Recent Submissions

 • Využití kapilární zónové elektroforézy pro stanovení vybraných analgetik ve vodách 

  Čapka, Lukáš
  V posledních letech se z hlediska environmentální analýzy stala na celém světě velmi po-pulární otázka průniku reziduí léčiv do složek životního prostředí. Tyto kontaminanty patří mezi biologicky aktivní látky, odlišující ...
 • Vliv teplotní historie na vztah mezi strukturou a vlastnostmi orientovaného polypropylenu 

  Sadílek, Jiří
  Tato práce se zabývá tím, jak teplotní historie ovlivňuje strukturu a vlastnosti polypropylenových monofilů s různým stupněm orientace a také výchozího isotropního neorientovaného polypropylenu. Pojmem teplotní historie ...
 • Charakterizace hyaluronanu a jeho interakcí s tenzidy ultrazvukovou spektroskopií a densitometrií 

  Kargerová, Andrea
  This disertation thesis is focused on the study of physico-chemical interactions of hyaluronan (with molecular weights from 10 to 1750 kDa) with cationic surfactants measured using uncommon technique named high resolution ...
 • Alergenní vonné látky v potravinách a předmětech běžného užívání 

  Divišová, Radka
  Vonné látky se přidávají do potravin, kosmetických a jiných produktů především pro vylepšení jejich senzorické kvality (chuti a/nebo vůně); nepříjemným vedlejším účinkem však může být výskyt širokého spektra různých ...
 • Extrakční detoxikace citlivých komponent 

  Andrle, Marek
  Extrakce rozpouštědlem je jednou z metod využitelných pro dekontaminaci citlivých komponent, které jsou kontaminovány bojovými chemickými látkami. Účinnost extrakční metody byla ověřována na vzorcích (ocelový nebo pryžový), ...
 • Reologie roztoků hyaluronanu 

  Bilerová, Helena
  Předložená práce se zabývá reologickými vlastnostmi roztoků hyaluronanu. Studuje chování hyaluronanových roztoků v prostředí několika rozpouštědel, dále se zabývá vlivem měnícího se pH a rostoucí teploty na viskozitu ...
 • Inhibice nebezpečných látek v alumináto-silikátových systémech 

  Koplík, Jan
  Schopnost alumináto-silikátových systémů imobilizovat nebezpečné látky je zkoumána od 90. let 20. století. Cílem této práce je vyvinout alumináto-silikátový systém (matrici) se schopností inhibovat nebezpečné látky (těžké ...
 • Studium sterilizačních účinků dielektrického bariérového výboje 

  Slámová, Jitka
  Předmětem dizertační práce bylo studium sterilizačních účinků dielektrického bariérového výboje pracujícího za atmosférického tlaku. Jako modelové mikroorganismy byly při studiu použity plíseň Aspergillus niger, grampozitivní ...
 • Latexem modifikované cementové kompozity 

  Kunc, Michal
  Předmětem disertační práce je studium fyzikálně-mechanických vlastností a tvorba prototypu samorozlivného, polymercementového kompozitu z oblasti ternárního pojivového systému PC-CAC-CS modifikovaného chemickými přísadami ...
 • Studium dielektrických vlastností struktur tenkých vrstev organických materiálů 

  Pospíšil, Jan
  Dizertační práce je zaměřena na studium elektrických a zejména dielektrických vlastností tenkých vrstev organických materiálů, které mohou nacházet své uplatnění v organické elektronice a dalších odvětvích. Teoretická část ...
 • Elektrostatické zvlákňování modifikovaných biopolymerů pro medicínské aplikace 

  Pavliňáková, Veronika
  Předkládaná disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací nových biokompatibilních nanovláken s potenciální aplikací v medicíně. V této práci byl výběr jednotlivých složek pro přípravu nanovlákenného materiálu ...
 • Modifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P 

  Kosár, Petr
  Dizertační práce se zabývá modifikací povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P. V úvodu teoretické části jsou charakterizovány struktury použitých hořčíkových slitin a vliv jednotlivých legujících prvků ...
 • Příprava mikrobiálních metabolitů z odpadních surovin 

  Zichová, Miroslava
  Tato práce se zabývá problematikou využití odpadních surovin pro mikrobiální produkci významných metabolitů. První část práce je zaměřena na využití odpadního papíru, jakožto lignocelulosového materiálu, který představuje ...
 • Hybridní rozpoznávání 3D obličeje 

  Mráček, Štěpán
  Tato disertační práce se zabývá biometrickým rozpoznáváním 3D obličejů. V úvodu práce jsou prezentovány současné metody a techniky pro rozpoznávání. Následně je navržen nový algoritmus, který využívá tzv. multialgoritmickou ...
 • Optimalizace modelování gaussovských směsí v podprostorech a jejich skórování v rozpoznávání mluvčího 

  Glembek, Ondřej
  Tato práce pojednává o modelování v podprostoru parametrů směsí gaussovských rozložení pro rozpoznávání mluvčího. Práce se skládá ze tří částí. První část je věnována skórovacím metodám při použití sdružené faktorové analýzy ...
 • Analýza síťové bezpečnosti 

  de Silva, Hidda Marakkala Gayan Ruchika
  Práce představuje model a metody analýzy vlasností komunikace v počítačových sítích. Model dosažitelnosti koncových prvků v IP sítích je vytvořen na základě konfigurace a síťové topologie a umožňuje ukázat, že vabraný ...
 • Fyzikální modelování a simulace 

  Dvořák, Radim
  Disertační práce se zabývá modelováním znečištění ovzduší, jeho transportních a disperzních procesů ve spodní části atmosféry a zejména numerickými metodami, které slouží k řešení těchto modelů. Modelování znečištění ovzduší ...
 • Vyhledávání výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů 

  Fapšo, Michal
  Tato práce se zabývá vyhledáváním výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů (QbE STD). Výrazy jsou zadávány v mluvené podobě a jsou vyhledány v množině řečových nahrávek, výstupem vyhledávání je seznam detekcí s jejich skóre ...
 • Rozšíření pro pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu v rozpoznávání mluvčího 

  Plchot, Oldřich
  Tato práce se zabývá pravděpodobnostními modely pro automatické rozpoznávání řečníka. Podrobně analyzuje zejména pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu (PLDA), která modeluje nízkodimenzionální reprezentace promluv ...
 • Síťová architektura a propojování vestavěných systémů 

  Trchalík, Roman
  Tato práce se věnuje architektuře vestavěných systémů. Shrnuje současný stav přijatých standardů z rodiny IEEE 1451, které se zabývají vytvářením prostředí pro senzory a jejich zapojení do různých komunikačních sítí. Tyto ...

View more