Poslední příspěvky

 • Metodika hodnocení informačních systémů 

  Novák, Lukáš
  Dizertační práce je orientovaná na oblast hodnocení informačních systémů a vymezuje hlavní nedostatky v provozu a řízení informačních systémů v návaznosti na procesy v oddělení informatiky, s částečným přesahem do ostatních ...
 • Slabě zpožděné systémy lineárních diskrétních rovnic v R^3 

  Šafařík, Jan
  Dizertační práce se zabývá konstrukcí obecného řešení slabě zpožděných systémů lineárních diskrétních rovnic v ${\mathbb R}^3$ tvaru \begin{equation*} x(k+1)=Ax(k)+Bx(k-m), \end{equation*} kde $m>0$ je kladné celé číslo, ...
 • Metody prostorové a spektrální charakterizace světelných zdrojů používaných v automobilové technice 

  Guzej, Michal
  Automobilové světlomety jsou vystaveny velice proměnným provozním podmínkám, během kterých musí zaručit svou primární funkci vidět a býti viděn. Snahou výrobců je během vývoje nových světlometů eliminovat nedostatky, které ...
 • Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje 

  Mosler, Štěpán
  V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku ...
 • Pokročilé metody pro inverzní úlohy vedení tepla 

  Komínek, Jan
  Numerické simulace tepelných procesů jsou založeny na znalosti geometrie, materiálových vlastností, počátečních a okrajových podmínek. Masivnímu používání těchto simulací v hutním průmyslu (například pro simulaci tepelného ...
 • On-line Analýza Dat s Využitím Vizuálních Slovníků 

  Beran, Vítězslav
  Práce představuje novou adaptabilní metodu pro on-line vyhledávání videa v reálném čase pomocí vizuálních slovníků. Nová metoda se zaměřuje na nízkou výpočetní náročnost a přesnost vyhledání při on-line použití. Metoda ...
 • Stabilita a konvergence numerických výpočtů 

  Sehnalová, Pavla
  Tato disertační práce se zabývá analýzou stability a konvergence klasických numerických metod pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou představeny klasické jednokrokové metody, jako je Eulerova metoda, Runge-Kuttovy ...
 • Experimentální analýza vybraných systémů kolejnicových upevnění 

  Tomandl, Vladimír
  Důležitým aspektem při rozhodování o výběru a použití nového konstrukčního prvku je teoretická analýza (modelování) podpořená laboratorními zkouškami na hotovém výrobku. U vybraných konstrukcí železničního svršku však ani ...
 • Optimalizace vybraných parametrů pro návrh objektů s nízkou energetickou náročností 

  Jarošová, Petra
  Dizertační práce se soustředí na systémový přístup k nestacionárnímu výpočtovému modelování přenosu tepla u energeticky úsporných budov. Vytvořený výpočtový nástroj podporuje optimalizaci vybraných návrhových parametrů.
 • Redukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetru 

  Volařík, Tomáš
  Tato práce se zabývá studiem vybraných vlivů na tíhová měření pořízená pomocí terestrických observací. V rámci práce byly využity globální modely tíhového potenciálu a vypočteny vlivy na tíhová měření z modelů poruchového ...
 • Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb 

  Vahalová, Eva
  Hlavní cíl disertační práce byl zaměřen na tepelně-vlhkostní simulace kritického detailu dvou realizovaných montovaných dřevostaveb – zejména napojení obvodové stěny na monolitický základ. Tyto vybrané budovy mají zcela ...
 • Předcházení krizí při řízení stavebních projektů 

  Skalický, Martin
  Disertační práce je zaměřena na předcházení krizí při řízení stavebních projektů. Práce se zabývá procesem řízení rizik, metodikami řízení rizik dle norem, organizací a publikací autorů. Podrobně jsou v práci popsány metody ...
 • Návrhové prvky turbo-okružních křižovatek 

  Smělý, Martin
  Disertační práce popisuje novou metodu pro konstrukci turbo-okružních křižovatek aplikovatelnou v České republice. Inovativní je zejména přístup ke konstrukci jízdních pruhů a to zejména ve vztahu ke směrodatným vozidlům ...
 • Pravděpodobnostní řešení porušení ochranné hráze v důsledku přelití 

  Alhasan, Zakaraya
  Disertační práce se zabývá analýzou spolehlivosti ochranných hrází na základě odhadu pravděpodobnosti poruchy hráze. Práce na základě teoretických poznatků, experimentálních a statistických výzkumů, matematických modelů a ...
 • Vývoj nových typů kompozitů pro sanace betonů se zvýšenou ochranou výztuže 

  Taranza, Luboš
  Koroze výztuže je jednou z nejčastějších příčin poruch železobetonových konstrukcí a dochází tak k výraznému zkrácení životnosti stavebních děl. Práce je zaměřena na vývoj unikátního systému správkových hmot s přidanou ...
 • Stabilizace plochých střech lepením 

  Šafářová, Markéta
  Ploché střechy v dnešní době představují velice žádaný způsob zastřešení objektů. Své zastoupení mají ve výstavbě rodinných a bytových domů, výrobních a skladovacích objektů, administrativních budov, nákupních středisek ...
 • Optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví 

  Srba, Martin
  Cílem této práce je najít vhodný metodický postup hodnocení veřejného investičního projektu. V rámci metodické části je definováno vymezení postupu pro ekonomické hodnocení specifických projektů v oblasti volnočasové ...
 • Optimalizace posuzování životnosti ocelových stožárů 

  Čada, Pavel
  V rámci práce byla posuzována korozní odolnost dvou typů materiálů, a to oceli Corten A jako zástupce tzv. WS (patinujících) ocelí, a dále trvanlivosti PKO tvořeného vrstvou žárového zinku. Byla zjištěna při NSS testu ...
 • Obrazová analýza v tribotechnické diagnostice 

  Machalík, Stanislav
  Obrazová analýza částic opotřebení je v práci využita ke klasifikaci jejich obrazů do tříd odpovídajících stanoveným typům opotřebení. Dává možnost získat informace nejen o základních parametrech otěrových částic, ale také ...
 • Charakterizace Kódu pro Automatické Generování Uživatelského Rozhraní 

  Kadlec, Jaroslav
  Práce představuje nový přístup v automatizovaném vytváření uživatelských rozhraní. Na základě taxonomie pro charakterizaci dat byla vyvinuta nová taxonomie pro charakterizaci kódu. Tato taxonomie označuje významné vlastnosti ...

Zobrazit další