Now showing items 498-517 of 521

 • Webové rozhraní pro měřicí modul 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci webové aplikace pro měření analogových vstupů a nastavování a měření digitálních vstupů a výstupu měřicího modulu na bázi mikrořadiče ATMEL ATMEGA 64. K připojení k internetu je použit ...
 • Webový systém pro správu uživatelů sítě 

  Frkal, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje webový systém, který eviduje uživatele internetové sítě a dokáže s nimi dále pracovat. Systém umožňuje kompletní správu uživatelů, vyhledávání, organizaci IP adres, tarifů a zařízení u ...
 • Zabezpečení webových služeb 

  Kubáni, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu webových služieb a ich bezpečnosti. V prvom rade podrobnejšie popisuje stavbu, možnosti a funkcie webovej služby, s hlavným zameraním na využívané technológie (SOAP, ...
 • Zabezpečovací systém RD - modul inteligentních vstupů 

  Vařecha, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečovacích systémů rodinných domů, obzvláště připojováním zabezpečovacích prvků prostřednictvím nevyvážených, jednoduše vyvážených a dvojitě vyvážených smyček. V práci je proveden ...
 • Zařízení pro detekci bezdrátových sítí 

  Procházka, Miroslav
  Tato práce se zabývá bezdrátovými sítěmi WiFi a návrhem zařízení pro detekci bezdrátových sítí v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. Práce je rozdělena na dvě části. První část obsahuje popis základního standardu IEEE 802.11, jeho ...
 • Zařízení pro měření intenzity slunečního záření 

  Bobalík, Lukáš
  Tato bakalářská práce poskytuje návrh a řešení konstrukce zařízení pro měření intenzity slunečního záření. Rozebírá důvody proč měřit intenzitu, uvádí princip získávání elektrické energie ze slunečního záření a s tím spojený ...
 • Zařízení pro testování digitálních obvodů 

  Urbánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení určené na testování digitálních obvodů, především logických hradel a operačních zesilovačů. Toto zařízení bude využíváno laboratorních cvičeních, takže bude kontrolovat ...
 • Základní vlastnosti polovodičových materiálů 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá základními vlastnostmi polovodičových materiálů. Konkrétně je zaměřena na měření difúzní délky. Pro tento účel byly nastudovány různé metody pro její určení. Byl proveden výběr vhodné metody, ...
 • Záložní napájecí systém 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...
 • Záložní zdroj pro mobilní telefony 

  Kovařík, Jindřich
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vysoké energetické náročnosti moderních mobilních telefonů. Cílem je vytvořit záložní zdroj s vlastní baterií, který bude schopen dobít mobilní telefon v případech absence ...
 • Záložní zdroj v nemocničním informačním systému 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...
 • Zjišťování vlivu ultrazvuku na vyrovnání po tisku tlustovrstvových past 

  Pokluda, Tomáš
  Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku vyrovnání motivu pomocí ultrazvuku po tisku tlustovrstvých past, změny elektrických odporů a geometrických rozměrů. Popisuje realizaci hybridních integrovaných obvodů, technologii ...
 • Zkoumání teplotních změn olověného akumulátoru 

  Starý, Viktor
  V současné době se stále častěji mluví v automobilovém průmyslu o hybridních elektrických vozidlech. Provoz těchto hybridních automobilů zajišťuje zdroj energie. Tento zdroj je zastoupen akumulátorem. Při činnosti akumulátoru ...
 • Zkoušky EMS 

  Dušek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility. Počátek práce je věnován obecnému popisu problematiky EMC. Následná část zmiňuje jednotlivé zkoušky odolnosti. Další kapitola se zabývá přístrojem ...
 • Změny velikosti napětí v distribuční síti NN v důsledku zvýšení impedance mezi uzlem zdroje a zátěže a nevyváženého zatížení 

  Blažek, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou nesymetrického zatížení třífázové sítě a s tím spojeného zatížení středního vodiče. V úvodu jsou rozebrány druhy soustav, ve kterých jsou distribuční sítě realizovány, dále pak části sítí, ...
 • Zplyňovací jednotky a jejich aplikace v elektroenergetice 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce se zabývá zplyňováním a možnostmi jeho využití v elektroenergetice. Nejdříve je proveden stručný pohled do historie zplyňování a je porovnáno zplyňování se spalováním. Práce je zaměřena zejména na zplyňování ...
 • Zpracování biomedicínských obrazů v prostředí LabVIEW 

  Mezuláníková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití vývojového prostředí LabVIEW pro analýzu a zpracování biomedicínských obrazových dat. Cílem práce bylo navrhnout a realizovat program, který bude zpracovávat obrazová data ...
 • Zpracování digitálních signálů z interferometru 

  Trličík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním digitálního signálu formátu S/PDIF z interferometru Polytec OFV-5000, pomocí měřicí aplikace vytvořené ve vývojovém prostředí LabVIEW. V této práci je popsána teorie laserového měření ...
 • Zpracování elektrochemických signálů metalotioneinu z Brdičkovy reakce 

  Dvořáček, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou průběhu Brdičkovy elektrochemické reakce a možnostmi jejího popisu a zpracování naměřeného katalytického signálu. První část práce se zabývá úvodem do problematiky, samostatným vznikem ...
 • Zpracování elektrokardiogramu 

  Miščík, Peter
  Táto bakalářská práce se zabývá zpracováním elektrokardiogramu (EKG) v programovém prostředí LabView. Hlavní část je program na zpracování EKG, včetně potlačení různých šumů a detekování R-piku, vytvořen v prostředí LabView. ...