných systémů na českém trhu . Šetření vyústí v závěrečná doporučení pro firmu, která hodlá zavést nový výrobek který rozšíří ...
 • Návrh motivačního programu firmy 

  Veverka, Tomáš
  Tato diplomová práce má navrhnout optimální systém ohodnocení a motivování pracovníků – produkt managerů pro obchodní oddělení společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s. takovým způsobem, aby daný systém byl spravedlivý a motivující ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Josefíková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic a zaměřuje se na jejich tvorbu. Hlavním úkolem práce je zpracování nejvhodnějších směrnic pro vybraný územně samosprávný celek.
 • Využití finanční analýzy pro zjištění výkonnosti firmy 

  Staňková, Alena
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením výkonnosti podniku. Ke zhodnocení je využita finanční analýza, vymezení jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a jejich vyhodnocení. Jako měřítko výkonnosti je použit ukazatel EVA. ...
 • Průzkum tržní orientace našich firem 

  Vlasová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá ověřením tržní orientace high-tech firem ve městě Brně, měřením vlivu tržní orientace na podnikový výkon, zjištěním vazby mezi tržní orientací a podnikovým výkonem u daných firem a posouzení logické ...
 • Strategie jakosti výrobního podniku 

  Drápela, Michael
  MICHAEL DRÁPELA: Návrh strategie jakosti výrobního podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Podnikatelská, 2008, 76 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. František Bartes, CSc. Diplomová práce se zabývá návrhu ...
 • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obecního úřadu 

  Kaufmannová, Jana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením obce Libchavy v letech 2005-2007. Teoretická část shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování a hospodaření obce. Praktická část obsahuje analýzu stavu obecního hospodaření ...
 • Podnikatelský záměr - vybudování mycí linky automobilů 

  Liptáková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je vybudování mycí linky automobilů při čerpací stanici s použitím střednědobého investičního úvěru na čtyři roky. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Zpracovaný podnikatelský ...
 • Použití metod Lean Enterprise a Six Sigma v praxi 

  Vybíralová, Jana
  Diplomová práce se zabývá praktickým využitím nástrojů Lean Enterprise a Six Sigma ve společnosti Honeywell Brno o. z. Cílem práce je ukázat na praktických příkladech tyto nástroje jako jeden z nejefektivnějších způsobů ...
 • Etika v reklamě 

  Mihályová, Jana
  Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit postoje vysokoškolských studentů k etice reklamy v České republice. Pro dosažení tohoto cíle bude mezi studenty proveden empirický výzkum pomocí dotazníkového šetření. Teoretická ...
 • Návrh podnikatelské strategie firmy EuroDistribution, s.r.o. 

  Rozehnal, Karel
  V dnešním silně konkurenčním prostředí je pro zajištění úspěchu firmy nutné věnovat zvýšenou pozornost procesu strategického řízení. Tato práce se zabývá rozborem a aplikací jeho dílčích částí a metod. Těmi jsou především ...
 • Studie projektu výrobního systému 

  Stuchlíková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá studií projektu výrobního systému. Analýzou stavu ve vybraném podniku a po konzultacích s pracovníky firmy byly zjištěny kapacitní nedostatky ve stávajícím výrobním systému. Práce se proto ...
 • Podnikatelský záměr - Help one, s. r. o. 

  Oberreiterová, Dana
  Předmětem této diplomové práce je podnikatelský plán pro vznikající firmu HELP ONE, s. r. o. která se bude zabývat poskytováním kompletních služeb poškozeným z dopravních nehod. Cílem této práce je také objasnit všechna ...
 • Implementace strategického nákupu 

  Beneš, Jaroslav
  Předložená diplomová práce charakterizuje nákupní procesy v podniku. Vymezuje a definuje způsob práce nákupu, jeho podnikové funkce a procesy. Cílem práce je komplexním způsobem seznámit s nákupními procesy vč. všech ...
 • Obsluha bankovních klientů alternativními distribučními kanály 

  Nezdarová, Martina
  Diplomová práce se zabývá využitím alternativních distribučních kanálů v retailovém bankovnictví obecně a konkrétně v České spořitelně, a.s.. Vlastní řešení spočívá v přípravě a realizaci pilotního projektu využití ...
 • Výzkum spokojenosti zákazníků 

  Rodan, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jaroš, Tomáš
  Ak chce v súčasnosti podnik zlepšovať svoju tržnú pozíciu a zvyšovať zisky, musí dochádzať k jeho expanzii. Expandovať môže iba na základe využitia príležitostí, ktoré sa mu naskytajú. Cielom tejto práce je zhodnotenie ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koláčková, Dana
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Zemědělské služby, a.s. v období 2003-2005 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky , nedostatky a příležitosti společnosti ...