Now showing items 459-478 of 521

 • Variabilita srdečního rytmu při poklesu úrovně bdělosti 

  Strublová, Tereza
  Cílem této práce je seznámit se z problematikou měření variability srdečního rytmu. Nejprve je v práci popsána fyziologie oběhové soustavy, poté je popsáno praktické měření variability srdečního rytmu při usínání. Na konci ...
 • Velikost zpoždění aktivních prvků sítě 

  Bednár, Jakub
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať vlastnosti aktívnych prvkov siete (smerovače, prepínače) a zistiť čo ovplyvňuje veľkosť ich latencie a potom najvhodnejšou metódou odmerať oneskorenie na dostupných zariadeniach v ...
 • Vizualizace činnosti srdce z auskultace 

  Kocová, Lucie
  Tato práce se zabývá auskultací srdce a navržením blokového schématu přístroje pro snímání srdečních ozev. Pomocí fonendoskopu bylo nasnímáno několik signálů, které se přehrávají v programu LabVIEW a je zde provedena ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v detekci komplexů QRS 

  Šikner, Tomáš
  QRS komplex je nejvýraznější složkou EKG signálu. Detekce QRS komplexu je prvním krokem k analýze EKG signálu. Slouží jako výchozí bod k rozměření celého signálu. V této práci je realizován detektor založený na jednosvodové ...
 • Vlastnosti kovových vrstev realizovaných vakuovým napařováním 

  Milichovský, Miloš
  Práce se zabývá vakuovým napařováním kovů, a to jak základními principy této technologie, tak i zkoumáním vlastností výsledné vrstvy. Je zde popsána funkce napařovacího zařízení a jeho jednotlivé části. Stěžejní část práce ...
 • Vliv hydroxidu litného na parametry niklových akumulátorů 

  Marušarz, Anton
  Cílem této bakalařské práce je zajímat se o vliv hydroxidu lithného na parametry niklových akumulátorů, na jejích kladné elektrodě. V jeho obsahu se píše o různych druzích dostupných akumulátorů, hlavně o niklkadmiových ...
 • Vliv ionizace vzduchu na šíření laserového svazku 

  Fučík, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá šířením světla, respektive elektromagnetické vlny v ionizovaném prostředí a vlivem koncentrace iontů na změnu permitivity materiálu a rychlosti šíření vlny v tomto prostředí. Je zde popsána ...
 • Vliv montáží na kvalitu datového přenosu 

  Šalplachta, Milan
  Obsahem této práce je teoretický a praktický rozbor přenosových vlastností kanálu strukturované kabeláže a stím související vliv montáže, který přímo ovlivňuje vlastnosti kanálu. Jednotlivé mezní hodnoty parametrů kanálu, ...
 • Vliv polohy světelného zdroje na jeho provozní parametry 

  Múdry, Peter
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce je zistiť, ako ovplyvňuje pracovná poloha svetelného zdroja svetelno-technické parametre svetelného zdroja, poprípade iné úzko súvisiace veličiny ako napríklad teplotu svetelného ...
 • Vliv železa na nabíjitelnost niklových akumulátorů 

  Mičák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou vlivu železa na nabíjení niklových akumulátorů, přesněji na její kladnou elektrodu. Teoretická část popisuje porovnání jednotlivých akumulátorů na našem trhu, důležité vlastnosti ...
 • Vlnková filtrace EKG signálu 

  Zahradník, Radek
  Cílem této práce bylo seznámit se s vlnkovou transformací a následné využití této transformace k filtraci zarušeného EKG signálu myopotenciály. První část práce obsahuje základní informace o měření, průběhu a rušení EKG ...
 • Volně dostupné systémy pro zpracování obrazu 

  Slinták, Vlastimil
  Tato práce popisuje volně dostupné knihovny, které se zabývají zpracováním obrazu. Jmenovitě se jedná o ITK, VTK a OpenCV. Je popsán postup instalace ze zdrojových kódů, popis architektury a základní použití knihoven. ...
 • Vyhodnocení proudění plynů u navržených tvarů síťek clonek scintilačního detektoru 

  Matloch, Roman
  V práci bude nejprve stručně popsána problematika elektronové mikroskopie a fyzikální model proudění tekutiny. Následně bude v systému SolidWorks, pro vytváření 3D objemových modelů, vytvořen zjednodušený trojrozměrný model ...
 • Vyhodnocování kvality řečového signálu 

  Tuleja, Peter
  Táto práca pojednáva o metódach vyhodnocovania kvality rečového signálu. V krátkosti popisuje subjektívne metódy pre určenie kvality rečového signálu. Zo subjektívnych metód je prezentovaná metóda párového porovnávania a ...
 • Vyhodnocování výsledků dlouhodobých zkoušek el. strojů 

  Kocman, Roman
  Bakalářská práce je orientována na problematiku studia provozních vlastností el. strojů, zejména s kluzným kontaktem. Prezentováno je zpracované vyhodnocení dlouhodobých zkoušek těchto strojů v provozních podmínkách. Těžiště ...
 • Vypracování studie připojitelnosti pro FV elektrárnu 

  Krejčí, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá studií připojitelnosti pro FVE do distribuční soustavy. První časti, jsou zpracovány podmínky připojení nových zdrojů do distribuční soustavy se zaměřením na fotovoltaiku. Jednotlivé body jsou ...
 • Vytváření Spice modelů OZ s ověřením jejich přesnosti 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem makromodelu operačního zesilovače 5. úrovně. Makromodel je navržen z naměřených parametrů integrovaného obvodu a vytvořen nejprve Boyleho model a následně model multiple pole/zero. ...
 • Vytvoření interaktivních výukových pomůcek z oblasti počítačové přípravy dokumentu 

  Láska, Samuel
  V tejto bakalárskej práci sa budeme venovať popisom sadzobného obrazca a jeho parametrov. Vysvetlíme si jeho konštrukciu, a popis jeho rôznych pravidiel. Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie inteaktivných Java appletov, ...
 • Využití CAD systémů v oblasti elektrických přístrojů 

  Bojanovský, Lukáš
  Tato práce popisuje současné možnosti parametrického modelování, je zde sestaven výčet nových možností programu Autodesk Inventor Series 10 a popis tvorby modelu zhášecí komory jističe BD250.
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Zvěřina, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s principem filtračních technik signálů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance (NMR). Při zpracovávání signálů vzniká prakticky vždy ve snímcích rušivá složka a ...