• Snímání a analýza elektrické aktivity srdce a krevního tlaku před a po zátěži 

  Vích, Daniel
  Cílem bakalářské práce je seznámení s anatomií a fyziologií srdce, se zvláštním zaměřením na jeho elektrickou aktivitu, měření EKG před a po zátěži systémem Biopac, měření tlaku před a po zátěži auskultační metodou, ...
 • Metoda napěťového kontrastu v EREM 

  Krňávek, Martin
  Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje funkci mikroskopu, interakce probíhající po dopadu ...
 • Návrh komparátoru s kompenzací napěťové nesymetrie v technologii CMOS 

  Hylský, Josef
  Obsahem této práce jsou základní poznatky o komparátorech a jeho návrhu v technologii CMOS. V úvodní kapitole je pojednáno o širokém použití komparátoru, jeho parametrech a o technologii CMOS, která je využita pro realizaci ...
 • Modely člověka v řídicích systémech 

  Boháč, Petr
  Cílem této práce je poskytnout souhrn modelů člověka v řídicích systémech. Zaměřil jsem se zejména na řízení automobilů a letadel. Modely vycházející z PID regulátoru jsem zhodnotil z hlediska chování v otevřené smyčce a ...
 • Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice 

  Šrut, Martin
  Tato bakalářská práce je věnována tématu Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice, který se zabývá teplotním nedostatkem v PSpice a návrhem modelů rezistoru, diody a tranzistor s ošetřením tohoto problému. Práce ...
 • Aplikace spektrofotometrů 

  Klimešová, Marie
  Práce pojednává o významné analytické metodě – spektrofotometrii. Základem je měření absorpce záření v určitém rozsahu vlnových délek. Na tomto principu lze stanovit absorbanci a transmitanci měřených vzorků. Práce dále ...
 • Knihovna FACEPLATE pro prostředí WinCC Flexible 

  Picka, Jaromír
  Předmětem této bakalářské práce bylo vytvořit knihovnu grafických objektů FACEPLATE v prostředí WinCC flexible. Grafické objekty slouží k ovládání prvků elektro-výzbroje a mají návaznost na již vytvořený kód v PLC. Funkce ...
 • Praktická realizace symetrického stabilizovaného zdroje 

  Pekarovič, Ján
  Táto práca sa zaoberá návrhom stabilizovaného zdroja s možnosťou regulácie napätia na výstupe v rozsahu od 0 V do 30 V. Ten je navrhutý ako dva nezávislé regulovateľné napájacie zdroje, ktoré je možné spriahnuť a vytvoriť ...
 • Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny 

  Vaněček, Lukáš
  Obsahem práce je návrh výpočtu a následný výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny pro zadané tepelné schéma a zadané parametry jaderné elektrárny. Současně jsou v práci uvedeny oběhy některých typů jaderných ...
 • Expozice negativního fotorezistu s využitím prvků LED 

  Chmelík, Jiří
  Cílem této práce je návrh a realizace expoziční jednotky pro negativní fotorezist s využitím LED diod vyzařujících v UV spektru. Ke správnému návrhu této jednotky je nezbytné porozumět fyzikálním zákonům zabývajících se ...
 • SEO analýza www serveru 

  Čepelák, Tomáš
  Práce informuje o možných metodách a pravidlech, které lze použít k optimalizaci www serveru pro vyhledávače - SEO (Search Engine Optimization). Tato pravidla jsou teoreticky vysvětlena a demonstrována na jednoduchých ...
 • Výpočet tempa řeči 

  Galáž, Zoltán
  V rámci semestrálnej práce bol navrhnutý systém výpočtu tempa reči. Tento systém pozostáva z niekoľkých blokov, ako sú bloky predspracovania signálu a jeho segmentácie na menšie časti, blokov výpočtu príznakov a blokov ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Strouhal, Martin
  Práce si klade za cíl nalezení nejoptimálnější metody návrhu filtrů pro odstranění parazitních složek reálného EKG signálů. Je zde stručně popsán vznik a kmitočtové vlastnosti takovýchto rušení (drift a síťový brum). ...
 • Výrobní logistika 

  Susko, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výrobní logistiky, organizací výroby v podniku a jejího řízení i za pomocí softwarových nástrojů. Práce začína teoretickou studií zadaného tématu, která obsahuje popis základních ...
 • Iontová rovnováha a její vliv na funkci srdce, měření a analýza EKG 

  Štrbková, Lenka
  Podkladem mechanické práce srdce jsou elektrické změny na úrovni srdeční buňky. Tyto elektrické změny jsou primárně ovlivněny rozložením iontů intra- a extracelulárně. Pro fyziologickou regulaci homeostázy iontů v organismu ...
 • RF cívka pro MR systém 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou vysoko frekvenční cívky pro zobrazovací systémy magnetické rezonance. Magnetická rezonance slouží k zobrazování nepřeberného množství objektů (například: lidské tělo, rostliny, materiálový výzkum ...
 • Možnosti využití termoelektrických měničů v elektroenergetice 

  Halas, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá termoelektrickými meniči a možnosťami ich využitia v elektroenergetike. Po krátkom úvodu do problematiky nasleduje teoretická časť práce, kde sú najprv spomenuté najvýznamnejšie osobnosti, ...
 • Měření hluku elektrických strojů 

  Fodor, Viktor
  Táto práca pojednáva o problematike tvorby hluku v elektrických točivých strojoch, motoroch. Najprv si objasníme čo vlastne je hluk a zvuk, jeho vlastnosti, jeho šírenie v strojoch. Potom si preberieme možné zdroje hluku ...
 • Inteligentní nabíječka článků řízená mikrokontrolerem 

  Burda, Petr
  Univerzální, inteligentní nabíječka NI-Cd, NI-MH, Li-Ion a Li-Pol baterií s nastavitelným napětím inkrementálním rotačním snímačem polohy v rozsahu 0 – 25 V a proudovým zatížením do 1 A. Nabíječka je řízená mikrokontrolerem ...
 • Měření průtoku pomocí diluční metody 

  Pokorný, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na sestrojení programu v prostředí LabVIEW, který by dokázal měřit data pH sondou Vernier připojenou přes rozhraní LabPro, a dále tato naměřená data dokázal proložit fyzikálním modelem diluční ...