Recent Submissions

 • Metody dekódování konvolučních kódů 

  Vlček, Peter
  Konvolučné kódy patria medzi lineárne stromové kódy. Sú to kódy používané pre kanálové kódovanie. Pri vypracovaní projektu, teda porovnaní jednotlivých algoritmov boli brané do úvahy Viterbiho algoritmus, Stack algoritmus, ...
 • LPC kódování řeči 

  Zapletal, Ondřej
  Náplní práce "LPC kódování řeči" je studie problematiky této metody parametrického zdrojového kódování, vysvětlení matematických postupů, které se při ní užívají (lineární predikce, autokorelace, Levinson-Durbinův algoritmus, ...
 • Řízené analogové kmitočtové filtry 

  Martinek, Pavel
  V práci jsou popsány prvky kmitočtových filtrů, především OTA zesilovače, proudové a napěťové konvejory. Jsou ze prezentovány možnosti řízení kmitočtových filtrů a prvky k řízení, analogové násobičky, DA převodníky, analogově ...
 • Multifunkční analogové kmitočtové filtry 

  Žůrek, Radomil
  Tato bakalářská práce se obecně zabývá kmitočtovými filtry a jejich použitím. Jsou zde prezentovány zapojení multifunkčních kmitočtových filtrů se zaměřením na aktivní prvky jako jsou proudové konvejory (GCC), napěťové ...
 • Kmitočtové filtry s napěťovými konvejory 

  Dohnal, Pavel
  Předmětem této práce byly kmitočtové filtry a jejich realizace pomocí napěťových konvejorů. Základním cílem mojí práce bylo navrhnout a odsimulovat kmitočtové filtry s napěťovými konvejory pomocí dvou různých metod. Nejdříve ...
 • Waveletová transformace v reálném čase v prostředí Pure Data 

  Zemánek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací waveletové transformace v reálném čase v prostředí Pure Data. První kapitola je věnována teoretickému minimu waveletové transformace. Druhá kapitola je věnována programu Pure Data. ...
 • Číslicově řízený generátor trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů 

  Bradáč, Lubomír
  V bakalářské práci jsou rozebrána možná řešení číslicově řízených generátorů trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů. Nejprve jsou popsány generátory kmitů z všeobecného hlediska. Dále jsou uvedeny generátory ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s proudovým aktivním prvkem 

  Polášek, Lubomír
  V mé bakalářské práci se nejprve věnuji problematice kmitočtových filtrů, jejich použití, typů přenosových funkcí a různým typům aproximace, které lze při návrhu využívat. Další část práce popisuje různé typy aktivních ...
 • Návrh a realizace řídicí elektroniky pro mikropoziční systém universálního hrotového měřicího zařízení 

  Zeman, Pavel
  Práce se zabývá problematikou snímání polohy a řízení pohybu mikropozičního zařízení. Jejím cílem je navrhnout a zkonstruovat řídicí elektroniku pro mikropoziční systém universálního hrotového měřicího zařízení, které může ...
 • Záznamník teploty pro montáž a demontáž mikroelektronických obvodů 

  Karmazín, Michal
  Předkládaná práce se zabývá problematikou vývoje zařízení,které bude sloužit pro měření teploty při montáži a demontáži mikroelektornických obvodů. V práci je přiloženo schéma zapojení a zdrojový text řídícího programu.
 • Návrh a realizace výstupní digitální části band-pass sigma-delta modulátoru 

  Hort, Marek
  Záměrem předkládané bakalářské práce bylo navrhnout výstupní digitální část modulátoru sigma-delta typu pásmová propust. Byl vytvořen model modulátoru sigma-delta a model výstupní digitální části modulátoru sigma-delta ...
 • Nelineární charakter optického prostředí 

  Žáček, Martin
  Tato práce přehledně pojednává o teoretických i aplikačních možnostech nelineárních jevů v optickém prostředí. Jelikož je v dnešní době nejpoužívanějším optickým prostředím optické vlákno, je působení těchto jevů demonstrováno ...
 • Měření spektrálních charakteristik luminescence v prostředí Labview 

  Konečný, Dávid
  Práca popisuje návrh programu pre automatické meranie vlastnosti luminiscencie organických polovodičov v prostredí LabView. Po zoznámení sa s teoretickou čásťou nasledovalo zostavenie programu pre automatické meranie a to ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES SR 

  Slávik, Gabriel
  Bakalárska práca sa zaoberá problematiku využitia obnovitežných zdrojov energie a ekonomickom prínose. V prvej časti práci je popísaný súčasný stav energetickej sústavy SR, inštalovaný výkon, výroba elektrickej energie, ...
 • Návrh rail-to-rail operačního zesilovače s nízkým ofsetem v technologii CMOS 

  Vrba, Adam
  Předkládaná práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače v technologii CMOS07 s využitím návrhového prostředí Cadence. Hlavní důraz práce je kladen na dosažení co nejmenší hodnoty náhodného a systematického ...
 • Systém pro přesné ovládání laserových diod 

  Pristach, Marián
  Hlavným cielom práce je návrh a realizácia zariadenia pre ovládanie výkonu laserových diód. Navrhnuté zariadenie umožňuje nezávislé ovládanie dvoch laserových diód, stabilizáciu výkonu vysielaného laserového žiarenia a ...
 • Vývoj architektury IP Multimedia Subsystem 

  Hladíková, Vladimíra
  Bakalářská práce je vypracována se zaměřením na konvergenci sítí a služeb v mobilním prostředí s implementací IMS. V první části jsem se věnovala důvodům vzniku nového systému, kterým je IMS (Internet Protocol Multimedia ...
 • Elektronické bankovnictví 

  Vlk, Bronislav
  Název práce: Elektronické bankovnictví Příjmení a jméno: Vlk Bronislav Ústav: Ústav telekomunikací Obor: Teleinformatika Vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. Počet stran: 53 Počet příloh: 0 Rok obhajoby: 2008 ...
 • Návrh nových laboratorních úloh předmětu Přístupové a transportní sítě 

  Ťupa, Martin
  V předkládané bakalářské práci jsou navržené dvě nové laboratorní úlohy do předmětu Přístupové a transportní sítě. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na problematiku digitálních modulací, z jejichž četných druhů se práce ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému 

  Szpyrc, Bogdan
  Tato práce se zabývá problematikou anatomie a fyziologie srdce. Pomocí diagnostického systému BIOPAC je snímána elektrická aktivita srdce pomocí 12 svodového elektrokardiogramu (EKG) a vyhodnocena tepová frekvence Signál ...

View more