Recent Submissions

 • Analýza investic na stavební práce v České republice pomocí časových řad 

  Hela, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a prognózou vývoje investic na stavební práce v rámci České republiky. Pomocí statistických metod jako jsou regresní analýza a analýza časových řad se snaží odhadnout budoucí vývoj.
 • Zvýšení efektivity prodeje s podporou multimediálních technologií 

  Sedlařík, Vladimír
  Tato bakalářská práce je zaměřena na multimediální reklamní techniky, zhodnocení jejich účinnosti i finanční náročnosti. Jsou zde uvedeny důležité aspekty, kterými je třeba se řídit při působení na potenciálního zákazníka. ...
 • Analýza hospodářských výsledků firmy pomocí statistických metod 

  Loub, Matěj
  Tato bakalářská práce pojednává o hospodaření firmy Aquatechnik, spol. s r.o., konkrétněji o analýze některých položek z účetních listin firmy. V teoretické části jsou osvětleny statistické metody, které jsem v práci použil, ...
 • Spokojenost klientů a návrhy na její zlepšení 

  Říhová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti klientů České pošty s.p. V teoretické části je vymezena charakteristika marketingového pojetí služeb, spokojenosti zákazníků se službami a způsoby měření či hodnocení ...
 • Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad 

  Mašková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou počtu klientů v České spořitelně. V teoretické části jsou definovány statistické metody, potřebné k jednotlivým výpočtům a základní pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická část je ...
 • Návrh na založení malého podniku pro finanční poradenství 

  Blahák, Bohumil
  Bakalářská práce by se mohla stát návodem pro zkušené finanční poradce, kteří by si chtěli založit vlastní společnost zabývající se finančním poradenstvím. Návrh se skládá z postupů a z informací potřebných pro založení ...
 • Initial Public Offering v podmínkách českého kapitálového trhu 

  Kupčík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky IPO, postupem celého procesu IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a vývoje českého kapitálového trhu od jeho počátku do současnosti spolu s analýzou dosud uskutečněných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kadaňka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti VALOSUN a.s. v letech 2005 až 2009 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hladiš, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je problematika vypracování podnikatelského záměru za účelem rozvoje firmy. Práce je zaměřena na inovaci v oblasti marketingu a nabídce zboží pro zákazníky. V teoretické části práce jsou uvedeny ...
 • Návrh systému pro řízení skladové agendy školicího střediska 

  Straško, Marián
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nejprve nezbytný teoretický fundament v oblasti rozvojových směrů, podnikových strategií a strategických cílů firmy, a dále v praktické části navrhnout systém pro řízení a sledování ...
 • Fúze společnosti z daňového hlediska 

  Janíková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na transformaci obchodních společností, konkrétně se jedná o sloučení mateřské a dceřiné společnosti. Mateřská společnost má právní úpravu akciové společnosti a dceřiná společnosti s ručením ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Pelcová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývajícího se agroturistikou. Podnikatelský záměr bude následně aplikován na konkrétním případě, a to v jezdeckém areálu ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Tomáš, David
  Práce pojednává o analýze současného stavu informačního systému ve firmě Agro Odersko, a.s. Pro shrnutí analýzy firmy a informačního systému jsem využil metodu SWOT a pro analýzu informačního systému jsem použil metodou ...
 • Model elektronického obchodu ve službách 

  Šustrová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá současnou situací společnosti poskytující služby v oblasti kopírování, laminování, vazby dokumentů a podobně. Firmě navrhuje především model elektronického obchodu týkající se struktury, funkčnosti ...
 • Návrh podnikatelského plánu: E-shop ve Francii. 

  Komenda, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který spočívá v založení e-shopu v Lyonu, Francii. Produkty nabízené v e-shopu jsou tzv. párty produkty, tedy pochutiny, nealkoholické a alkoholické ...
 • Motivace a odměňování zaměstnanců - daňové aspekty 

  Trlida, Martin
  Tato práce se zabývá motivací zaměstnanců a možnostmi odvodové optimalizace při odměňování. Provedu analýzu současného modelu odměňování ve zvolené firmě. Cílem bude navrhnout nový model odměňování, který bude zaměstnance ...
 • Zhodnocení výkonnosti penzijních fondů pomocí časových řad 

  Komárek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou penzijních fondů v České republice. Za pomoci statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, hodnotí výkonnost jednotlivých penzijních fondů. Na základě výsledků výkonnosti ...
 • Analýza vybraných ukazovatelov DPMŽ s.r.o. pomocou časových rád 

  Přikrylová, Veronika
  Témou tejto bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ s.r.o.) pomocou časových rád. Úvod práce je zameraný na teoretické poznatky o štatistických metódach a charakteristike ...
 • Analýza účetních výkazů pomocí časových řad 

  Hasoň, Michal
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu účetních výkazů firmy Explosia a.s. za posledních 8 let. Analyzovány budou vybrané ukazatele pomocí časových řad. Bude sledován jejich vývoj v čase. Dále bude stanovena prognóza ...
 • Zhodnocení finanční situace v podniku 

  Šebesta, Marcel
  V této bakalářské práci je hodnocena finanční situace konkrétního podniku za léta 2004 – 2008. K tomu bylo použito účetních výkazů za tyto léta. Finanční situace je zkoumána elementárními metodami finanční analýzy. Tyto ...

View more