Now showing items 1-20 of 509

 • Malý digitalní osciloskop 

  Mitáš, Daniel
  Náplní tohoto projektu je návrh a realizace digitálního paměťového osciloskopu, založeného na osobním počítači, a jeho ovládacího programu. Modul osciloskopu komunikuje s ovládacím programem, nainstalovaným na osobním ...
 • S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia 

  Vaško, Jiří
  Námětem mé bakalářské práce je návrh vstupně-výstupního modulu s digitálními vstupy a digitálními reléovými výstupy. Modul by měl být schopen komunikovat s automaty řady SAIA PCD prostřednictvím sběrnice SAIA S-Bus. Primární ...
 • Sledování účinnosti čisticích emulzí pro desky plošných spojů 

  Jelínek, Tomáš
  V této bakalářské práci jsou stručně popsány metody čištění a také různé typy čistících médií běžně používané v elektrotechnice. V experimentální části je pak využita metoda cyklické voltametrie pro změření voltampérových ...
 • Orientační měřidlo základních tepelných vlastností materiáů 

  Janečka, Marek
  Předkládaná práce se zabývá měřením tepelných vlastností různých typů pevných látek za pomoci termodynamického senzoru. Je zde především zkoumáno, zda je možné pomocí termodynamického senzoru měřit tepelnou vodivost a ...
 • Laboratorní zdroj 

  Matějů, Jan
  Předkládaná práce se zabývá návrhem zapojení laboratorního napájecího zdroje s nízkým zvlněním, jeho konstrukcí a proměřením základních parametrů. Základním zaměřením je vývoj zapojení zdroje, který by bylo možno ovládat ...
 • Analýza diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi různými diagnostickými metodami 

  Pavlík, Jan
  V současné době je standardizace morfologického vyšetření cytologických preparátů velice obtížné. Digitalizace obrazu a rozvoj výpočetní technologie umožňuje najít vhodné řešení k efektivnímu zpracování cytologických vzorků. ...
 • Plánování radioterapeutického výkonu 

  Slavíček, Tomáš
  Cílem práce je uvést čtenáře do problematiky radioterapie, tedy poskytnout mu přehled základních metod a principů užívaných při léčbě onkologicky nemocných pacientů pomocí ionizujícího záření. První část práce je věnována ...
 • Zhodnocení transfekčních metod pro transfekci COS-7 buněk 

  Slavík, Jan
  Cílem této práce je shrnout a v praxi ověřit možnosti transfekce buněk, které nabízí Ústav biomedicínckého inženýrství. Na COS-7 buněčné linii jsou porovnávány tyto transfekční reagenty: fosforečnan vápenatý, Fugene 6 a Fugene HD.
 • Analýza AVG signálu 

  Matušek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá analýzou signálu AVG (arteriovelocitogramu). Naměřená data vypovídají o rychlosti a charakteristice průtoku krve tepnami lidského těla. Signál je získáván ultrazvukovým měřením, využívá se odrazu ...
 • Spirometrie v prostředí LabVIEW 

  Pernicová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá funkčním vyšetřením plic – spirometrií. Skládá se ze dvou základních částí. V první části je důležité seznámit se s jednotlivými metodami funkčního vyšetření plic. Na základě důkladného ...
 • Senzory snímání otisků prstů 

  Slezák, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti bezprostředního snímání daktyloskopických otisků a jejich využití pro identifikaci osob. Náplní práce je zhodnotit technologie kontaktního a bezkontaktního snímání otisků prstů. V ...
 • Generátor rušení signálu EKG 

  Mikuláš, Karol
  Reálný signál EKG obsahuje nežádoucí artefakty vzniklé při jeho snímání. Z důvodu ztrát diagnosticky užitečných informací zašuměním signálu a následnou filtrací šumu je důležité seznámit se s vlastnostmi, nejčastějšími ...
 • Detektor QRS komplexu 

  Kubík, Adam
  Cílem této práce je seznámení s problematikou detekce QRS komplexu na základě umocnění a obálky filtrovaného signálu. První část práce je zaměřena na vznik a snímání elektrické srdeční aktivity. Následně jsou v textu popsány ...
 • Expertní systém NPS 

  Plch, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a odladěním báze znalostí pro expertní systém. Báze znalostí je vytvořená na problematiku týkající se vibrací a zvuků v automobilu. Toto je řešeno pomocí diagnostického expertního systému ...
 • Grafický modulární LED element pro zobrazování 

  Šutera, Libor
  V projektu jsou popsány obecné vlastnosti mikroprocesorů řady 8051, vlastnosti součástek použitých v projektu, postup konstrukce a softwarové vybavení mikroprocesoru. Hlavním cílem projektu je navrhnout řízení pro matici ...
 • Systém pro identifikaci osob dle snímku obličeje 

  Karásek, Miroslav
  Tato práce pojednává o metodách počítačového vidění pro lokalizace tváře v obraze, segmentaci jednotlivých částí tváře a jejich porovnání s tváří na referenčním snímku. V práci je uveden stručný přehled biometrických metod ...
 • Emulace technologického procesu 

  Dostál, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem modelu inverzního kyvadla a jeho řízení v prostředí Matlab/Simulink, převedením modelu a řídicího členu do jazyka ANSI C s využitím knihovny pro automatické generování kódu z Matlab/Simulink ...
 • Defibrilátor 

  Kubů, Veronika
  Bakalářská práce je rozdělena do šesti tematických okruht. Na začátku se zabýváme anatomií srdce, neboť ta je dtleţitá zejména k dobrému pochopení činnosti srdečního svalu. V následující kapitole shrnujeme srdeční činnost ...
 • Model tepelného technologického procesu 

  Krásenský, Jan
  Práce popisuje možnosti měřících karet X20AT2222 a X20AT2402. Je popsán návrh fyzického modelu tepelného tunelu se třemi sekcemi a vlastními topnými tělesy. Detailně je rozebráno technické řešení i struktura modelu a ...
 • Senzorová síť pro monitorování přítomnosti 

  Vician, Tomáš
  V projektu je popsán postup vytvoření aplikace na bázi senzorové sítě pro monitorování přítomnosti pomocí komunikačního standardu IEEE 802.15.4/ZigBee. Na projekt jsou kladeny požadavky na nízkou energetickou náročnost a ...