Now showing items 480-499 of 521

 • Využití Inventor Studia v modelování, vizualizaci a animaci 

  Trödler, Michal
  V této práci je popsán současný stav moderních animačních a vizualizačních programů. Je zde vysvětlena filozofie adaptivního parametrického modelování a předveden postup tvorby modelu sestavy s adaptivními vazbami v programu ...
 • Využití kogenerace v rodinných domech 

  Pusztai, Radek
  V první části bakalářské práce je zpracován obecný pohled na problematiku kogenerace - společné výroby tepla a elektrické energie. Kromě technických a ekonomických aspektů jsou také zmíněny základní druhy provozu kogeneračních ...
 • Využití kogenerace v rodinných domech 

  Pusztai, Radek
  V první části bakalářské práce je zpracován obecný pohled na problematiku kogenerace - společné výroby tepla a elektrické energie. Kromě technických a ekonomických aspektů jsou také zmíněny základní druhy provozu kogeneračních ...
 • Využití meteo stanice WXT520 pro měření v oblasti větrné energetiky 

  Skalička, Jiří
  Tato práce čtenáře uvede do základů větrné energetiky. Vysvětluje vznik větru, rozdělení větrných motorů, rozdělení větrných elektráren dle instalovaného výkonu, popisuje základní metody pro určení pole větru a větrný ...
 • Využití nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice 

  Dobiáš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice. Zmiňuje se v první řadě o konkrétních nízkopotenciálních zdrojích tepla, o jejich rozdělení podle původu a kde se dají takové ...
 • Využití simulátoru OMNeT++ ve výuce telekomunikačních technologií 

  Jalůvka, Jiří
  Obsahem práce je seznámit se s možnostmi modelování v simulačním prostředí OMNeT++, za využití již integrovaných modelů nebo modelů importovaných z INET Framework. V daném prostředí budou simulovány sítě LAN vytvořené podle ...
 • Využití snímků sítnice v biometrii 

  Bujnošková, Eva
  Rozpoznávání podle sítnice je velmi účinný a téměř neomylný nástroj pro identifikaci osob, díky svým výhodám může být použit v případech, kdy je třeba zajistit vysokou bezpečnost. Proces identifikace vychází z úspěšné ...
 • Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů 

  Halfar, Tomáš
  Bakalářská práce Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů seznamuje s problematikou tepla, jeho vznikem, šířením. V této práci jsou uvedeny moţnosti měření teploty. Jsou zde uvedeny především metody ...
 • Výpočet magnetického pole transformátoru pomocí odporové sítě 

  Bláha, Martin
  Práce se zabývá návrhem odporov-vodivostní sít. Pomocí této sít je modelován transformátor. Na modelu se provedou simulace v programech PSpice a Simscape. Pro vyhodnocení výsledk byly použity hodnoty zjištné pomocí metody ...
 • Výpočet náhradních parametrů elektrických strojů pomocí metody konečných prvků 

  Michaliczek, Jan
  Tato práce slouží k seznámení s konstrukcí a matematickým modelem synchronního stroje s permanentními magnety. Cílem je vytvořit model synchronního motoru s permanentními magnety v programu FEMM, který vyhodnocuje úlohy ...
 • Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny 

  Vaněček, Lukáš
  Obsahem práce je návrh výpočtu a následný výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny pro zadané tepelné schéma a zadané parametry jaderné elektrárny. Současně jsou v práci uvedeny oběhy některých typů jaderných ...
 • Výpočet tempa řeči 

  Galáž, Zoltán
  V rámci semestrálnej práce bol navrhnutý systém výpočtu tempa reči. Tento systém pozostáva z niekoľkých blokov, ako sú bloky predspracovania signálu a jeho segmentácie na menšie časti, blokov výpočtu príznakov a blokov ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Bordovský, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s výpočtem zkratových poměrů dle ČSN EN 60909 a následným výpočtem zadané reálné sítě. Samotná práce je rozdělena do dvou částí: v první části je zmíněna teorie ohledně zkratové ...
 • Výpočet zkratových poměrů v lokální distribuční soustavě 

  Byrtus, Jiří
  Tato práce se zabývá přechodovými jevy v elektrizační soustavě, především zkraty. V první části jsou popsány druhy zkratů, příčiny jejich vzniku i následky jejich působení. Dále zobrazuje časové průběhy zkratových proudů ...
 • Výroba elektrické energie a tepla z bioplynu 

  Inwald, Jan
  Cílem práce je popsat nové možnosti využití bioplynu pro výrobu elektrické a tepelné energie a navrhnout takové technologické řešení.
 • Výrobní logistika 

  Susko, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výrobní logistiky, organizací výroby v podniku a jejího řízení i za pomocí softwarových nástrojů. Práce začína teoretickou studií zadaného tématu, která obsahuje popis základních ...
 • Vývoj a optimalizace systému pro měření zálivky rostlin 

  Kašpárek, Petr
  Cílem této práce je seznámení se senzory a problematikou měření zálivky rostlin. Výstupem této práce je tvorba inteligentního prototypu modulu, který má měřit teplotu, vodivost a pH zálivky. Automatické měření těchto ...
 • Vzdálené ovládání zařízení přes TCP/IP 

  Skalník, Marek
  Tato práce obsahuje popis jednoho z mikrokontrolérů firmy ATMEL AT91SAM7X512 s architekturou ARM a jeho možné použití v aplikaci s ethernetovým rozhraním. Je zde popsáno i vývojové prostředí Eclipse pro vývoj a zkompilování ...
 • Webové rozhraní pro měřicí modul 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci webové aplikace pro měření analogových vstupů a nastavování a měření digitálních vstupů a výstupu měřicího modulu na bázi mikrořadiče ATMEL ATMEGA 64. K připojení k internetu je použit ...
 • Webový systém pro správu uživatelů sítě 

  Frkal, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje webový systém, který eviduje uživatele internetové sítě a dokáže s nimi dále pracovat. Systém umožňuje kompletní správu uživatelů, vyhledávání, organizaci IP adres, tarifů a zařízení u ...