Now showing items 303-322 of 521

 • Parametry spojů BGA na keramických Al2O3 substrátech 

  Somer, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou týkající se parametrů kuličkových spojů, používaných především u BGA pouzder, na keramických substrátech. První část práce obsahuje teoretický rozbor problematiky kuličkových spojů BGA, ...
 • Písmo pro 3D zapisovač 

  Polák, Jaromir
  Bakalářská práce se zabývá řízením 3 os manipulátoru. Manipulátor má znázorňovat plotter, který má umožnit uživateli psaní celé české abecedy. U písmen můžeme měnit velikost písma, natočení kolem os a posunutí. V práci je ...
 • Plastová optická vlákna a jejich aplikace v praxi 

  Bubela, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou plastových optických vláken známých pod zkratkou POF. Rozebírá faktory ovlivňující jejich ztráty (útlum, disperze) a přenosové vlastnosti (šířka pásma, profily ...
 • PLC řídící systém pro manipulační rameno 

  Slavík, Miroslav
  V této práci je řešena automatizační úloha řízení manipulačního ramene pomocí řídícího systému Siemens Simatic 200 v prostředí MicroWin. Pohyb jednotlivých částí ramene zajišťují servopohony. Připojení servopohonů k PLC ...
 • Počítačem řízený PLL syntezátor 

  Málek, Miroslav
  Cílem této práce je realizovat počítačem řízený PLL syntezátor využívající rozhraní USB. Pro připojení PLL syntezátoru k počítači byl použit integrovaný obvod FT232RL. Následně byl vyvinut obslužný software pro programování ...
 • Počítačová podpora návrhu napájecích zdrojů 

  Karásek, Josef
  Má bakalářská práce se zabývá popisem lineárních a spínaných napájecích zdrojů a návrhem parametrů jejich konstrukčních prvků. Cílem mé práce je nastudovat teorii lineárních zdrojů a zdrojů spínaných (konkrétně blokujícího ...
 • Počítačové modelování planární logaritmicko-periodické antény 

  Martiš, Vítězslav
  Obsahem této práce je rozbor metody návrhu a simulace planární logaritmicko-periodické antény. Simulací byly ověřeny vlivy hlavních rozměrů antény na její funkci. Pomocí výsledků pak byla navržena vhodná anténa, včetně ...
 • Počítačový model tepelného okruhu kogenerační jednotky 

  Martynek, Václav
  Kogenerace neboli kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) využívá vzniklé teplo při výrobě elektrické energie na pokrytí potřeb tepla. V poslední době se uplatňují kogenerační jednotky malého výkonu používané ...
 • Podpora projektování sítí 

  Zemánek, Martin
  Práce je zaměřena na podporu návrhu počítačových sítí. Obsahuje základní seznámení se síťovými prvky a možnostmi jejich zapojení. Jednotlivé kroky jsou popsány tak, aby byly veškeré postupy srozumitelné. Práce obsahuje ...
 • Podpora rozvoje energetických zdrojů pro komunální výstavbu 

  Stručovský, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na srovnání zdrojů elektrické energie pro komunální výstavbu. Jedná se o fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny, kogenerační jednotky. Zdroje jsou limitovány částkou do ...
 • Podpovrchový detektor kovů 

  Jeleček, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem řešení detektorů kovů. Vzhledem k tomu, že v této oblasti se jen těžko ředpokládá závratný objev, byl rozbor realizován především s pomocí uvedené literatury. Další část práce ...
 • Pokročilá filtrace provozu v operačním systému Linux 

  Janura, Dominik
  Tato práce je zaměřená na problematiku filtrace síťového provozu a zabezpečení sítě v prostředí operačního systému Linux. Přibližuje postup sestavení jednoduchého paketového firewallu využitím nástroje netfilter a ověřuje ...
 • Pokročilé zarovnávání a určování genetické odlišnosti sekvencí DNA 

  Trněný, Ondřej
  Biologické sekvence se neustále vyvíjejí, dochází u nich k mutacím, delecím a inzercím. Z důvodu potřeby klasifikovat sekvence a stanovit míru jejich podobnosti byly vytvořeny metody pro jejich zarovnání jako jsou bodová ...
 • Polymerová optická vlákna - POF 

  Mitrič, Martin
  Polymerová optická vlákna – POF v posledních letech dosahují hodnoty útlumu kolem 10 dB • km-1. To už je hodnota, která dělá tyto vlákna použitelnýma pro datové přenosy na krátké vzdálenosti. Mezi velké přednosti těchto ...
 • Porovnání a klasifikace ekologických vlivů z různých typů výroben 

  Kunc, Dominik
  Cílem práce je shrnout a porovnat ekologické vlivy z různých typů elektráren, popsat možnosti snížení škodlivosti některých vlivů a navrhnout opatření pro čistší výrobu elektrické energie. Na úvod je uveden přehled o ...
 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Wasserbauer, Vojtěch
  Tato práce se zabývá posouzením možnosti připojení nového zdroje do distribuční sítě 110 kV, porovnáním vlivů na tuto síť při zapojení nového zdroje do dvou různých okruhů sítě a při provozu v zimním a letním období. Dále ...
 • Posouzení nejistoty ultrazvukového měření nuchální translucence 

  Matejková, Magdaléna
  Problematika vrozených vývojových vad plodu (VVV) je důležitou součástí fetální medicíny. Tato práce se věnuje posouzení nepřesnosti měření markerů VVV, se zaměřením na screeningové markery v I. a II. trimestru těhotenství. ...
 • Potenciální využití geotermální energie v České republice 

  Bombík, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku geotermální energie a potenciál jejího možného využití v České republice. V práci je uveden popis technologií na využívání geotermální energie vyšších, středních a nižších ...
 • Použití operačního systému reálného času v LabVIEW-LabWINDOWS/CVI 

  Povolný, Petr
  Úkolem této práce bylo seznámit uživatele s programováním aplikací reálného času v prostředí LabVIEW a LabWINDOWS/CVI. V úvodu jsou nastíněny základní vlastnosti a parametry operačních systémů. Jsou diskutovány klíčové ...