Recent Submissions

 • Napájecí a monitorovací systém pro internetový uzel 

  Šťastný, Ladislav
  Cieľom tejto práce je návrh napájacieho a monitorovacieho systému internetového uzlu. Práca rozoberá problematiku riadenia, monitorovania a napájania internetových uzlov a z toho plynúcich požiadaviek na zariadenie. V ...
 • Laboratorní zdroj 

  Matějů, Jan
  Předkládaná práce se zabývá návrhem zapojení laboratorního napájecího zdroje s nízkým zvlněním, jeho konstrukcí a proměřením základních parametrů. Základním zaměřením je vývoj zapojení zdroje, který by bylo možno ovládat ...
 • Malý digitalní osciloskop 

  Mitáš, Daniel
  Náplní tohoto projektu je návrh a realizace digitálního paměťového osciloskopu, založeného na osobním počítači, a jeho ovládacího programu. Modul osciloskopu komunikuje s ovládacím programem, nainstalovaným na osobním ...
 • Model chování dynamických systémů 

  Sztefek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro matematický popis dynamického systému zapsaného ve stavovém popisu., který umožňuje měnit koeficienty stavových matic A,B. Algoritmus je naprogramován v prostředí MATLAB-SIMULINK. ...
 • Teplotní vlastnosti elektrických strojů 

  Buřil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného postupu pro simulaci teplotních vlastností (šíření tepla) elektrických strojů. Dále postupným překreslením reálného modelu stroje pomocí MKP a následné simulace v prostředí ...
 • Robot pro tělesně postižené 

  Amler, Ivo
  Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Rozebrány jsou různé varianty řídícího systému a vyhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Při získání informace o poloze vozíku se podařilo vytvořit pouze ...
 • Sítě FTTx 

  Všetička, Václav
  Optická komunikace
 • Dynamická elektroneourostimulace 

  Míka, Petr
  Předkládaná práce popisuje metodu dynamické elektroneurostimulace a zabývá se jejími vlastnostmi a přístroji které slouží k jejímu provádění. Základním zaměřením práce je podat souhrnné informace o metodě dynamické ...
 • Plánování terapie ionizujícím zářením 

  Bučina, Peter
  Práca sa venuje problematike ionizujúceho žiarenia a jeho využitia v liečebnej terapii zhubných a nezhubných nádorov. Zaoberá sa hlavnými parametrami ovplyvňujúcimi terapiu a pojednáva o niektorých metódach plánovania. ...
 • Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments 

  Vašíček, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí desky jednofázového střídače. Je zde nastíněn obvodový návrh desky, aspekty návrhu plošného spoje a následně i některé zálkadní algoritmy řídicího programu. Pozornost je věnována dostatečné ...
 • Výpočet přídavných ztrát asynchronního stroje 

  Jirásek, Tomáš
  Hlavním cílem práce je určení přídavných ztrát naprázdno v elektrických točivých strojích a výpočet těchto ztrát pro zadaný asynchronní motor. Přídavné ztráty jsou způsobeny především vířivými proudy na povrchu statoru a ...
 • Návrh a ověření funkce jednoduchého dvoustupňového operačního zesilovače 

  Pavelka, Petr
  Práce pojednává o návrhu operačního zesilovače s dvoustupňovou strukturou včetně ověření funkce.
 • Monitor EKG v prostředí LabVIEW 

  Pavlišta, Libor
  Hlavním cílem této práce je seznámení se s EKG signálem, jeho vznikem jako takovým a vazba mezi mechanickou a elektrickou částí srdce. Dále jeho podrobným rozebráním složek, například QRS komplexu, určení chybných stavů ...
 • Transportní a šumové charakteristiky MIS struktury s aplikací na niob-oxidové kondenzátory 

  Kuparowitz, Martin
  Cílem mé práce bylo studium vlastností niob-oxidových kondenzátorů. Kondenzátor typu NbO – Nb2O5 – MnO2 představuje strukturu typu MIS, kde anoda z NbO má kovovou vodivost a burel z MnO2 je polovodič. Kondenzátor zapojený ...
 • Kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman 

  Člupek, Vlastimil
  V této bakalářské práci je vysvětlena podstata kryptografie, šifrovací metody a hlavně kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman (DH). Je zde popsán postup výměny klíče přes veřejný kanál. Problematika diskrétního ...
 • Montáž optických kabelů - vliv na parametry vláken 

  Zelinková, Vlasta
  Cílem této práce je popsat optické vlákno, jeho výrobu, montáž, využití v praxi a parametry, které mají vliv na jeho vlastnosti. Praktická část byla věnována vytvoření optické trasy, provedení samostatných i následných ...
 • Mechanické vlastnosti pájeného spoje 

  Meliš, Josef
  Předkládaná práce se zabývá rozdíly mechanických vlastností povrchových úprav desek plošných spojů a více druhů použitých pájecích past. Praktická část práce popisuje všechny nutné kroky k výslednému provedení experimentu. ...
 • Ovládání Linuxu pomocí kamery 

  Dolníček, Petr
  Cílem projektu bylo vytvořit plně funkční program v jazyce C++, který je schopen detekce objektů a ovládání kurzoru myši v operačním systému Linux. Tato detekce je založena na rozpoznávání objektů požadované barvy a tvaru ...
 • Návrh a tvorba laboratorní úlohy s palivovým článkem 

  Mátl, Michal
  Cílem mojí práce je studium palivového článku, zmapování současného světového a českého trhu a sestavení laboratorní úlohy. V práci je probrána základní problematika palivového článku, současný stav a nakonec je zhotovena ...

View more