Recent Submissions

 • Návrh marketingového mixu 

  Nová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení marketingového mixu ve vybrané firmě a její zákazníky. Specifikuje, co je správný marketingový mix a jak má vypadat spokojený zákazník. Srovnává teoretické poznatky se skutečností. ...
 • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

  Prudíková, Monika
  Bakalářská práce pojednává o problematice firemní kultury společnosti PLEAS a.s. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů týkajících se firemní kultury. V praktické části je firma blíže představena. Nalézá se zde ...
 • Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti 

  Mucková, Krystyna
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy. Na základě analýzy současného stavu ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Cabalka, Ondřej
  Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit současný stav společnosti, nalézt slabá místa a následně navrhnout doporučení k jejich odstranění a budoucímu rozvoji v podnikání.
 • Primární úpis akcií 

  Zobal, Radim
  Tato bakalářská práce „Primární úpis akcií“ pojednává o specificích procesu emitování akcií na českém kapitálovém trhu. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky emisních obchodů, popis procedury emitování akcií v ...
 • Výběr vhodné formy financování vlastního bydlení 

  Kubíček, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování bydlení v České republice. Nejprve jsou zde popsány některé ze základních pojmů, se kterými se můžeme setkat v přímém styku s touto problematikou. Dále popisuje ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Fiedler, Viktor
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a směrech rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Budínská, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy EXCON, a.s. na veletrzích. Obsahuje informace o analyzované firmě, o všeobecné reklamě a reklamách na veletrzích. Způsoby a ukázky propagace na veletrhu, možnosti jak ...
 • Provádění oprav a TZH na najatém majetku 

  Manzoor, Roman
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku provádění oprav a technického zhodnocení na najatém majetku. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na řešení situace po provedení ...
 • Analýza firmy VHOS, a.s. pomocí statistických metod 

  Vrbovský, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na posouzení výkonnosti podniku pomocí ekonomických ukazatelů a časových řad. V první části práce, kterou můžeme nazvat jako teoretickou, budou vysvětleny nástroje, které budou v práci použity. Druhá ...
 • Ekonomické dopady zrušení obchodní společnosti s likvidací 

  Švandová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o legislativních aspektech zrušení obchodních společností s likvidací a zabývá se vyjádřením ekonomických důsledků pramenících ze zániku organizace pro hlavní zainteresované strany (zaměstnanci, ...
 • Firemní kultura XY, s.r.o. 

  Bezděková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury Krematoria zvířat, s.r.o. Je zaměřena především na vzdělávání zaměstnanců a na prezentaci firmy zákazníkům. Teoretická část definuje pojmy a jevy související s firemní ...
 • Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU 

  Prát, Šárka
  Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití financí ze Strukturálních fondů Evropské unie k spolufinancování projektu Poradce, který by ráda realizovala nezisková organizace Vysočina Education. Práce obsahuje vypracovaný ...
 • Stimulace pracovníků stavební firmy 

  Pantůčková, Martina
  ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci potřeb stimulace zaměstnanců stavební společnosti SKANSKA. Na základě zhodnocení stávající situace personální politiky ve stavební společnosti sleduje kritická místa ...
 • Analýza kolektivního investování z hlediska různých typů investorů 

  Čech, Pavel
  Tématem práce je kolektivní investování. Vymezuje samotný pojem kolektivního investování, jeho právní úpravu v České republice, výhody a nevýhody. Popisuje subjekty kolektivního investování a jejich členění. V poslední ...
 • Analýza výkonnosti firmy MIDA, a.s. pomocí časových řad 

  Bříza, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti firmy, kde je především využito statistických metod rozboru časových řad účetních a finančních ukazatelů firmy. Pro analýzu vybraných položek se používá časových řad a jejich ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žalská, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TAKATA – PETRI PARTS, s. r. o. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy řešení, které mají vést ke zlepšení ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Jandová, Jana
  Tato bakalářská práce utváří celkový obraz o vybrané firmě pomocí SWOT analýzy, SLEPTE analýzy, Porterovy analýzy konkurence a analyzuje její finanční situaci od roku 2006 do roku 2008 prostřednictvím soustav poměrových ...
 • Financování z ESF 

  Štursová, Klára
  Předmětem diplomové práce „Financování z ESF“ je studium a popis politiky hospodářské a sociální soudržnosti, dále Evropského sociálního fondu, jeho začlenění ve struktuře fondů Evropské unie, jeho cíle a užitky. Druhá ...
 • Tvorba projektu financovaného ze strukturálních fondů EU 

  Dupal, Ivo
  Má bakalářská práce se zabývá tématem financování ze Strukturálních fondů Evropské unie. Toto téma je velmi diskutované, neboť z těchto fondů jsou pro každý členský stát Evropské unie, včetně České republiky, vyčleněny ...

View more