Now showing items 128-147 of 521

 • Kapalné elektrolyty se sníženou hořlavostí 

  Hanzelka, Miroslav
  Bakalářská práce na téma Kapalné elektrolyty se sníženou hořlavostí pojednává o výběru vhodného složení elektrolytu s ohledem na zvýšenou bezpečnost pro použití v lithium-iontových akumulátorech. Hlavním cílem této práce ...
 • Kladná elektroda na bázi MnOx pro AFC 

  Benčik, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou Alkalických palivových článků. Základním zaměřením práce je výroba uhlíkových elektrod. Dále pak proměření těchto elektrod z různými katalytickými materiály.
 • Klient pro on-line komunikaci 

  Húserka, Jozef
  Hlavným zameraním tejto práce je protokol XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) a jeho implementácia do on-line klienta v programovacom jazyku JAVA. Účelom XMPP protokolu je doručovanie správ v reálnom čase ...
 • Kmitočtové filtry s OTA zesilovači 

  Naider, Jan
  Práce je zaměřena na problematiku kmitočtových filtrů s OTA zesilovači. Analyzuje návrhy kmitočtových filtrů 2.řádu s OTA zesilovači a kmitočtové filtry vyšších řádů. Řeší návrh multifunkčního kmitočtového filtru 2.řádu s ...
 • Knihovna FACEPLATE pro prostředí WinCC Flexible 

  Picka, Jaromír
  Předmětem této bakalářské práce bylo vytvořit knihovnu grafických objektů FACEPLATE v prostředí WinCC flexible. Grafické objekty slouží k ovládání prvků elektro-výzbroje a mají návaznost na již vytvořený kód v PLC. Funkce ...
 • Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice 

  Šrut, Martin
  Tato bakalářská práce je věnována tématu Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice, který se zabývá teplotním nedostatkem v PSpice a návrhem modelů rezistoru, diody a tranzistor s ošetřením tohoto problému. Práce ...
 • Kohonenova síť 

  Kaňa, Michal
  V bakalářské práci je stručně popsána problematika umělých neuronových sítí, konkrétně poté samoorganizujících neuronových sítí a jejich využití. Práce se hlouběji věnuje problematice Kohonenovy samoorganizující sítě, ...
 • Komparační analýza genomických dat pomocí grafické reprezentace 

  Těthal, Jiří
  Práce se zabývá identifikací druhů živočichů pomocí denzity nukleotidů mitochondriálního genu CO1. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o DNA barcodingu a buněčné organele mitochondrii, která s touto metodou ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Mišinger, Ondřej
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu na hladinách nízkého i vysokého napětí. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů kompenzace účiníku a na důvody, proč se kompenzace provádí. Je uvedeno základní ...
 • Kompletní návrh třípásmové reprosoustavy 

  Jalový, Michal
  Tato práce popisuje kompletní návrh třípásmové reprosoustavy. V úvodu jsou rozebrány základní teoretické poznatky k pochopení problematiky návrhu reproduktorové soustavy s ohledem na fyziologii slyšení, teorii akustiky, ...
 • Komprese signálů EKG 

  Kašpárek, Jan
  V této práci je obecně popsáno několik základních kompresních algoritmů využívaných jak při ztrátové, tak při neztrátové kompresi. Jmenovitě se jedná o proudové kódování, Lempel-Ziv, Huffmanovo kódování, Move-to-Front, ...
 • Koncentrátorové fotovoltaické systémy 

  Straškraba, Vojtěch
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá koncentrátorovými fotovoltaickými systémy. Je popsána historie jejich vzniku, vývoje a aplikace, princip činnosti a popis technologie konstrukcí, optiky, speciálních fotovoltaických ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače spínané koncepce 

  Macek, Libor
  Tato práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá popisem a vysvětlením obecných principů zesilovačů spínaných koncepcí. V druhé částí práce je praktický návrh zesilovače ve třídě D, popis jednotlivých bloků a ...
 • Kontrola koncentrace výbušných složek při anestezi 

  Klimešová, Marie
  Na anesteziologických pracovištích se pracovníci denně setkávají s různými látkami a materiály. Jsou vystaveni riziku vypuknutí požáru nebo výbuchu? Touto otázkou se zabývám ve své práci, která je zaměřena na kontrole ...
 • Korekce kolísání nulové izolinie 

  Hanzelka, Adam
  Bakalářská práce na téma korekce kolísání nulové izolinie v signálu EKG a způsoby jeho odstranění pojednává o úpravě EKG signálu pro možnost lepší diagnostiky. Hlavním cílem této práce je využití tří metod založených na ...
 • Korekční předzesilovač s digitálně řízeným audio procesorem 

  Laník, Jakub
  Projekt se zabývá návrhem analogového nízkofrekvenčního korekčního předzesilovače, který využívá funkce digitálně řízeného integrovaného obvodu speciálně pro účely korekce frekvencí a přepínání vstupů. Celé zařízení je ...
 • Kódování dat a formáty pro výměnu informací 

  Procházka, Jaroslav
  Tato práce se zabývá kódováním dat a datovými formáty, které lze použít pro výměnu informací a je možné je použít pro serializaci a deserializaci dat. V rámci přenosu dat je podrobněji vysvětlen serializační a deserializační ...
 • Kódové otevírání vstupních dveří 

  Hromek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření ovládání vstupních dveří pomocí dotykové klávesnice. V úvodní části je přiblíženo zadání a cíle práce. V následujících dvou kapitolách je popsáno hardwarové a softwarové vybavení. ...
 • Kvalita elektrické energie v distribučních sítích nn 

  Macoszek, Pavel
  Tato práce obsahuje čtyři základní kapitoly, které popisují kvalitativní parametry napájecího napětí a měření a vyhodnocení získaných dat. Teoretickou část tvoří tři kapitoly. V úvodní kapitole jsou popsány hlavní ...
 • Kvazirezonanční laboratorní napájecí zdroj 

  Hejlek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií a návrhem zdroje pracujícího v kvazirezonančním režimu. Návrhem jednotlivých částí a jejich simulací v programu PSpice. Pro jednotlivé části jsou vytvořeny desky plošných spojů v ...