Now showing items 21-40 of 521

 • Přesná měření dálky ultrazvukem 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje řešení ultrazvukového senzoru pro přesné měření vzdálenosti k plošnému cíly s rozsahem měření do 20 cm. Informuje o základních vlastnostech ultrazvukového vlnění a jeho šíření v prostředí. Vybírá ...
 • Analýza variability srdečního rytmu ve frekvenční oblasti 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá variabilitou srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další části jsou zpracována získaná data ...
 • Diferenční pulzní voltametrie pro detekci metallothioneinu 

  Postránecká, Tereza
  Metalothionein (MT) je protein s charakteristickým aminokyselinovým složením, který díky svým thiolovým skupinám dokáže vázat ionty kovů a zapojovat se tak do homeostázy těchto iontů v organismu. Protein má svůj význam i ...
 • Řídicí systém malé laboratorní větrné elektrárny 

  Borski, Roman
  Tato práce se zabývá tvorbou měřicího a řídicího systému pro malou větrnou elektrárnu DS 300. Účelem tohoto systému je sběr provozních dat elektrárny, zejména měření dodávaného výkonu a práce a jejich následná archivace. ...
 • Rozhraní pro laboratorní přístroje ovládaných pomocí sběrnice GPIB 

  Ondrák, Jan
  Jedná se o převodník USB–GPIB, který je doplněn o 2 analogové vstupy pro rozsah napětí od -10 V do +10 V. Tento převodník bude použit v kombinaci s přístrojem EG&G Princeton Applied Research – Lock-in Amplifier 5208 a ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených elektrickému poli 

  Čada, Miroslav
  Předkládaná práce obsahuje přehled materiálů pro konstrukci a pouzdření solárních článků a jejich dielektrické vlastnosti. Dále metody testování a měření jejich vlastností. Hlavní námět práce jsou degradační testy těchto ...
 • Adaptivní číslicová filtrace biologických signálů 

  Ištok, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat adaptivní číslicovou filtraci a zároveň popsat různé druhy adaptačních algoritmů a adaptivních filtrů. Adaptivní systém je použit pro odstranění síťového rušení ze signálu EKG. ...
 • Stopky pro měření sportovních klání 

  Tajč, Martin
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronických stopek pro měření sportovních klání. Stopky jsou zaměřeny pro použití při hasičských závodech. První část práce se zaměřuje na blokové schéma stopek a na rozbor ...
 • Hierarchické kódování pohyblivých obrazů 

  Špaček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá hierarchickým kódováním – škálováním – pohyblivých obrazů u v současné době velmi využívaných kompresních algoritmů MPEG-2 a MPEG-4. Škálování je proces, při němž je kódovaný datový tok rozdělen ...
 • Testování ochrany transformátoru 

  Kulač, Ivan
  Hlavnou témou bakalárskej práce bola ochrana transformátora, konkrétne rozdielová ochrana transformátora. Princíp jej funkcie, stabilizácia a vypínacia charakteristika. Bola navrhnutá metodika testovania modulu SPCD 3D53 ...
 • Laboratorní přípravky do předmětu Napájení elektronických zařízení 

  Pochobradský, Jakub
  Cílem bakalářské práce je navrhnout přípravky s nábojovou pumpou, DC/DC měničem a referenčními zdroji napětí a proudu pro laboratorní výuku. První část práce popisuje základní principy fungování nábojových pump a DC/DC ...
 • Organické polovodivé materiály 

  Černošek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá organickými materiály a součástkami z těchto materiálů zkonstruovaných. Popsány jsou také principy funkcí, struktura výsledné součástky a problematika s výrobou spojená. Dále jsou probrané ...
 • Využití Inventor Studia v modelování, vizualizaci a animaci 

  Trödler, Michal
  V této práci je popsán současný stav moderních animačních a vizualizačních programů. Je zde vysvětlena filozofie adaptivního parametrického modelování a předveden postup tvorby modelu sestavy s adaptivními vazbami v programu ...
 • Kódování dat a formáty pro výměnu informací 

  Procházka, Jaroslav
  Tato práce se zabývá kódováním dat a datovými formáty, které lze použít pro výměnu informací a je možné je použít pro serializaci a deserializaci dat. V rámci přenosu dat je podrobněji vysvětlen serializační a deserializační ...
 • Lokalizace akustických zdrojů v blízkém poli 

  Šuránek, David
  Tato práce se zabývá lokalizací akustického zdroje v blízkém poli. Úvod této práce se zabývá základním zkoumáním problematiky lokalizace akustických zdrojů. Následně jsou přiblíženy některé známé metody lokalizace akustických ...
 • Řízení osvětlení pomocí protokolu DALI v sběrnicovém systému KNX 

  Holub, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení osvětlení pomoci protokolu DALI v sběrnicovém systému KNX. Je zde proveden stručný popis různých typu sběrnicových systémů. Částečně popisuje digitální sběrnicový systém řízení ...
 • Vytvoření interaktivních výukových pomůcek z oblasti počítačové přípravy dokumentu 

  Láska, Samuel
  V tejto bakalárskej práci sa budeme venovať popisom sadzobného obrazca a jeho parametrov. Vysvetlíme si jeho konštrukciu, a popis jeho rôznych pravidiel. Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie inteaktivných Java appletov, ...
 • Vyhodnocování výsledků dlouhodobých zkoušek el. strojů 

  Kocman, Roman
  Bakalářská práce je orientována na problematiku studia provozních vlastností el. strojů, zejména s kluzným kontaktem. Prezentováno je zpracované vyhodnocení dlouhodobých zkoušek těchto strojů v provozních podmínkách. Těžiště ...
 • Transformace svodů EKG 

  Kaspar, Pavel
  Transformace EKG svodů Smyslem této práce je seznámit se se způsoby transformace EKG svodů, realizovat Dowerovu transformaci a vyhodnotit její efektivitu. Následně v prostředí MATLAB navrhnout a realizovat vlastní verzi ...
 • Zpracování elektrochemických signálů metalotioneinu z Brdičkovy reakce 

  Dvořáček, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou průběhu Brdičkovy elektrochemické reakce a možnostmi jejího popisu a zpracování naměřeného katalytického signálu. První část práce se zabývá úvodem do problematiky, samostatným vznikem ...