Now showing items 21-40 of 567

 • VGA zobrazovací zařízení s mikrokontrolerem 

  Polášek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá generováním obrazu formátu VGA pomocí mikrokontroleru. Je zaměřena na mikrokontrolery řady AVR od výrobce Atmel. Práce obsahuje popis rozhraní VGA, řeší jeho připojení na výstupní porty ...
 • Šumový generátor 

  Pospíšil, Miroslav
  Předmětem této bakalářské práce „Šumový generátor“ je návrh a sestrojení šumového generátoru. První část práce je zaměřena na popis náhodných signálů. V druhé části jsou obvodové realizace šumových generátorů. Ve třetí ...
 • Návrh transkonduktančního zesilovače CMOS 

  Zelinka, Miloslav
  Práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů v technologii CMOS. Hlavním zaměřením práce je navrhnout transkonduktanční zesilovač a prostudovat jeho charakteristiku v kmitočtové oblasti. ...
 • Multimediální výuka projektování elektrotechnických výrob a logistika 

  Klimeš, Roman
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou projektování elektrotechnických výrob a logistiky a s možnostmi multimediální výuky na vysoké škole. Vypracoval jsem projekt skladu materiálu a skladu hotových výrobků ...
 • Multimediální výuka projektování výrob 

  Klimek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá oblastí počítačového projektování, výroby, logistiky. Dále se zabývá podrobněji rozdělením podniků, projektovým managementem, řešením problematiky v těchto oblastech, metodikou a konkrétními ...
 • Nábojové pumpy 

  Hála, Jaroslav
  Práce se zabývá problematikou správného výběru a simulace obvodů napěťových násobičů a nábojových pump používaných v elektrotechnice. Obsahem je výčet mnoha druhů a jejich vhodnosti pro různá použití za minimalizace nákladů.
 • Analýza vlivu parametrů vytvrzování na dielektrické vlastnosti laku při dlouhodobém navlhávání 

  Bodeček, Martin
  V bakalářské práci byl zkoumán vliv teploty při vytvrzování laku na jeho dielektrické vlastnosti při dlouhodobém navlhání. Teoretická část přibližuje problematiku dielektrik a působení klimatických vlivů na izolanty. ...
 • Využití analýzy hlavních komponent (PCA) ke zpracování obrazových dat 

  Solnický, Jan
  Tato práce se zabývá využitím analýzy hlavních komponent (PCA) ke zpracování obrazových dat a jejím cílem je seznámit se s matematickým aparátem analýzy hlavních komponent a možnostmi jejího využiti pro zpracovaní obrazu. ...
 • Multimediální jazyková podpora DSP v němčině 

  Škůrek, Pavel
  Cílem práce je poskytnout německy hovořícímu studentovi jednoduchý a přehledný seznam pojmů, které se vyskytují v oblasti matematiky, fyziky a číslicového zpracování signálu. Jednotlivé pojmy nejsou nijak složitě vysvětlovány. ...
 • Číslicová filtrace obrazu pomocí waveletové transformace 

  Slávik, Vladimír
  První část textu uvádí do základů teorie vlnkové transformace a její realizace filtrovými bankami. Dále je popsána WT dvourozměrných signálů a důležitá aplikaci WT týkající se této oblasti - redukce šumu signálů. Druhá ...
 • Výpočet směrových charakteristik antén v programu Comsol Multiphysics 

  Ryšánek, Martin
  Bakalářská práce na téma Výpočet směrových charakteristik antén v programu Comsol Multiphysics. V první části jsou představeny základní teoretické pojmy. Druhá část je věnována analýze několika druhů antén programem COMSOL ...
 • Zrychlení a pohyb končetin 

  Novotný, Adam
  Cílem této práce je popsat elektrické děje odehrávající se v kosterních svalech, a také experimentálně ověřit a popsat postupy při měření a vyhodnocování biosignálů. V této práci je biosignálem elektromyografický signál, ...
 • Řízení měniče 

  Nevoral, Jiří
  Bakalářská práce je studiem problematiky mikroprocesorů DSP vhodných k řízení frekvenčních měničů používaných k řízení asynchronních motorů a dále vhodné realizace vlastního řízení. Práce obsahuje informace o vlastnostech ...
 • Numerické modelování speciálního zdroje světla s LED 

  Nepor, František
  Tato práce je zaměřena na numerické modelování speciálního světelného zdroje z LED. Jedná se především o rozbor problému modelování světelných úloh, o teoretický návrh zdroje a jeho následné ověření měřením. Cílem je ...
 • Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním biosignálů. Navržený rozpoznávací systém REC-DTW zpracovává elektrokardiografické signály (EKG) pomocí algoritmu Dynamického borcení časové osy (DTW). DTW umožňuje vyhodnotit rozdíl mezi ...
 • Výkonové impulsní proudové zdroje 

  Nejedlý, Miroslav
  Práce se zabývá problematikou výkonových impulsních proudových zdrojů. V práci jsou prezentovány některé generátory impulsního proudu a je proveden konkrétní návrh výkonového proudového impulsního generátoru. Je navrženo ...
 • Nízkoúrovňové měřicí metody 

  Müller, Tomáš
  Tato práce pojednává o způsobu měření signálů nízkých úrovní. Je zde nastíněno, jakým způsobem by se mělo postupovat při návrhu měřicího systému a výběru měřicího přístroje a příslušenství. Dále je zde uveden výpočet chyb ...
 • Specifika a rozdíly vývoje serverových aplikací na platformě JavaSE a .NET 

  Varga, Ondrej
  V dnešnej dobe modernej technológie by sme asi ťažko našli človeka, ktorý by si vedel predstaviť svoj život bez počítača. Počítačové aplikácie sú vytvorené pomocou neustále sa vyvíjajúcich programovacích jazykov. Medzi ...
 • Modelování propojovacích struktur pro přenos signálů 

  Fabián, Martin
  V této práci je řešen problém týkající se integrity signálů a problémy, které způsobuje zvyšující se frekvence v obvodech a zařízeních. Je zde popsána analýza propojovacích modelů, které umožňují přenos signálů ve smíšených ...
 • Digitální kyvadlový inklinometr 

  Famfulík, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je analýza provozních a technických požadavků umělého horizontu, jako digitálního palubního přístroje. Na základě analýzy byl proveden návrh funkčního vzorku měřícího přístroje. Přístroj umožňuje ...