Now showing items 386-405 of 521

 • Scoreboard pro časomíru 

  Večeřa, Jaroslav
  Tato práce se zabývá opravou a modernizací scoreboardu, který navrhl Bc. Róbert Heves v roce 2007. V první části popisuje princip zapojení scoreboardu. Následně analýzu chyb, které byly v konstrukci scoreboardu nalezeny. ...
 • Selektivní obvody - laboratorní úloha 

  Košťál, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je popsat rozdělení a chování selektivních obvodů a způsoby jejich realizace. Jsou zde uvedeny vztahy pro výpočet hodnot součástek vybraných kmitočtových filtrů RLC druhého řádu. Dále jsou zde ...
 • Senzory plynů, jejich konstrukce a testování 

  Zbožínek, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá senzory plynů, jejich konstrukcí a metodami testování. V úvodní části je stručně popsána problematika detekce plynů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce, příklady možných ...
 • SEO analýza www serveru 

  Čepelák, Tomáš
  Práce informuje o možných metodách a pravidlech, které lze použít k optimalizaci www serveru pro vyhledávače - SEO (Search Engine Optimization). Tato pravidla jsou teoreticky vysvětlena a demonstrována na jednoduchých ...
 • Sériové komunikace 

  Novotný, Bohumil
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sériové komunikace na rozhraní RS-232, USB, I2C a SPI, a zároveň se zabývá využitím laboratorního modulu pro experimentální účely. Laboratorní modul je koncipován s ohledem na ...
 • Simulace a výpočty energetické bilance kyslíkovodíkového palivového článku pomocí programu LabView 

  Fryda, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem charakteristik kyslíkovodíkového palivového článku a jejich simulací v programu LabVIEW. Je rozdělena do několika částí. Na úvod práce objasňuje problematiku palivového článku a ...
 • Simulace elektrofyziologických experimentů 

  Kubáček, Svatopluk
  Simulace elektrofyziologických experimentů umožňuje získávání cenných informací o bioelektrických dějích probíhající na izolovaných buňkách. Tato práce se zabývá základními principy, které umožňují vznik bioelektrických ...
 • Simulace protokolů pro bezdrátové senzorové sítě v prostředí COOJA 

  Kilian, Petr
  Tato práce se zabývá simulacemi v bezdrátových senzorových sítích. Nejprve je popsáno pět simulátorů – Tossim, NS-2, Prowler, OMNeT++ a Cooja. V další části je provedeno seznámení s programem Cooja. Je pro něj vytvořen ...
 • Simulace směrovacího protokolu OLSR v prostředí OPNET Modeler 

  Potfay, Attila
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je simulace směrovacího protokolu OLSR (Optimized Link State Routing Protocol) v prostředí OPNET Modeler a realizace scénáře, kde je možné simulovat funkčnost a vlastnosti tohoto ...
 • Simulace vybraných energetických jevů 

  Kochánek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou provozu rozptýlených zdrojů elektrické energie v elektrické síti, možností využití virtuální elektrárny a inteligentních distribučních sítí. Cílem této práce je sestavení modelu ...
 • Simulátor analogových IO 

  Maslák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá měřicím zařízením USB 6008. Na začátku se popisují vlastnosti zařízení, mezi které patří počty kanálů, rychlosti, přesnosti. Poté se rozebírá vhodné programovací prostředí, jako je MS Visual, ...
 • Skupina algoritmů NSA Suite-B Cryptography 

  Rybka, Štěpán
  Tato bakalářská práce s názvem Skupina algoritmů NSA Suite B Cryptography se zabývá algoritmy, které obsahuje sada Suite B. Ty slouží k větší ochraně dat a bezpečnosti při jejich přenosu přes nezabezpečené prostředí ...
 • Sledování antioxidačních ukazatelů u dětí se zhoubnými nádory 

  Hořavová, Lenka
  Nádorová onemocnění patří mezi nejzávažnější zdravotní problémy dnešní doby. Hledání nových indikátorů pro rozpoznání počátku onemocnění je klíčovou úlohou dnešního výzkumu. Je známo, že oxidační stres souvisí s nerovnováhou ...
 • Sledování fyzikálních veličin v polovodičových materiálech 

  Jankulár, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá sledováním fyzikálních veličin v polovodičových materiálech. Experiment byl zaměřen na měření pohyblivosti minoritních nosičů proudu a měření konduktivity pro vzorek křemíku a germania.
 • Sledování stresových markerů u rostlin vystavených působení těžkých kovů 

  Rucký, Jakub
  V našem experimentu jsme se zabývali vlivem Cd2+ na explantátovou kulturu slunečnice roční kultivaru Aloha. Explantátová kultura byla vystavena koncentracích 0, 5, 10, 50, 100 a 500µM po dobu 7 dnů a byly u ní sledovány ...
 • Sledování vlastností nanokompozitů na bázi epoxidových pryskyřic 

  Libra, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem nanotechnologií v oblasti kompozitních materiálů (nanokompozitů). Dále pak výrobou, složením a elektrickými vlastnostmi těchto materiálů. Vzorky pro experiment jsou vyrobeny ...
 • Snímání a analýza elektrické aktivity srdce a krevního tlaku před a po zátěži 

  Vích, Daniel
  Cílem bakalářské práce je seznámení s anatomií a fyziologií srdce, se zvláštním zaměřením na jeho elektrickou aktivitu, měření EKG před a po zátěži systémem Biopac, měření tlaku před a po zátěži auskultační metodou, ...
 • Snímání EMG a jeho hodnocení 

  Mášová, Lenka
  Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na svalové a nervové struktury, a na přechod signálu, který se šíří mezi nimi. Další část se zabývá základními požadavky na elektromyograf a jeho příslušenství. Poté následuje ...
 • Softwarová podpora pro projektování datových rozvodů 

  Karásek, Stanislav
  Tato bakalářská práce slouží jako základní průvodce projektováním datových rozvodů. První kapitoly pojednávají o základech počítačových sítí. Jsou zde zmíněny typy sítí a jejich důležité hardwarové prvky a topologie. Práce ...
 • Solární energetické systémy pro bytový dům 

  Svrček, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na solárně-termické systémy pro ohřev teplé užitkové vody v aplikaci na bytovém domě. Práce je pouze teoretického charakteru. První část práce jsem věnoval úvodu do solární energie, její ...