• Návrh e-obchodu pro specializovanou prodejnu MAX 

  Kovářová, Petra
  Vybrala jsem si návrh e-obchodu pro společnost MAX. Jedinou vadou na tomto skvělém podnikání je to, že majitel stále nemá webové stránky. Pokusím se tedy pomocí dotazníků a průzkumu trhu zjistit, zda by krok na e-obchod ...
 • Podnikatelský záměr 

  Menšík, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na využití nepotřebných kancelářských budov v centru města Brna , jejich možnou adaptací s následným využitím pro poskytování ubytovacích služeb v nižší cenové úrovni. ...
 • Modernizace IT ve firmě 

  Kremláček, Petr
  Tato práce by se měla zabývat problematikou IT v prostředí firmy. Bude se zabývat otázkami zda a v jaké míře firma využívá IT ke svojí činnosti a také různými možnostmi na zlepšení ve vybavení a využívání IT v rámci dané firmy.
 • Integracia hlasu a optimalizácia dátových prenosov 

  Hauzner, Peter
  Práca sa zaoberá návrhmi skvalitnenia dialkovej komunikácie v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. Ide o prechod na nový systém prenosu dát a integráciu hlasu do tohoto systému.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bašo, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ...
 • Finanční analýza v podmínkách vybrané firmy 

  Balcarová, Lucie
  „Finanční analýza v podmínkách vybrané firmy“ KTN, spol. s r.o. je provedena za období 2003 až 2005 na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce bsahuje interpretace zjištěných výsledků a návrhy možných opatření ke ...
 • Úloha Veletrhů Brno, a.s. při marketingové prezentaci firmy 

  Dospíšilová, Klára
  Bakalářská práce popisuje úlohu marketingu v oboru veletrhů a výstav, analyzuje a hodnotí společnost Veletrhy Brno, a.s. (konkrétněji Mezinárodní stavební veletrh). Výsledkem práce jsou návrhy, jejichž realizace povede k ...
 • Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení 

  Hovorková, Andrea
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy Homac, spol. s r.o. v období roků 2000 – 2005 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Italmarket Slovakia a.s. 

  Bortelová, Slavomíra
  Práca analyzuje súčasné marketingové prostredie spoločnosti Italmarket Slovakia a.s.. Na základe analýzy navrhuje stratégiu rozšírenia ponuky služieb, ktorou by získala nových zákazníkov, zvýšila spokojnosť súčasných ...
 • Návrh a vývoj informačních systémů pomocí otevřených technologií. 

  Procházka, Martin
  Práce se věnuje návrhu a vývoji informačních systémů. Je zaměřena na řídící pracovníky v oblasti informačních technologií. Rozebírá stavbu informačních systémů a požadavky na ně. Studuje možnosti řízení projektů IS včetně ...
 • Návrh na zavedení systému sledování environmentálních nákladů ve firmě 

  Honemannová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování environmentálních nákladů v podniku, konkrétně na zavedení systému pro sledování tohoto typu nákladů. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou shrnuty poznatky z této ...
 • Návrh na zlepšení Public relations firmy 

  Skulínková, Renata
  Tato bakalářská práce se zabývá konkrétním návrhem na zlepšení public relations pro společnost AUTO-SPEKTRUM-ACC spol. s.r.o., která se pohybuje v oblasti automobilového průmyslu. Zkoumá marketingový komunikační mix firmy ...
 • Studie zásobování obchodní společnosti 

  Průdek, Tomáš
  Bakalářská práce je studií fungování logistických činností v obchodní společnosti, v mezinárodním obchodním řetězci. Práce obsahuje analýzu v současné době používaného systému a jejím výstupem jsou návrhy na zefektivnění ...
 • Návrh nástrojů na snížení softwarového pirátství 

  Kopáč, Jiří Vili
  Ve své studii budu řešit a poukazovat na problémy spojené s pirátstvím v softwarovém průmyslu. Na základě poskytnutých informačních zdrojích analyzuji současnou situaci. Zpětnou syntézou se pokusím navrhnout optimální ...
 • Podnikatelský záměr stavby nového fotbalového stadionu v Brně 

  Skovajsa, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem ohledně fotbalového stadionu v Brně. V první části se zaměřím na teorii podnikatelského plánu a na strukturu veřejných financí v České republice a v Evropské unii. Ve druhé se ...
 • Realizace podnikatelského záměru - výstavba větrné elektrárny na území ČR 

  Kerndl, Michal
  Předmětem bakalářské práce na téma „Realizace podnikatelského záměru – výstavba větrné elektrárny na území ČR“ je zrealizovat progresivní podnikatelský záměr, který využívá alternativních zdrojů energie, je prospěšný pro ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření města Adamova 

  Charvát, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Adamova v letech 2002-2005. Cílem této práce je analyzovat nejdůležitější prvky a vztahy příjmů a výdajů rozpočtu města Adamova. Na základě dosažených výsledků analýzy pak ...
 • Optimalizace zdanění příjmů fyzických osob plynoucích ze zahraničí 

  Jochmanová, Gita
  Bakalářská práce analyzuje problémy související se zdaňováním příjmů fyzických osob s rozčleněním na příjmy plynoucí rezidentům ČR ze zahraničí a zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Těžký, Martin
  Bakalářská práce představuje podnikatelský záměr rozšíření kadeřnictví, které funguje v Brně již deset let, na luxusnější kadeřnické studio. Podrobným a komplexním rozborem různorodých aspektů podnikání včetně rekonstrukce ...
 • Návrh na zavedení systému environmentálního managementu 

  Zvejšková, Michaela
  V bakalářské práci se zabývám zaváděním a certifikací systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jeho integrací co stávajícího systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 ve ...