Recent Submissions

 • Teplotní vlastnosti elektrických strojů 

  Buřil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného postupu pro simulaci teplotních vlastností (šíření tepla) elektrických strojů. Dále postupným překreslením reálného modelu stroje pomocí MKP a následné simulace v prostředí ...
 • Dynamická elektroneourostimulace 

  Míka, Petr
  Předkládaná práce popisuje metodu dynamické elektroneurostimulace a zabývá se jejími vlastnostmi a přístroji které slouží k jejímu provádění. Základním zaměřením práce je podat souhrnné informace o metodě dynamické ...
 • Monitor EKG v prostředí LabVIEW 

  Pavlišta, Libor
  Hlavním cílem této práce je seznámení se s EKG signálem, jeho vznikem jako takovým a vazba mezi mechanickou a elektrickou částí srdce. Dále jeho podrobným rozebráním složek, například QRS komplexu, určení chybných stavů ...
 • Plánování terapie ionizujícím zářením 

  Bučina, Peter
  Práca sa venuje problematike ionizujúceho žiarenia a jeho využitia v liečebnej terapii zhubných a nezhubných nádorov. Zaoberá sa hlavnými parametrami ovplyvňujúcimi terapiu a pojednáva o niektorých metódach plánovania. ...
 • Výpočet přídavných ztrát asynchronního stroje 

  Jirásek, Tomáš
  Hlavním cílem práce je určení přídavných ztrát naprázdno v elektrických točivých strojích a výpočet těchto ztrát pro zadaný asynchronní motor. Přídavné ztráty jsou způsobeny především vířivými proudy na povrchu statoru a ...
 • Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments 

  Vašíček, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí desky jednofázového střídače. Je zde nastíněn obvodový návrh desky, aspekty návrhu plošného spoje a následně i některé zálkadní algoritmy řídicího programu. Pozornost je věnována dostatečné ...
 • Robot pro tělesně postižené 

  Amler, Ivo
  Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Rozebrány jsou různé varianty řídícího systému a vyhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Při získání informace o poloze vozíku se podařilo vytvořit pouze ...
 • Návrh a ověření funkce jednoduchého dvoustupňového operačního zesilovače 

  Pavelka, Petr
  Práce pojednává o návrhu operačního zesilovače s dvoustupňovou strukturou včetně ověření funkce.
 • Sítě FTTx 

  Všetička, Václav
  Optická komunikace
 • Ovládání Linuxu pomocí kamery 

  Dolníček, Petr
  Cílem projektu bylo vytvořit plně funkční program v jazyce C++, který je schopen detekce objektů a ovládání kurzoru myši v operačním systému Linux. Tato detekce je založena na rozpoznávání objektů požadované barvy a tvaru ...
 • Montáž optických kabelů - vliv na parametry vláken 

  Zelinková, Vlasta
  Cílem této práce je popsat optické vlákno, jeho výrobu, montáž, využití v praxi a parametry, které mají vliv na jeho vlastnosti. Praktická část byla věnována vytvoření optické trasy, provedení samostatných i následných ...
 • Kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman 

  Člupek, Vlastimil
  V této bakalářské práci je vysvětlena podstata kryptografie, šifrovací metody a hlavně kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman (DH). Je zde popsán postup výměny klíče přes veřejný kanál. Problematika diskrétního ...
 • Transportní a šumové charakteristiky MIS struktury s aplikací na niob-oxidové kondenzátory 

  Kuparowitz, Martin
  Cílem mé práce bylo studium vlastností niob-oxidových kondenzátorů. Kondenzátor typu NbO – Nb2O5 – MnO2 představuje strukturu typu MIS, kde anoda z NbO má kovovou vodivost a burel z MnO2 je polovodič. Kondenzátor zapojený ...
 • Mechanické vlastnosti pájeného spoje 

  Meliš, Josef
  Předkládaná práce se zabývá rozdíly mechanických vlastností povrchových úprav desek plošných spojů a více druhů použitých pájecích past. Praktická část práce popisuje všechny nutné kroky k výslednému provedení experimentu. ...
 • Měření náboje v dielektrických vrstvách 

  Šťavík, Jaroslav
  Tato práce se zabývá moderním měřením elektrického náboje v dielektrických vrstvách. Jedná se hlavně o měření C-V charakteristiky a specielní metody měření povrchové energie ze smáčivosti povrchu. Práce je brána jako základ ...
 • Měření a analýza elektrokardiografických signálů 

  Zimáková, Jana
  Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s metodikou měření elektrokardiografických signálů, jejich popisem a následnou analýzou. Během měření jsem využívala počítačový systém Biopac a program Matlab. Práce je rozdělena ...
 • Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul 

  Mikl, Martin
  Bakalářská práce pojednává o problematice digitálního zpracování hudebního signálu. V úvodní části je rozebrána funkce a využití standartu VST. Stručně je popsána historie vzniku rozhraní VST, jeho uplatnění a použití v ...
 • Návrh a tvorba laboratorní úlohy s palivovým článkem 

  Mátl, Michal
  Cílem mojí práce je studium palivového článku, zmapování současného světového a českého trhu a sestavení laboratorní úlohy. V práci je probrána základní problematika palivového článku, současný stav a nakonec je zhotovena ...
 • Návrh kardiostimulátoru typu On Demand v LabVIEW 

  Sekera, Lukáš
  První část bakalářské práce popisuje princip funkce srdce, je zde uveden rozbor signálu EKG a navrženo jednoduché blokové schéma kardiostimulátoru typu On Demand pro jeho realizaci v LabVIEW. Ve druhé části práce jsou ...

View more