Now showing items 1-20 of 568

 • 2D lokalizace pomocí CCD kamery 

  Kubr, Jiří
  Tato práce se zabývá porovnáním vlastností metod pro nalezení vzájemného posunu obrazů. Byly testovány dva algoritmy, metoda korelace obrazů a metoda vzájemné korespondence významných bodů. Aby bylo možné rozhodnou o jejich ...
 • 3D CAD systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

  Makki, Zbyněk
  Cílem projektu je popsat a porovnat jednotlivé 3D CAD systémy a datové formáty používané v oblasti konstrukce a technické podpory podle konkrétních požadavků zadavatele projektu - firmy OEZ, s.r.o. Provedení rešerše 3D CAD ...
 • Adaptivní kmitočtový filtr 

  Dolák, Jan
  Předmětem této práce byly pasivní a aktivní kmitočtové filtry a jejich realizace. Základním cílem mojí práce bylo navrhnout, odsimulovat a následně realizovat adaptivní kmitočtový filtr s možností měnit jeho parametry. ...
 • Adaptivní komprese dat pomocí neuronových sítí 

  Kučera, Michal
  Tématem práce je využití neuronových sítí pro kompresy dat. Tento nástroj přináší nové možnosti jak při bezeztrátové tak ztrátové kompresi. Návrh několika kompresních algoritmů ukazuje chování, výhody i slabiny těchto ...
 • Aktivní kmitočtové filtry s minimální konfigurací 

  Preclík, Milan
  Práce se zabývá využitím více proudových a napěťových bran aktivních prvků, po kterém následuje výběr optimálního obvodového zapojení, jeho simulace a následná realizace kmitočtového filtru. Nejprve zde jsou obecně popsány ...
 • Algoritmus automatické kompenzace leteckého elektronického magnetického kompasu 

  Blahák, Petr
  Tenhle semestrální projekt je zaměřen na navigaci v letecké dopravě pomocí kompasů. Některé typy kompasů jsou zde uvedeny a je vysvětlena jejich funkce. Protože přístroje nejsou vždy přesné, musí se provádět jejich kompenzace. ...
 • Algoritmy pro výpočet dimenzí stavových atraktorů 

  Götthans, Tomáš
  Geometrie chaotických atraktorů může mnohdy být komplexní a složitá k popisu bez matematických nástrojů. Hlavním předmětem této práce je vytvoření programu pro výpočet dimenzí stavových atraktorů. Pomocí něj dokonce můžeme ...
 • Amplitudový modulátor a zeslabovač s diodou PIN - laboratorní úloha 

  Kaller, Ondřej
  Účelem tohoto semestrálního projektu je vytvoření koncepce laboratorní úlohy Amplitudový modulátor a zeslabovač s diodou PIN, jež by byla alternativou úlohy měřené v předmětu BSES na jiném vzorku. Pro tuto laboratorní práci ...
 • Analogová modulace polovodičového laseru 

  Bíreš, Pavol
  V práci som navrhol schému budiča laserovej diódy. Návrh schémy som zrealizoval v programe Eagle, v ktorom bola vytvorená i doska plošného spoja. Návrh schémy budiča laserovej diódy bol vytvorený na základe znalosti ...
 • Analyzátor protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s moderními technologiemi pro řízení scénické a hudební techniky, se zaměřením zejména na nové technologie komunikace. Následně se tato práce zabývá návrhem a realizací modulu umožňujícího ...
 • Analýza a rozpoznání logopedických vad v řečovém projevu 

  Diviš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá logopedickou vadou dyslalií a její charakteristikou. Dále je popsán proces vytváření a reprezentace řeči. V práci jsou představeny základy zpracování a analýzy řečového signálu ( LPC, kepstrální, ...
 • Analýza chybové funkce snímače 

  Paulasová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy chybovosti snímače Bosch Rexroth AG R0830100488. Zadání bylo získáno přímo u firmy Bosch Jihlava. Jedná se o reléový koncový snímač. Snímač je nasazen na svařovací lince ve ...
 • Analýza citlivostí v soustavách s rozprostřenými parametry 

  Kapusta, Ján
  Cielom bakalárskej práce bolo zoznámiť sa s modifikovanou metódou uzlových napätí a jej aplikáciou pre riešenie sústav s rozprestrenými parametrami. Realizovať výpočet citlivostí obvodových veličín na zmenu primárnych ...
 • Analýza dielektrických vlastností slídové izolace v průběhu navlhávání 

  Yakymets, Dmitrij
  Přdložena bakalářská práce sleduje změnu základních dielektrických vlastností tepelně namáhaného materiálu RELANEX v průběhu navlhávání. Na vzorcích materiálu byly měřeny hodnoty kapacity, ztrátového činitele tg d v ...
 • Analýza EEG signálu pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) 

  Walczysko, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením EEG v laboratoři UBMI FEKT BRNO a jeho následným zpracováním v programovém prostředí Matlab. Cílem je prozkoumat možnosti využití analýzy hlavních komponent k analýze EEG dat. Práce ...
 • Analýza EMG signálu pro protetickou ruku založenou na Fuzzy logice 

  Ollé, Tamás
  Lidská ruka je koncový orgán horní končetiny, který slouží k důležité funkci uchopení, stejně jako důležitý orgán pro vnímání a komunikaci. Je to úžasný příklad o tom, jak komplexní mechanismus může být implementovaný, ...
 • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

  Pokorný, Aleš
  Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...
 • Analýza magnetického pole synchronního stroje 

  Volf, Tomáš
  Projekt Analýza magnetického pole synchronního stroje se zabývá programem pro analýzu magnetického pole u synchronních strojů v příčném řezu. Tento program je zde podrobněji popsán spolu s nezbytnou teorií synchronního ...
 • Analýza signálu 

  Vávra, Pavel
  Práce se zabývá problematikou analýzy signálu, získaného měřením rovnoměrnosti chodu harmonických a planetových převodovek. V úvodní části jsou vysvětleny některé vlastnosti FFT a pojem kepstrum. Dále je uveden přehled ...
 • Analýza signálů AVG 

  Mikauš, Jakub
  MIKAUŠ, J. Analýza signálů AVG. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 33 s., 1 příl. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. Práce se zabývá analýzou ...