Recent Submissions

 • Konstrukce a návrh transformátorů 

  Smejkal, Vít
  Po úvodu do magnetismu se práce dále věnuje konstrukci transformátoru s jádrem EI. V ní je kladen důraz na výpočet jinak tabulkově udávaných údajů pro EI jádra z jejich rozměrů a z vlastností materiálu pro vinutí a jádro. ...
 • Návrh řízení pro ovladač motorového spouštěče 

  Brtnický, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením rozšiřujícího modulu dálkového ovládání, pomocí kterého je motorový spouštěč dálkově ovládán. Na základě zadaných vstupních parametrů, jako jsou rozměry, typ motoru, výkon ...
 • Elektrický stroj pro točivou větrnou elektrárnu 

  Srna, Jan
  Práce se zabývá transientní a subtransientní analýzou změřeného zkratového proudu. Hodnoty zkratového proudu byly reálně změřeny na synchronním generátoru při sníženém budicím napětí a následně přepočítány na jmenovité ...
 • Numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace 

  Cepek, Tomáš
  V práci jsou popsány možnosti výpočtu inverzní Laplaceovy transformace. Dále jsou popsány a odvozeny 3 algoritmy popisující numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace. Tyto 3 algoritmy jsou otestovány a popsány v ...
 • Univerzální pohonná jednotka 

  Sehnálek, Lubomír
  V dokumentu je řešen návrh univerzální pohonné jednotky. U tohoto návrhu se předpokládá, že pohonná jednotka bude řízena pomocí senzorické jednotky umístěné na šasi pohonné jednotky. V teoretické části práce jsou rozebrány ...
 • Miniaturní měřicí systém pro měření rychlosti větru. 

  Štěpánek, Michal
  Tato práce je rozborem tématiky teplotního anemometru, jeho návrhem a samotnou realizací. K měření rychlosti větru při této metodě není použito žádných mechanických pohyblivých částí. K měření rychlosti je použito dvou ...
 • Učení bez učitele 

  Končinský, Petr
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se ...
 • Řízení souřadnicové vrtačky 

  Kresta, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací souřadnicové vrtačky pro vrtání desek plošných spojů. Návrh vychází z mechanické konstrukce inkoustové tiskárny a vyuţívá většinu jejich akčních členů. Práce se zabývá především návrhem ...
 • Pracoviště pro výstupní testování elektronických přístrojových transformátorů proudů a napětí 

  Brýdl, Ondřej
  Tato práce pojednává o komplexním návrhu automatické testovací linky pro testování elektronických transformátorů. Je zde také popsán kompletní návrh univerzálního přípravku pro všechny typy transformátorů, které firma ABB ...
 • Využití meteo stanice WXT520 pro měření v oblasti větrné energetiky 

  Skalička, Jiří
  Tato práce čtenáře uvede do základů větrné energetiky. Vysvětluje vznik větru, rozdělení větrných motorů, rozdělení větrných elektráren dle instalovaného výkonu, popisuje základní metody pro určení pole větru a větrný ...
 • Experimentální měření s termovizní kamerou 

  Jakl, Oldřich
  Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části ...
 • Přístupový systém se snímači otisků prstů 

  Tříska, Martin
  Tato práce popisuje kompletní návrh přístupového systému s využitím biometrických dat, aplikovatelného v menších firemních objektech. V první části je krom úvodu do problematiky snímání otisků prstů popsán také výběr ...
 • Hardware-in-the-loop simulace s využitítim xPC target toolboxu 

  Benko, Boris
  Táto práca pojednáva o použití xPC Target toolboxu v spolupráci s meracou kartou od National Instruments PCI-6259, na testovanie diagnostických embedded zariadení metódou hardware-in-the-loop. V úvode práce sa pojednáva o ...
 • Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním 

  Částka, Michal
  Při měření účinnosti vzduchových chladičů na standardních PC sestavách, dochází ke značným chybám měření. Okolní vzduch, do kterého se převádí tepelná energie z chladiče je nesourodý a nepředvídatelný. V řízeném tunelu lze ...
 • Zařízení pro měření intenzity slunečního záření 

  Bobalík, Lukáš
  Tato bakalářská práce poskytuje návrh a řešení konstrukce zařízení pro měření intenzity slunečního záření. Rozebírá důvody proč měřit intenzitu, uvádí princip získávání elektrické energie ze slunečního záření a s tím spojený ...
 • Vyhodnocení proudění plynů u navržených tvarů síťek clonek scintilačního detektoru 

  Matloch, Roman
  V práci bude nejprve stručně popsána problematika elektronové mikroskopie a fyzikální model proudění tekutiny. Následně bude v systému SolidWorks, pro vytváření 3D objemových modelů, vytvořen zjednodušený trojrozměrný model ...
 • Návrh konstrukce audio zesilovače 

  Schenk, David
  Cílem mé bakalářské práce je návrh konstrukce audio zesilovače pro reprodukci signálu z elektrické kytary. Rozhodl jsem se spojit výhody elektronkového předzesilovače s výhodami digitálního zesilovače. Práce popisuje princip ...
 • Proteinový kalkulátor 

  Sedlo, Petr
  Práce se zaměřuje na studium a rozbor vlastností proteinů za pomoci experimentálních metod, které dále konfrontuje s numerickými metodami, jejichž využití si vynutil rozvoj výpočetní techniky. V rámci této práce byl vytvořen ...
 • Výpočet náhradních parametrů elektrických strojů pomocí metody konečných prvků 

  Michaliczek, Jan
  Tato práce slouží k seznámení s konstrukcí a matematickým modelem synchronního stroje s permanentními magnety. Cílem je vytvořit model synchronního motoru s permanentními magnety v programu FEMM, který vyhodnocuje úlohy ...
 • Využití nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice 

  Dobiáš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice. Zmiňuje se v první řadě o konkrétních nízkopotenciálních zdrojích tepla, o jejich rozdělení podle původu a kde se dají takové ...

View more