Now showing items 1-20 of 568

 • Polarizační stav optické vlny 

  Macháček, Ivan
  Tématem této bakalářské práce bylo modelování optické vlny a určení její polarizačních vlastností pomocí Stokesových parametrů. Dále byl studován vliv prostředí na polarizaci vlny. V úvodu práce byly definovány byly základní ...
 • Klasifikace EKG signálů s použitím neuronových sítí 

  Loviška, David
  Cílem projektu Klasifikace EKG signálů pomocí neuronových sítí je zjednodušit a urychlit práci lékaře. Toho lze dosáhnout vytvořením programu schopného jednoduše a téměř okamžitě klasifikovat EKG signál s použitím umělé ...
 • Modelování potlačení strukturálního šumu při projekčním rtg zobrazení 

  Lamoš, Martin
  Cílem této práce je vytvoření programu, který by modeloval šumové složky a metody jejich odstranění při RTG (rentgenovém) projekčním zobrazení s největším důrazem kladeným na potlačování strukturálního šumu. Jako vhodné ...
 • Didaktický program pro analýzu přechodných dějů 

  Kříž, Petr
  Cílem této práce je vytvořit didaktický program pro analýzu přechodných dějů v prostředí C++ Builderu. K dispozici máme předdefinovanou banku setrvačných obvodů, kterou lze libovolně měnit a rozšiřovat pomocí implementovaného ...
 • Aplikace SI, superinduktorů a FDNR v kmitočtových filtrech 

  Mach, Ladislav
  Tato práce vysvětluje možnosti nahrazení cívek v elektronických obvodech a zároveň ukazuje výpočet jednotlivých diskrétních prvků. Nahrazení cívky je možné dvěma způsoby. Pomocí obvodu, který přímo nahrazuje cívku jako ...
 • Počítačové modelování hřebenové trychtýřové antény 

  Lacko, Tomáš
  Tento projekt zahrnuje návrh a simulaci dvojité hřebenové trychtýřové antény s kmitočtovým pásmem od 1,73 GHz do 14,94 GHz. Zaměřuje se především na výpočet rozměrů trychtýře pro požadovaný zisk 20 dB a parametry dvojité ...
 • Tříosý senzor úhlové rychlosti pro letecké použití 

  Lembard, Tomáš
  Cílem projektu je návrh a realizace zařízení pro měření úhlové rychlosti za pomocí digitálních senzorů úhlové rychlosti vyrobených technologií MEMS. Přenos naměřených dat do PC pomocí USB
 • Jednotka A/D převodníku s výstupem dat po sériové lince 

  Lecián, Petr
  Tato práce se zabývá měřením napětí a zpracováním takto získaných údajů. Zpracujícím systémem je v tomto případě šestnáctibitový mikrokontroler PIC firmy Microchip, který převádí vstupní data na výstupní pomocí zadané ...
 • Širokopásmový zesilovač pro čítač 

  Kudlička, Miroslav
  V této práci jsou provedeny návrhy možnosti řešení širokopásmového zesilovače, který by byl vhodný jako předzesilovač pro čítač LCK-1. Jako možná řešení jsou popsány tři metody. Metoda pomocí diskrétních součástek s rozloženě ...
 • Moderní počítačové viry 

  Malina, Lukáš
  Bakalářská práce Moderní počítačové viry se skládá ze dvou hlavních cílů (Analýza počítačových virů a návrh zabezpečení střední počítačové sítě) rozdělených na tři části: Analýza počítačových virů, Vlastní návrh zabezpečení ...
 • Návrh multiplexního optického komunikačního systému 

  Krejča, Libor
  V této práci se zabývám problematikou optických multiplexů a optických zesilovačů. U optických multiplexů se věnuji především nejpoužívanějším typům CWDM a DWDM, jsou uvedeny principy realizace na elementární úrovní a ...
 • Realizace SIP/H.323 brány s použitím ústředny Asterisk 

  Smékal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetové telefonie a jejího užití v dnešním světě, který nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat mezi lidmi. Internetová telefonie dává telefonování další rozměr a ukazuje ...
 • Simulace QoS bezdrátové sítě v prostředí OPNET 

  Rágula, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh a simulace bezdrátové sítě s podporou kvality služeb QoS. Je složena z teoretické a praktické části. Nejprve jsou rozebírané poznatky potřebné k porozumění dané problematiky a následně ...
 • VoIP a kvalita služeb 

  Kolmačka, Jan
  Bakalářská práce podává základní informace o řešení problému s kvalitou služeb (Quality of Sercice – QoS) v návaznosti na VoIP telefonii. VoIP technologie a obecně i jiné multimediální aplikace zažívají v posledních letech ...
 • Vliv světelné polarizace na přenos v optovláknových spojích 

  Obručník, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá vznikem polarizační vidové disperze, jejím matematickým vyjádřením a také vlivem, který má na optický komunikační kanál. Nejprve se v kapitolách dvojlom ve vláknech a polarizace obecně probírá ...
 • Aktivní kmitočtové filtry s minimální konfigurací 

  Preclík, Milan
  Práce se zabývá využitím více proudových a napěťových bran aktivních prvků, po kterém následuje výběr optimálního obvodového zapojení, jeho simulace a následná realizace kmitočtového filtru. Nejprve zde jsou obecně popsány ...
 • Návrh grafického rozhraní pro výpočet diferenciálního grupového zpoždění 

  Vohralík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku polarizační vidové disperze v optickém vlákně. Polarizační vidová disperze má limitní účinek pro šířku pásma vysokorychlostních komunikačních systémů. Je způsobena diferenciálním ...
 • Pojiva pro elektrody superkondenzátorů 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití pojidel pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství různých pojidel ...
 • Nabíječka akumulátorových článků NiCd a NiMH 

  Drda, Václav
  Práce pojednává o návrhu autonomní nabíječky NiCd a NiMH akumulátoru ve spínaném režimu. Byly zjištěny vlastnosti těchto akumulátorů. Pro konečný návrh byla nutná znalost základních parametrů. Z těchto vlastností byl navržen ...
 • Optimalizace nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů 

  Novák, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou využití LCR metrů Agilent v diagnostice izolačních materiálů a optimalizací nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů. Z měřené veličiny ...