Recent Submissions

 • Rozsáhlé defekty v nitridech Ga a Al 

  Vacek, Petr
  III-nitridy běžně krystalizují v hexagonální (wurtzitové) struktuře, zatímco kubická (sfaleritová) struktura je metastabilní a má pouze mírně vyšší energii. Jejich fyzikální vlastnosti jsou silně ovlivněny přítomností ...
 • Algoritmy monitorování a diagnostiky pohonů se synchronními motory 

  Otava, Lukáš
  Pohony se synchronními motory s permanentními magnety jsou stále častěji využívány v široké oblasti aplikací. Tyto pohony však trpí nežádoucími poruchami. Disertační práce se proto zaměřuje na poruchu vinutí třífázového ...
 • Charakterizácia tenkovrstvových solárnych článkov a analýza mikroštruktúrnych defektov 

  Škvarenina, Ľubomír
  Tenkovrstvové solárne články na báze absorpčnej vrstvy zo zlúčenín chalkogenidov (CIGS, CdTe) patria dnes medzi najsľubnejšie fotovoltické technológie vďaka svojej dlhodobej schopnosti presadiť sa v hromadnej komerčnej ...
 • Paralelní evoluční algoritmus EDA využívající teorii kopulí 

  Hyrš, Martin
  Ve své disertační práci se zabývám návrhem, implementací a~testováním pokročilého paralelního algoritmu EDA ( Estimation of Distribution Algorithm ) využívajícího teorii kopulí pro tvorbu pravděpodobnostního modelu. Nová ...
 • Ghost-free HDR video s využitím FPGA 

  Musil, Martin
  Tato práce navrhuje algoritmus pro pořizování ghost-free HDR videa ze sekvence expozic, který je určený pro implementaci ve vestavěných zařízeních. Vlastnosti algoritmu byly ověřeny implementací ve state-of-the-art ...
 • STUDIUM ZMĚN VLASTNOSTÍ BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ V ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍCH 

  Vlachová Hutová, Eliška
  Předložená disertační práce pojednává o vlivu elektromagnetického pole na hmotnostní částice, které jsou v této práci považovány jako látky s nábojem. Teoretické znalosti byly prakticky vyzkoušeny na rostlinných organismech ...
 • Optimalizace řídicích parametrů EDM stroje 

  Prokeš, Tomáš
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci řídících parametrů elektroerozivního stroje, přičemž předmětem optimalizace je rychlost řezání a topografie povrchu. První část práce obsahuje rešeršní studii o technologii ...
 • THE BIOCHEMICAL PROCESS OF LUBRICANT FILM FORMATION INSIDE HIP JOINT REPLACEMENT 

  Rufaqua, Risha
  The dissertation thesis deals with the lubricant film formation chemistry on hip implant material surfaces with synovial fluid components. Biochemical and tribological properties of synovial fluid after joint replacement ...
 • Destratifikace vodních nádrží 

  Sluše, Jan
  Disertační práce je zaměřena na návrh nového zařízení pro aeraci vodních ploch s nízkou hloubkou vodní masy. Aerace se řadí mezi ekologické preventivní metody pro omezení růstu sinic. Zvýšení rozpuštěného kyslíku ve vodní ...
 • Hydroelastic Response of Hydrofoil Under Cavitation Conditions 

  Čupr, Pavel
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním a výpočtovým výzkumem přídavných účinků od proudu kapaliny na obtékaný hydraulický profil. Dynamická odezva profilu byla analyzována pro dva typy buzení: buzení odtržením ...
 • Bezventilové plunžrové čerpadlo 

  Machů, Tomáš
  Dizertační práce se zabývá problematikou bezventilových objemových čerpadel s vratným pohybem akčního členu. V práci je předvedeno několik návrhů geometrie čerpadla, jejichž parametry byly určeny pomocí výpočtového modelování ...
 • Analýza změn struktury a vlastností slitiny Al-Si během odstátí taveniny 

  Krahula, Karel
  Předložená disertační práce se věnuje problematice výroby odlitků z hliníkových slitin. Mapuje průběh změn morfologie eutektika a jeho vliv na mechanické vlastnosti během dlouhodobého odstátí taveniny. K popisu těchto ...
 • Monitoring a simulace chování experimentálních terčů pro ADS, vývinu tepla a úniku neutronů 

  Svoboda, Josef
  Urychlovačem řízené podkritické systémy (ADS) se schopností transmutovat dlouhodobě žijící radionuklidy mohou vyřešit problematiku použitého jaderného paliva z aktuálních jaderných reaktorů. Stejně tak i potenciální problém ...
 • Dynamické modely výrobních modulů 

  Kopička, Marek
  Dizertační práce se zabývá návrhem konceptu a realizací modelů prvků elektrizační soustavy s ohledem na možnosti potenciálu využití výpočetních programů – simulací. Řešení práce se zaměřuje jednak na simulace souladu ...
 • Návrh a evaluace moderních systémů řízení letu 

  Vlk, Jan
  Tato práce je zaměřena na výzkum moderních metod automatického řízení letu a jejich ověření s ohledem na současný stav poznání a budoucí využití bezpilotních letadlových systémů. Práce představuje proces návrhu automatického ...
 • Metody přesného měření nízkých impedancí 

  Mašláň, Stanislav
  Prezentovaná práce se zabývá vývojem metod pro měření nízkých impedancí pod 10 Ohm v kmitočtovém rozsahu do 1 MHz. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část práce se zabývá vývojem unikátních a konstrukčně ...
 • Analýza chování řidiče při řešení situací spojených s přecházením chodců přes vozovku 

  Maxera, Pavel
  Dizertační práce se zabývá analýzou chování řidiče při řešení situací, spojených s přecházením chodců přes vozovku, a to po různě stavebně řešených přechodech pro chodce za různých podmínek. Práce prohlubuje poznání o vlivu ...
 • Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route 

  Moravčíková de Almeida Gouvea, Larissa
  Vývoj nových materiálů pro součásti v moderních technologiích vystavené extrémním podmínkám má v současné době rostoucí význam. Děje se tak v důsledku neustále se zvyšujících požadavků průmyslových odvětví na lepší konstrukční ...
 • SELEKTIVNÍ EMITOR PRO TERMOFOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 

  Šimonová, Lucie
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj vhodné metody pro vytváření selektivního emitoru pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast tak, aby byly schopné optimálně pracovat spolu s křemíkovými fotovoltaickými články v ...
 • Behaviour of Objects in Structured Light Fields and Low Pressures 

  Flajšmanová, Jana
  Studium chování opticky zachycených částic nám umožňuje porozumět základním fyzikálním jevům plynoucím z interakce světla a hmoty. Předkládaná práce podává vysvětlení zesílení tažné síly působící na opticky svázané částice ...

View more