Now showing items 350-369 of 521

 • Quadrocopter - navigační modul 

  Jurajda, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou navigace létajícího experimentálního prostředku známého jako quadrocopter. Zejména je řešena navigace v otevřeném prostoru pomocí globálního navigačního satelitního systému ...
 • Radiomodem pro poloduplexní přenos 

  Urbaník, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení určeného pro bezdrátový přenos řídících signálů. Zařízení je navrženo pro poloduplexní bezdrátový přenos. Popisuje různé možnosti řešení dané problematiky. Rozebírá volbu ...
 • Realizace digitálního expozimetru 

  Vacula, Richard
  Bakalářská práce pojednává o historii měření světla, zabývá se způsoby měření expozice a konstrukčním řešením expozimetrů. V posledních kapitolách je rozváděno téma realizace digitálního expozimetru, zkoumají se vlastnosti ...
 • Realizace hudebního efektu Chorus s BBD 

  Černý, Filip
  Cílem práce je návrh a konstrukce nového laboratorního zařízení umožňující realizaci hudebního efektu CHORUS. Součástí práce je teoretický rozbor efektů využívajících zpožďovací linky a obvodů nábojově vázaných struktur s ...
 • Realizace malého měniče pro krokové motory řízeného mikropočítačem 

  Krejčí, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou krokových motorů. Jsou zde uvedeny principy činnosti jednotlivých typů, základní rozdělení a způsoby jejich řízení. Těchto poznatků je využito pro návrh a realizaci obvodu pro ...
 • Realizace modulárního webového systému 

  Kašparec, Michal
  Tato bakalářska práce popisuje současnou koncepci PHP frameworků a jejich hlavní vlastnosti. Tvorbu redakčního systému s využitím propracovaného administračního rozhraní a přístupových práv. Je realizován modul pro záznam ...
 • Realizace VoIP ústředny Asterisk 

  Schön, Martin
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické jsou rozebírány signalizační protokoly, protokol RTP pro přenos dat, VoIP ústředna Asterisk a jejich možnosti zabezpečení. V praktické části ...
 • Realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro vysokoteplotní aplikace 

  Valíček, Jan
  Bakalářská práce řeší možnosti realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro vysokoteplotní aplikace. Popisuje jejich realizaci pomocí metody přímého osazení vývodu, tato metoda k jejich fixaci využívá pastu pro ...
 • Reálná propustnost zařízení pracujících na standardu 802.11n 

  Vágner, Adam
  Wi-Fi sítě a obecně jakákoliv moderní bezdrátová technologie funguje v případě, že je s ní správně zacházeno. V současné době při tak velké koncentraci bezdrátových sítí je znalost problematiky bezpodmínečnou nutností. ...
 • Registrace obrazů sítnice založena na segmentaci cév 

  Klímová, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o registraci binárních obrazů sítnice. Snímky byly pořízeny fundus kamerou a dále upraveny programem pro segmentaci cévního řečiště. Byly získány vždy dva binární snímky téže sítnice. Cílem ...
 • Regulovatelný laboratorní zdroj 

  Říha, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací prototypu regulovatelného laboratorního zdroje napětí s proudovou ochranou nastavitelného pomocí potenciometrů s měřením a zobrazováním výstupního napětí a ...
 • Reklamní LED RGB trubice s ovládací jednotkou 

  Frelich, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem světelných LED RGB trubic, které je možné řídit pomocí asynchronní linky. Barvu svitu LED trubic lze řídit v několika jejich částech. Dále je navržena ovládací jednotka pro řízení LED trubic, ...
 • Rekonstrukce obrazů z projekcí 

  Gargulák, Dušan
  Tato semestrální práce pojednává o principu rekonstrukce obrazů z projekcí, na kterém jsou založeny moderní metody RTG výpočetní tomografie (CT RTG). Text práce se zaměřuje především na metodu prosté zpětné projekce a ...
 • Reprezentace a zpracování genomických signálů 

  Pitner, Vít
  Tato práce se zabývá metodami reprezentace a zpracování genomických signálů. V první části práce je postupně probrán lineární zápis sekvencí a statistický popis sekvencí. K tomuto účelu byla využita reálná data, načtená z ...
 • Respirace při poklesu úrovně bdělosti 

  Vyškovský, Daniel
  Cílem této práce je realizovat měření respirace na spánkově deprivovaných dobrovolnících a následně provést statistickou analýzu naměřených dat. V první části práce je probrána fyziologie dýchání. V navazující části je ...
 • Respirační biofeedback 

  Jína, Miroslav
  Cílem této práce je rozebrat biologickou zpětnou vazbu, její využití a typy biofeedbacku, které se dají použít. Jsou zde rozebrány jednotlivé typy her, které se používají pro tuto terapeutickou léčbu. Je zde podrobněji ...
 • Rezonanční a kvazi-rezonanční spínané zdroje 

  Vašina, Petr
  Tato práce se zaměřuje na problematiku a řešení spínaných zdrojů. V první části je rozebráno porovnání analogových stabilizovaných a spínaných zdrojů a jejich základní zapojení. Dále je řešena obvodová koncepce rezonančního ...
 • RF cívka pro MR systém 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou vysoko frekvenční cívky pro zobrazovací systémy magnetické rezonance. Magnetická rezonance slouží k zobrazování nepřeberného množství objektů (například: lidské tělo, rostliny, materiálový výzkum ...
 • RFID ovládání 

  Otava, Lukáš
  Tato práce se zabývá RFID technologií, jejími možnostmi a dostupnými řešeními pro čtení na větší vzdálenosti. Další část práce se zabývá návrhem zařízení pro RFID přístupový systém ovládající vstupní bránu parkoviště. Návrh ...
 • Robotický fotbal v RDS 

  Kuparowitz, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na tvorbu rešerše robotických simulátorů, vhodných pro simulaci hry robotický fotbal. Dále je v ní zvolen simulátor Microsoft Robotics Developer studio a v něm implementován algoritmus pro ovládání ...