Now showing items 447-466 of 521

 • Učení bez učitele 

  Končinský, Petr
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se ...
 • Ultrazvukový měřicí systém pro analýzu proudění vzduchu v okolí fotovoltaického panelu 

  Ondraczka, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací prototypu analogové části ultrazvukového měřícího systému pro analýzu proudění vzduchu v okolí fotovoltaického panelu. Tento prototyp sestává z budiče, zesilovače, ultrazvukových ...
 • Univerzální pohonná jednotka 

  Sehnálek, Lubomír
  V dokumentu je řešen návrh univerzální pohonné jednotky. U tohoto návrhu se předpokládá, že pohonná jednotka bude řízena pomocí senzorické jednotky umístěné na šasi pohonné jednotky. V teoretické části práce jsou rozebrány ...
 • Univerzální rotátor pro ornitologická pozorování 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro plašení ptáků při ornitologických pozorováních. Zařízení umožňuje naklápění, otáčení a reprodukci hlasu umístěného zvířete a je dálkově ovládáno pomocí bezdrátových ...
 • Uplatnění a porovnání systémů SCADA v řidících systémech s PLC 

  Vomela, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi systémů SCADA v řídicích systémech s PLC se zaměřením na SW používaný firmou atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci s.r.o., konkrétně InTouch, Control Web, WinCC ...
 • Určení rychlosti tepové vlny ze záznamu centrálního pulsového tlaku 

  Hrušková, Jana
  Cílem práce je prostudování fyziologie kardiovaskulárního systému a rizikových faktorů způsobující jeho onemocnění, pochopení mechanizmů vedoucí k rozvoji aterosklerózy a následovné vytvoření program analyzující centrální ...
 • USB přepínač 

  Mrník, Martin
  Práca sa zaoberá opisom štandardu USB a princípom jeho fungovania, výhodami, nevýhodami a rôznymi možnosťami použitia. Čitateľovi ponúka bližší pohľad na procesy neviditeľné bežnému užívateľovi v priebehu inicializácie, ...
 • Účinky nestacionárních magnetických polí na biologické materiály 

  Heczková, Monika
  Cílem této práce bylo prozkoumat vliv proměnných magnetických polí či pole IVMP na nativní a denaturovanou deoxyribonukleovou kyselinu. A pomocí statistické metody analýzy rozptylu, vyhodnotit naměřená data.
 • Účinky ultrazvuku na biologické materiály 

  Peprníčková, Anna
  V této bakalářské práci se zabývám studiem účinků ultrazvuku na biologické materiály. V teoretické části je zpracována literární rešerše o účincích ultrazvuku na biomakromolekuly a to deoxyribonukelové kyseliny (DNA), ...
 • Úložiště fotogrammetrických dat 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce dává nahlédnout do vývoje počítačového vidění a jeho aplikací v reálném světě. Z typických úloh pro počítačové vidění se zabývá podrobněji popisem scény na obrazovém záznamu. Zaměřuje se na popis ...
 • Únavové modely pro vyhodnocování spolehlivosti pájených spojů 

  Novotný, Václav
  Tento projekt je zaměřen na využití únavových modelů při odhadu spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů. Popisuje základní skupiny únavových modelů, jejich využití pro odhad spolehlivosti pájeného spoje, výhody a nevýhody. ...
 • Úzkopásmový modem PLC 

  Skala, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovým PLC modemem pro sítí 230/400 V. V první kapitole se nachází základní teorie o používaných modulacích, rušení, impedanci vedení, komunikaci, kapacitním a induktivním vazebním ...
 • Variabilita srdečního rytmu při poklesu úrovně bdělosti 

  Strublová, Tereza
  Cílem této práce je seznámit se z problematikou měření variability srdečního rytmu. Nejprve je v práci popsána fyziologie oběhové soustavy, poté je popsáno praktické měření variability srdečního rytmu při usínání. Na konci ...
 • Velikost zpoždění aktivních prvků sítě 

  Bednár, Jakub
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať vlastnosti aktívnych prvkov siete (smerovače, prepínače) a zistiť čo ovplyvňuje veľkosť ich latencie a potom najvhodnejšou metódou odmerať oneskorenie na dostupných zariadeniach v ...
 • Vizualizace činnosti srdce z auskultace 

  Kocová, Lucie
  Tato práce se zabývá auskultací srdce a navržením blokového schématu přístroje pro snímání srdečních ozev. Pomocí fonendoskopu bylo nasnímáno několik signálů, které se přehrávají v programu LabVIEW a je zde provedena ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v detekci komplexů QRS 

  Šikner, Tomáš
  QRS komplex je nejvýraznější složkou EKG signálu. Detekce QRS komplexu je prvním krokem k analýze EKG signálu. Slouží jako výchozí bod k rozměření celého signálu. V této práci je realizován detektor založený na jednosvodové ...
 • Vlastnosti kovových vrstev realizovaných vakuovým napařováním 

  Milichovský, Miloš
  Práce se zabývá vakuovým napařováním kovů, a to jak základními principy této technologie, tak i zkoumáním vlastností výsledné vrstvy. Je zde popsána funkce napařovacího zařízení a jeho jednotlivé části. Stěžejní část práce ...
 • Vliv hydroxidu litného na parametry niklových akumulátorů 

  Marušarz, Anton
  Cílem této bakalařské práce je zajímat se o vliv hydroxidu lithného na parametry niklových akumulátorů, na jejích kladné elektrodě. V jeho obsahu se píše o různych druzích dostupných akumulátorů, hlavně o niklkadmiových ...
 • Vliv ionizace vzduchu na šíření laserového svazku 

  Fučík, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá šířením světla, respektive elektromagnetické vlny v ionizovaném prostředí a vlivem koncentrace iontů na změnu permitivity materiálu a rychlosti šíření vlny v tomto prostředí. Je zde popsána ...
 • Vliv montáží na kvalitu datového přenosu 

  Šalplachta, Milan
  Obsahem této práce je teoretický a praktický rozbor přenosových vlastností kanálu strukturované kabeláže a stím související vliv montáže, který přímo ovlivňuje vlastnosti kanálu. Jednotlivé mezní hodnoty parametrů kanálu, ...