Now showing items 77-96 of 521

 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Mahdal, Vlastimil
  Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu ...
 • Elektrický mikropohon s piezomotorem 

  Peřina, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o sledovaných typech piezomotorů včetně jejich možností řízení a navazuje na samostatný semestrální projekt. Zabývá se především technologiemi zvanými Piezo LEGS a Piezo WAVE. Pozornost je ...
 • Elektrický stroj pro točivou větrnou elektrárnu 

  Srna, Jan
  Práce se zabývá transientní a subtransientní analýzou změřeného zkratového proudu. Hodnoty zkratového proudu byly reálně změřeny na synchronním generátoru při sníženém budicím napětí a následně přepočítány na jmenovité ...
 • Elektroinstalace chirurgického sálu 

  Pospíšil, David
  Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se se základy elektroinstalací se zaměřením na zdravotnické aplikace, normami a požadavky, popisu parametrů součástí využitých při realizaci chirurgických sálů, použité ...
 • Elektronické obvody s fraktální dynamikou 

  Vojtová, Klára
  V prvním oddíle této práce je blíže rozebrána teorie zabývající se diferenciálními rovnicemi, jejich výpočtem a aplikacemi. V díle druhém se věnuji bližšímu popisu Laplaceovy transformace, větám důležitým pro tuto oblast ...
 • Elektronický otáčkoměr pro zážehový motor 

  Bradáč, Pavel
  Otáčkoměr je založen na bezkontaktním snímáním otáček, snímáním napěťových impulzů v zapalovacích kabelech a jejich zpracováním pomocí mikrokontroléru. Otáčkoměr je určen pro měření otáček zážehových motorů a to dvoudobých ...
 • Elektronický předřadník pro nízkotlakou rtuťovou výbojku 

  Uherek, Jaromír
  Cílem bakalářské práce je realizace předřadníku pro nízkotlaké rtuťové výbojky s funkcí předžhavení elektrod (Hot Cathode Fluorescent Lamp). Tyto výbojky se dnes hojně vyrábějí ve výkonech jednotek až desítek wattů a jsou ...
 • Elektronický systém zavlažování 

  Endrych, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o automatických zavlažovacích systémech, jejich účelu, běžném provedení a o komponentách, z nichž jsou sestaveny, zejména pak o elektronických řídicích jednotkách. Cílem této práce bylo ...
 • Elektronický zabezpečovací systém pro rodinný dům 

  Fránik, Marek
  Cieľom tejto práce je navrhnúť elektronický zabezpečovací systém pre rodinný dom, ktorý bude prostredníctvom detektorov reagovať na narušenie objektu využitím sirény a GSM modulu. Medzi ciele tejto práce patrí aj vytvorenie ...
 • Elektronkový nízkofrekvenční zesilovač ve třídě A 

  Krutílek, David
  Tématem mé bakalářské práce je návrh nízkofrekvenčního elektronkového zesilovače 2 x 20 W / 8 ? ve třídě A, který je dále doplněn o phono předzesilovač a přepínač vstupů. Jsou použity elektronky ECC 83 a ECC 88 pro ...
 • Energetická náročnost IPv6 v bezdrátových senzorových sítích 

  Kladiva, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi z pohledu energetické náročnosti IPv6. Obsahuje popis bezdrátových senzorových sítí, rozbor senzorového uzlu a protokolu 6LoWPAN a IPv6. Další část se zaměřuje ...
 • Energetické problémy indukčních elektrotepelných zařízení 

  Milka, Jiří
  Indukční ohřev se nejvíce používá v metalurgii pro tavení kovových materiálů. Princip indukčního ohřevu vychází z elektromagnetické indukce, jež vyvolá ve vodivém materiálu vířivé proudy ohřívající vsázku. První část ...
 • Evoluční výpočetní techniky 

  Popelka, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s evolučními optimalizačními technikami, převážně pak s genetickým algoritmem a genetickým programováním. Následně byla popsána optimalizační úloha obchodního cestujícího řešená ...
 • Experiment rojové inteligence v RDS 

  Kolář, Ladislav
  Práce je tvořena dvěma částmi. První část je věnována přehledu robotických simulátorů a pak blíže programu Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS). Je zpracován manuál zaměřený na postup při tvorbě vlastního projektu ...
 • Experimentální měření s termovizní kamerou 

  Jakl, Oldřich
  Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části ...
 • Experimentální pracoviště pro měření teplotních závislostí 

  Riško, Miroslav
  Bakalárska práca s názvom „Experimentálne pracovisko pre meranie teplotných závislosti“ sa zaoberá sprevádzkovaním staršieho kryostatu pre účely merania elektrických a šumových charakteristík vzorky PZT keramiky a QCM ...
 • Expozice negativního fotorezistu s využitím prvků LED 

  Chmelík, Jiří
  Cílem této práce je návrh a realizace expoziční jednotky pro negativní fotorezist s využitím LED diod vyzařujících v UV spektru. Ke správnému návrhu této jednotky je nezbytné porozumět fyzikálním zákonům zabývajících se ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nižší hořlavostí 

  Zítka, Jan
  Předkládaná práce pojednává o vývoji a výzkumu gelových polymerních elektrolytů a jejich využití. Také se zabývá problémy charakterizace a optimalizace technologického procesu výroby gelový polymerních elektrolytů s nižší ...
 • Generace impulzu definovatelného trvání a nastavitelného zpoždění 

  Toman, Vít
  Tato bakalářské práce se zabývá způsoby a možnostmi generování obdélníkových impulzů základních parametrů (doby trvání a zpoždění) pomocí 8-bitového mikrokontroléru AVR od firmy Atmel a koncepcí obvodu tohoto generátoru. ...
 • Generátor napěťových impulsů vysoké úrovně 

  Marek, Leoš
  Tato práce se zabývá problematikou generování napěťových impulsů vysoké úrovně. V rámci práce jsou nejprve popsány tvary jednotlivých impulsů, dále je znázorněno blokové schéma generátoru napěťových impulsů a v teoretickém ...