Now showing items 21-40 of 373

 • Rozvoj malé firmy pomocí franchisingu 

  Červinka, Michal
  Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením franchisingového konceptu rozvoje firmy. Tento koncept je vypracován na základě kritického hodnocení vybrané společnosti. V teoretické části jsem zpracoval téma franchisingu ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Bohátka, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti ARMO Green, jejího okolí a rozborem faktorů jimiž firma ovlivňuje své tržní okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh budoucího rozvoje činností ...
 • Význam investičních pobídek při rozhodování zahraničních investorů v ČR 

  Špačková, Romana
  Předmětem diplomové práce „Význam investičních pobídek při rozhodování zahraničních investorů v ČR“ je oblast investičních pobídek sloužících jako nástroj vládní politiky ČR při rozhodování o vstupu zahraničních investorů ...
 • Rozvoj subdodavatelství v malém a středním podniku 

  Zemánek, Ondřej
  Diplomová práce řeší problém subdodavatelství. Analyzuje podnik IMOS Zlín s.r.o., navrhuje na základě kritické analýzy doporučení pro rozvoj subdodavatelství v podniku. Tyto návrhy ukazuje na konkrétní stavební zakázce, ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Straka, Michal
  Diplomová práce řeší návrh a zavedení manažerského informačního systému, zaměřeného na sledování produktivity práce ve firmě. Jejím hlavním cílem je, na základě analýzy současného stavu, vytvořit nový, samostatně fungující, ...
 • Kapitálový trh jako zdroj financování bydlení 

  Hanák, Petr
  Práce zkoumá možnosti financování nemovitostí určených k bydlení. Zabývá se základními nástroji sloužícími k jejich financování i jejich vzájemnými kombinacemi. Hlavně se věnuje jejich porovnávání s cílem nalézt optimální ...
 • Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí 

  Štěpánková, Jana
  Obsahem diplomové práce je problematika oceňování podniku za účelem změny právní formy. Součástí práce je analýza podniku, podnikatelského prostředí a zhodnocení přínosů a rizik změny právní formy. V praktické části řeším ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Andrýsková, Stanislava
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Vetropack Moravia Glass, akciová společnost v období let 2002 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje návrhy možných řešení a doporučení ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v telemarketingové společnosti 

  Novotná, Hana
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s motivací, vedením operátorů v call centru. Obsahuje návrhy vhodného motivačního systému, které mohou být klíčovým faktorem k dlouhodobé spokojenosti zaměstnanců, ke ...
 • Podnikatelský plán - založení obchodní organizace 

  Moskalenková, Lucie
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru na založení společnosti s r.o. WELOV. Obsahuje shrnutí veškerých získaných informací ke zpracování záměru, analýzu současné situace, vymezení podnikatelské činnosti, navržení ...
 • Zavedení modulu elektronického obchodování 

  Hladíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá zavedením modulu elektronického obchodování ve firmě MVDr. Ivo Dupal - SANVET, ve které v současné době pracuji. Práce obsahuje analýzu současného stavu Inetrnetu, elektronického obchodu, analýzu ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Opava 

  Franek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Opava, kde analyzuje problém nezaměstnanosti v letech 2004 - 2007. Je zde popsána struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, vzdělání, věku a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pivoňka, Ondřej
  Cílem diplomové práce je posoudit úroveň finančního zdraví podniku na základě elementárních metod finanční analýzy a na základě syntézy výsledků formulovat doporučení na řešení problémových oblastí. Teoretická část definuje ...
 • Měření spokojenosti zákazníků ve společnosti PLYNY JEHLÁŘ, s.r.o 

  Pokorná, Markéta
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem ve společnosti PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.. Cílem této práce bylo určit míru spokojenosti zákazníků z nabízenými produkty a službami. V teoretické části jsem se zabývala novými ...
 • Podnikatelský záměr zavedení nové prodejní jednotky 

  Vítková, Simona
  Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu zavedení nové prodejní jednotky v MS Brněnka spol. s r. o., a to konkrétní členské firmy PRAMEN-BRNĚNKA spol. s r. o. na Purkyňově ulici. Teoretická část práce ...
 • Konkurenční zpravodajství firmy 

  Donthová, Veronika
  Diplomová práce analyzuje stávající stav konkurenčního zpravodajství ve firmě. Obsahuje analýzu povědomí o konkurenčním zpravodajství a jeho využívání jako konkurenční výhody v poradenských společnostech v České republice. ...
 • Návrh marketingového řízení společnosti 

  Bata, Jiří
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav a navrhnout vhodné marketingové řízení akciové společnosti Moravské keramické závody s podnikatelskými aktivitami v oblasti hutnictví a slévárenství.
 • Pojištění pro kynologickou organizaci a její členy 

  Daňková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou rizik ohrožujících kynologickou organizaci a její členy. Cílem diplomové práce je návrh vhodného pojistného produktu. Diplomová práce obsahuje teorii, analýzu rizik, nabídku a ...
 • Studie logistiky opatřování s vazbami na produkční procesy 

  Svída, Jaroslav
  V této diplomové práci byl řešen problém řízení zásob ve výrobním podniku, který je zaměřen na poskytovaní služeb v elektrotechnické výrobě. Problematika zásob vznikla v okamžiku, kdy došlo ke ztrátě významného zákazníka ...
 • Problematika životního pojištění pracovníků vybraného podnikatelského subjektu 

  Sýsová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Analyzuje současný stav pojištěnosti zaměstnanců vybraného podnikatelského subjektu a obsahuje návrhy pojistných produktů z oblasti životního pojištění a doporučení ...