Now showing items 1-20 of 567

 • Datalogger pro zaznamenávání měřených veličin 

  Bráblík, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá již realizovaným programem dataloggeru. Na jejím začátku je stručně popsáno co je to datalogger, následuje popis použitého protokolu OPC, jeho vznik, základní specifikace, princip funkce a ...
 • Rozpoznávání obličeje 

  Pléha, David
  Detekce obličeje v komplexním obraze patří k jednomu z klíčových kroků při vytváření softwaru pro rozpoznávání obličeje. V této práci je popsán a rozveden algoritmus, pomocí něhož je možné v obraze s komplexním pozadím ...
 • Využití laserových procesů při výrobě solárních článků 

  Grob, Filip
  V této práci jsme se zaměřili na použití daného laseru při výrobě solárních článků. V první části Bakalářské práce jsou obecně a teoreticky zpracovány poznatky v oboru fotovolaiky a aplikacích laserů. V druhé části práce, ...
 • Návrh aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP relací 

  Sirotný, Miroslav
  Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou zpracované protokoly RTP a RTCP. Druhá část je věnována návrhu aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP/RTCP relací. Pro vytvoření aplikace jsou použity ...
 • Videodatabáze pro rozpoznávání obličejových rysů. 

  Stříteský, Jan
  Tato práce se zabývá srovnáním na internetu volně dostupných obličejových databází, vhodných k testování vyvíjených algoritmů pro rozpoznávání obličejových rysů v obraze. V rámci práce byla vytvořena nová obličejová ...
 • Kogenerační jednotka mikro výkonu v RD 

  Pusztai, Radek
  Bakalářská práce na téma ” Kogenerační jednotka mikro výkonu v rodinném domě “ se zabývá analýzou využitelnosti a ekonomické efektivnosti instalace KJ v RD. Výsledky a použité materiály se opírají o dlouholeté poznatky ...
 • Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje 

  Kováč, Martin
  Cílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického ...
 • Využití alternativních zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu 

  Varmuža, Jan
  Tato práce se zabývá zhodnocením a analýzou současného stavu obnovitelných zdrojů energie a postojem EU k nim. Je zde provedeno srovnání obnovitelných zdrojů biomasa, voda, vítr, Slunce a energie prostředí. U jednotlivých ...
 • FIELD II - modelování ultrazvukového pole 

  Štrbík, Jiří
  Bakalářská práce prezentuje modelování ultrazvukového pole pomocí programového balíku FIELD II implementovaného do prostředí MATLAB 7. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části. První část poskytuje teoretické ...
 • Měření impedance tkáně 

  Nejezchleba, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření odporu kůže stejnosměrným proudem. Popisuje časové změny této hodnoty v závislosti na emoční stabilitě jedince a jeho aktuálním psychyckém stavu. Jedná se o metodu schopnou ...
 • Elektronický kompas 

  Vomela, Miroslav
  Práce představuje obecný přehled pojmů z oblasti elektronické navigace. Blíže se zaměřuje na použití AMR snímače spolu s MEMS akcelerometrem v kompaktním navigačním systému. Rovněž je věnována pozornost popisu a kalibraci ...
 • Napájecí zdroj pro pulsní magnetronové naprašování 

  Chochola, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá teorií depozice velmi tenkých vrstev pomocí pulsního magnetronového naprašování a návrhem, realizací a testováním napájecího zdroje pro pulsní magnetronové naprašování.
 • Realizace SIP/H.323 brány s použitím ústředny Asterisk 

  Smékal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetové telefonie a jejího užití v dnešním světě, který nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat mezi lidmi. Internetová telefonie dává telefonování další rozměr a ukazuje ...
 • Řešení konstrukčních požadavků na experimenty s liftry 

  Bartoš, Michal
  Levitace liftrů a s tím spojená problematika se opět po několika letech stala velmi diskutovanou a jejím řešením se zabývá mnoho univerzit nebo vědeckých institutů. I když během našich pokusů s tímto zařízením byly kladeny ...
 • Moderní webové aplikace 

  Balák, Václav
  Tato práce se zabývá analýzou dostupných systémů pro správu dokumentů a obsahu, výběrem vhodného systému a realizací základní funkčnosti portálu pro správu multimediálních dat. V úvodní části se zabývá využívanými technologiemi ...
 • Vstupní obvod čtyřelektrodového impedančního pletyzmografu 

  Prudil, Pavel
  Práce shrnuje problematiku pletysmografie, popisuje elektrické vlastností tkání a jednotlivé způsoby měření prokrvení tkáně. Součástí práce je i vlastní návrh blokového schématu a elektrického schématu zapojení vstupních ...
 • Platforma MHP a její využití v DVB-T 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší problém digitálních televizí a set-top boxů, přesněji řečeno platformu MHP a její využití v DVB-T, jak již vyplívá z názvu. V prvních kapitolách se zmiňuji o součastném analogovém pozemním vysílání ...
 • Spínaný zdroj pro obloukové svařování 

  Vaculík, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje použitelného jako zdroj svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. ...
 • Bezpečný přenos dat mezi multiplatformními databázovými servery 

  Navrátil, Jiří
  Práce pojednává o možnostech synchronizace serverů, zamýšlí se nad možností komunikace multiplatformních klientských aplikací s databázovým serverem. Dále navrhuje řešení pomocí aplikačního serveru a demonstruje jeho ...
 • Měření vzdáleností stanic prostřednictvím ICMP protokolu v IP sítích 

  Fojtová, Lucie
  Současný Internet se čím dál častěji potýká s problémem správného určení vzdáleností mezi jednotlivými stanicemi. Nejšírší dopad má znalost této veličiny v oblastech optimálního rozložení sítě aplikačního multicastu, ...