Now showing items 437-456 of 521

 • Techniky pro detekci a predikci pohybu ve video sekvencích 

  Nešpor, Zdeněk
  Tato bakalářská práce pojednává o technikách detekce a predikce pohybu v digitálních obrazech. Po úvodním zamyšlení nad potřebou komprese digitálního videa bude čtenář seznámen s některými základními pojmy z oblasti ...
 • Teploměr s grafickým displejem 

  Křeček, Libor
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou měření teploty v daném rozsahu. Dále navrhnout digitální měřící přístroj, který by teplotu měřil a zobrazoval na grafickém LCD displeji; vytvořit výrobní dokumentaci ...
 • Termoregulační zařízení s Peltieriho články 

  Průcha, Jan
  Bakalářská práce obsahuje popis všech funkčních prvků biologického termostatu. Je zde popsán Peltierův článek a jev, na kterém je založen. Pro řízení výkonu Peltierova článku jsou zde popsány regulátory PID, PSD a způsoby ...
 • Testování analogových obvodů 

  Váško, Ondřej
  Hlavním cílem práce je seznámit se problematikou testování analogových lineárních obvodů z hlediska diagnostikování jednotlivých součástek, u kterých chceme ověřit jejich nominální hodnotu. Pro práci bylo nutné se seznámit ...
 • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

  Bolgár, Robert
  Cieľom práce je praktické použitie normy IEC 61850, ktorá sa zaoberá komunikáciou zariadení v rozvodni ale aj mimo ňu. Hlavná myšlienka je v návrhu modelu, ktorý bude slúžiť pre testovanie komunikácie medzi ochranami za ...
 • Testování ochrany transformátoru 

  Kulač, Ivan
  Hlavnou témou bakalárskej práce bola ochrana transformátora, konkrétne rozdielová ochrana transformátora. Princíp jej funkcie, stabilizácia a vypínacia charakteristika. Bola navrhnutá metodika testovania modulu SPCD 3D53 ...
 • Testování srovnávacích ochran pomocí testeru CMC256+ 

  Machovič, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na návrh testov a meraní porovnávacích ochrán pomocou testeru CMC 256+. V úvode dokumentu sú rozpracované teoretické poznatky o poruchách elektrických vedení a ich následkoch, ktorým porovnávacie ...
 • Tiskový USB přepínač 

  Mrník, Martin
  Práca sa zaoberá špecifikáciou USB zbernice, jej výhodami, nevýhodami a rôznymi možnosťami použitia. Čitateľovi ponúka bližší pohľad na procesy neviditeľné bežnému užívateľovi v priebehu inicializácie, prevádzky a správy ...
 • Top hat svazek v optických bezkabelových spojích 

  Golda, Martin
  Tato práce popisuje způsob tvarování Gaussova typu profilu svazku na svazek s profilem ozáření typu Top hat a vlivem atmosférických turbulencí a atmosférického útlumu na tyto dva svazky. Jejím cílem je seznámení se se ...
 • Transformace svodů EKG 

  Kaspar, Pavel
  Transformace EKG svodů Smyslem této práce je seznámit se se způsoby transformace EKG svodů, realizovat Dowerovu transformaci a vyhodnotit její efektivitu. Následně v prostředí MATLAB navrhnout a realizovat vlastní verzi ...
 • Učení bez učitele 

  Končinský, Petr
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se ...
 • Ultrazvukový měřicí systém pro analýzu proudění vzduchu v okolí fotovoltaického panelu 

  Ondraczka, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací prototypu analogové části ultrazvukového měřícího systému pro analýzu proudění vzduchu v okolí fotovoltaického panelu. Tento prototyp sestává z budiče, zesilovače, ultrazvukových ...
 • Univerzální pohonná jednotka 

  Sehnálek, Lubomír
  V dokumentu je řešen návrh univerzální pohonné jednotky. U tohoto návrhu se předpokládá, že pohonná jednotka bude řízena pomocí senzorické jednotky umístěné na šasi pohonné jednotky. V teoretické části práce jsou rozebrány ...
 • Univerzální rotátor pro ornitologická pozorování 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro plašení ptáků při ornitologických pozorováních. Zařízení umožňuje naklápění, otáčení a reprodukci hlasu umístěného zvířete a je dálkově ovládáno pomocí bezdrátových ...
 • Uplatnění a porovnání systémů SCADA v řidících systémech s PLC 

  Vomela, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi systémů SCADA v řídicích systémech s PLC se zaměřením na SW používaný firmou atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci s.r.o., konkrétně InTouch, Control Web, WinCC ...
 • Určení rychlosti tepové vlny ze záznamu centrálního pulsového tlaku 

  Hrušková, Jana
  Cílem práce je prostudování fyziologie kardiovaskulárního systému a rizikových faktorů způsobující jeho onemocnění, pochopení mechanizmů vedoucí k rozvoji aterosklerózy a následovné vytvoření program analyzující centrální ...
 • USB přepínač 

  Mrník, Martin
  Práca sa zaoberá opisom štandardu USB a princípom jeho fungovania, výhodami, nevýhodami a rôznymi možnosťami použitia. Čitateľovi ponúka bližší pohľad na procesy neviditeľné bežnému užívateľovi v priebehu inicializácie, ...
 • Účinky nestacionárních magnetických polí na biologické materiály 

  Heczková, Monika
  Cílem této práce bylo prozkoumat vliv proměnných magnetických polí či pole IVMP na nativní a denaturovanou deoxyribonukleovou kyselinu. A pomocí statistické metody analýzy rozptylu, vyhodnotit naměřená data.
 • Účinky ultrazvuku na biologické materiály 

  Peprníčková, Anna
  V této bakalářské práci se zabývám studiem účinků ultrazvuku na biologické materiály. V teoretické části je zpracována literární rešerše o účincích ultrazvuku na biomakromolekuly a to deoxyribonukelové kyseliny (DNA), ...
 • Úložiště fotogrammetrických dat 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce dává nahlédnout do vývoje počítačového vidění a jeho aplikací v reálném světě. Z typických úloh pro počítačové vidění se zabývá podrobněji popisem scény na obrazovém záznamu. Zaměřuje se na popis ...