Now showing items 1-20 of 343

 • Algoritmizace výpočtu odložené daně z příjmů 

  Staňková, Svatava
  Tato práce se zabývá algoritmizací výpočtu odložené daně z příjmů. Účetním jednotkám jsou doporučeny jednotlivé kroky výpočtu a následné zaúčtování odložené daně z příjmů.
 • Analýza a návrh Open Source řešení pro malé a střední firmy 

  Veselý, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je popsat současnou softwarovou situaci v okruhu malých a středních firem a ukázat možnosti Open Source oproti aplikacím s uzavřeným zdrojovým kódem. Na základě testování a studie jsou objasněny ...
 • Analýza bodu zvratu firmy 

  Řezníček, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bodu zvratu ve firmě XY s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace prostřednictvím finanční analýzy sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace ...
 • Analýza ekonomických výkonů společnosti Walter s.r.o. 

  Pravec, Libor
  Bakalářská práce hodnotí ekonomickou výkonnost výrobního závodu Walter s.r.o. pomocí časových řad se zaměřením na finanční ukazatele. Firma patří do skupiny WALTER MASCHINENBAU GmbH. Společnost se zabývá vývojem, výrobou ...
 • Analýza financování výstavby nájemních bytů v obci Janov 

  Prchalová, Pavlína
  Tato práce se zabývá analýzou financování výstavby nájemních bytů v obci Janov. V první části bakalářské práce posuzuji postavení obce, její charakteristiku a popisuji právní postavení obce. Ve druhé části práce definuji ...
 • Analýza konsolidované účetní závěrky společnosti Matador, a.s. 

  Ištok, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou konsolidovanej účtovnej závierky. V bakalárskej práci je spracovaná rada finančných ukazovatežov, aplikovaných na konsolidovaných finančných výkazoch skupiny Matador. Výsledkom analýzy ...
 • Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému 

  Buzek, Miroslav
  Bakalářská práce „Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému“ se zabývá problematikou podnikových procesů ve vazbě na určení požadavků firmy na informační systém. Teoretická část popisuje ...
 • Analýza problémů při uplatňování odpočtu DPH 

  Moravec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů při uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty. Uvádí druhy daní v České republiky a podrobně rozebírá problematiku zákona o DPH. Na základě praktických příkladů poukazuje ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování zaměstnaneckých požitků podle IAS/IFRS a dle české účetní legislativy 

  Trkalová, Žaneta
  Tato bakalářská práce zkoumá a porovnává oblast závazků vůči zaměstnancům dle české účetní legislativy a zaměstnaneckých požitků podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Cílem práce je porovnat a analyzovat ...
 • Analýza společnosti Seznam.cz a.s. pomocí časových řad 

  Svoboda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá časovými řadami a jejich využití k vyhodnocení výkonnosti podniku. Společností vybranou pro aplikaci časových řad je Seznam.cz, a.s provozující internetový portál www.seznam.cz.
 • Analýza vybraného podniku 

  Svobodníková, Jana
  Tato bakalářská práce obsahuje rozbor povinných účetních výkazů vybrané firmy. Dále je vypracována SWOT analýza této firmy. Na základě závěrů provedených analýz jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení ...
 • Analýza vybraných podnikových procesů v malé firmě 

  Masaříková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou informačně-komunikačního procesu v malé firmě. Zjednodušení procesu průběhu objednávky podnikem. Návrh objednávkového formuláře graficky a diagramem, pro již existující webové stránky ...
 • Analýza zdanění manželů v České republice a Švýcarské konfederaci 

  Tomanová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou. Vysvětluje, jak funguje metoda zdanění manželů v České republice a ve Švýcarské konfederaci. Metody v obou státech srovnává, vysvětluje jejich výhody a nevýhody a vyhodnocuje ...
 • Aplikace finanční podpory EU 

  Klusáková, Ivona
  Cílem bakalářské práce je vytvoření kulturního projektu pro příspěvkovou organizaci. Seznamuje s teoretickými poznatky z oblasti projektového managementu a neziskového sektoru. V praktické části se zaměřuje na postup ...
 • Aplikace nových technologií do firemní počítačové sítě 

  Cibula, Stanislav
  Cílem bakalářské práce je prozkoumání možnosti zavedení ve firmě IP telefonie a pokrytí budov výkonnou wi-fi sítí. Jako prostředek je použita analýza a zmapovaní slabých míst stávající datové sítě. V práci jsou uvedena ...
 • Automatizace chyb objednávkového systému 

  Bažant, Milan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Autorské právo a jeho porušování na internetu 

  Vlach, Aleš
  Bakalářská práce „ Autorské právo a jeho porušování na internetu“ pojednává o problematice střetu v oblasti autorského práva a internetu. Věnuje se z pohledu autorského práva právu mezinárodnímu, právu EU a právu ČR a to ...
 • Bezpečnost elektronického obchodu 

  Jonáš, Martin
  Bakalářská práce má za úkol vyjádření bezpečnostních funkcí informačního systému, popis elektronických podpisů a certifikačních autorit. Dále je zaměřená na získání, zprovoznění a použití elektronického podpisu.
 • Bezpečnostní analýza organizace 

  Cahová, Veronika
  Bakalářská práce "Bezpečnostní analýza organizace" pojednává o problematice ochrany informací v souvisosti s fyzickou, personální a administrativní bezpečností. Zabývá se několika podstatnými oblastmi, které mají vliv na ...
 • Bezpečnostní politika společnosti 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná bakalářská práce komplexně analyzuje problematiku IT bezpečnosti konkrétního českého podniku střední velikosti, a navrhuje rovněž ucelené řešení této problematiky včetně praktické implementace. Vzhledem k rozsahu ...