Recent Submissions

 • Učení bez učitele 

  Končinský, Petr
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se ...
 • Hodnocení KAP-metrů pro rtg přístroje 

  Hlavička, Jiří
  Cílem této práce bylo seznámit se z teoretické i praktické stránky s přístroji, které se používají k měření radiační zátěže pacientů ve zdravotnictví a ověřit jejich vhodnost pro stanovení diagnostických referenčních úrovní ...
 • Snímače polohy s procesorem AVR 

  Haltuf, Martin
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření polohy metodou inerciální navigace. Jsou zde popsány druhy senzorů využívajících tuto metodu. Největší pozornost je věnována senzoru úhlové rychlosti gyroskopu. V práci je též ...
 • Počítačové modelování netradičních trychtýřových antén 

  Divín, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem optimalizační metody PSO a jejího uplatnění na navýšení směrovosti rotačně symetrických trychtýřových antén. K tomuto účelu byl využit osově symetrický 2D model z programu Comsol ...
 • Komunikace měřicích přístrojů s počítačem – návrh laboratorních experimentů 

  Cigánek, Jan
  Projekt se zabývá tvorbou programu pro automatizované měření. Zahrnuje hlavní teoretické rady, ukázky a možnosti při tvorbě programu v jazyce C++. Ukazuje komplikace v komunikaci s měřicími přístroji a popis programovacích ...
 • Elektronické obvody s aktivními prvky v proudovém módu 

  Bačkovský, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou a jejich srovnáním s klasickými operačními zesilovači. Poukazuje na vzájemné rozdíly a srovnává jejich parametry. Seznamuje se ...
 • Ztrátová komprese video signálů – kvantování 

  Balada, Radek
  Tématem mé bakalářské práce je ztrátová komprese videosignálů. Protože sekvence videosignálů často vyžadují velké množství paměti pro jejich uchovávání a zabírají velkou šířku pásma při jejich přenosu, je nutné videosignály ...
 • Lokalizace akustických zdrojů metodou TDOA 

  Bernkopf, Jan
  Práce se zabývá teoretickým a praktickým řešením akustické lokalizace metodou TDOA. Rozvádí návrh schémat pro vysílač a přijímač. Dále uvádí způsob komunikace mezi procesorem, který vyhodnocuje přijatý signál, a počítačem, ...
 • Analogová modulace polovodičového laseru 

  Bíreš, Pavol
  V práci som navrhol schému budiča laserovej diódy. Návrh schémy som zrealizoval v programe Eagle, v ktorom bola vytvorená i doska plošného spoja. Návrh schémy budiča laserovej diódy bol vytvorený na základe znalosti ...
 • Analýza signálů EEG 

  Bartošovský, Petr
  BARTOŠOVSKÝ, P. Analýza signálů EEG. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 35 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. Práce se zabývá analýzou signálů ...
 • Symetrizační obvody 

  Beran, Vlastimil
  Symetrizační obvody slouží k propojení symetrické zátěže (anténa, dipól) s nesymetrickým napáječem (koaxiální kabel). Bez zařazení symetrizačního obvodu je zátěž (anténa) špatně přizpůsobena k napáječi a projevuje se to ...
 • Inovace programu pro návrh analogových kmitočtových filtrů 

  Boleček, Libor
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude sloužit k návrhu příčkových kmitočtových filtrů. vývoji programu byl použit programovací jazyk c++ a programovací prostředí C++ builder. Metodika návrhu těchto ...
 • Minimalizace měřených dat při mapování statického magnetického pole 

  Csonka, Gábor
  Balalářská práce se zabývá problematikou mapování statického magnetického pole a metod analýzy měřených dat. Práce je zaměřená na vyhodnocení mapy magnetického pole v pracovním prostoru MR tomografu z dat změřených na ...
 • Pracoviště pro měření termomechanického namáhání 

  Hruban, Jiří
  Práce se zaměřuje na problematiku termomechanického namáhání, na spolehlivost eletrotechnických sestav, na poruchy pájeného spoje a bezolovnaté pájecí slitiny. Cílem práce je návrh a realizace pracoviště pro měření ...
 • Jádro obvodu FPGA pro zobrazení dat na monitoru prostřednictvím portu VGA 

  Pišl, Adam
  Cílem tohoto projektu, je předvést studii možného řešení způsobu ovládání a využití počítačového monitoru připojeného k portu typu VGA řízeného standardizovanými řídícími signály generovanými obvodem typu FPGA. Jedná se o ...
 • Potlačení mechanických vlivů při přenosu optickým vláknem 

  Pavlů, Michal
  Práce se zabývá problematikou potlačení mechanických vlivů při přenosu optickým vláknem. V práci je proveden rozbor vlivů, které mají největší vliv na polarizaci v optickém vlákně. Jsou navrženy metody pro zachování ...
 • FM radiovýškoměr pro měření malých výšek 

  Pítra, Kamil
  Predmetem mé bakalárské práce je návrh FM radiovýškomeru pro merení malých výšek pracujícím na principu merení záznejového kmitoctu. Radiovýskomer pracuje v pásmu 5,760 GHz. Návrh je realizován klasickým obvodovým rešením ...
 • Detekce směru pohledu 

  Csekes, Attila
  Bakalařská práce se zabývá s horizontalním a vertikálním pohybem oka a s problematikou měření elektrické aktivity očních svalů. V první části budu psát o anatomii oka, druhu svalů a možných pohybech svalů. Další část ...
 • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

  Pokorný, Aleš
  Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...

View more