• Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Procházka, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti CHARVÁT Group s.r.o.. Finanční analýza je posuzována pomocí známých ukazatelů a výpočtových metod. Společnost poskytnula materiály (výkaz zisků a ztráty, ...
 • Porovnání daňových systémů České a Slovenské republiky se zaměřením na zdaňování příjmů právnických osob 

  Fratriková, Denisa
  V bakalářské práci jsou porovnány daňové systémy Slovenské a České republiky se zaměřením na daň z příjmů právnických osob. Tato práce rovněž obsahuje ukázky dopadu daňových zákonů na konkrétní typy daňových subjektů a ...
 • Zdaňování pasivních příjmů daňových nerezidentů v ČR 

  Vančurová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR, konkrétně pasivních příjmů - dividend, úroků a licenčních poplatků. Cílem je sestavit návod jak postupovat při zdaňování těchto ...
 • Návrh internetových stránek 

  Novák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem internetových stránek a možností implementace pokročilých technologií, které jsou spjaty s vývojem webových aplikací. Cílem je vytvořit funkční webovou prezentaci včetně grafického návrhu ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Koch, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na určení pozice malých podniků v ekonomice, současné možnosti elektronického podnikání na internetu a strukturu podnikatelského plánu pro vznikající nebo již vzniklou firmu. Předmětem je ...
 • Aplikace vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění se zaměřením na příjmy ze zaměstnání 

  Kotěrová, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá problematikou aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, která Česká republika podepsala se Slovenskou republikou, Polskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Rakouskou ...
 • Využití fondů EU pro financování projektu: Zpřístupnění brněnského podzemí 

  Sedlák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá využitím fondů Evropské unie na financování projektů Statutárního města Brna. V teoretické části jsou popsány možnosti čerpání z fondů EU. V analytické části je popsána současná situace Statutárního ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Kováčik, Viktor
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje statistiky o nejčastějších nákupech na Internetu. Popisuji zde situaci podniku na trhu a navrhuji pro ...
 • Optimalizace informační infrastruktury podniku. 

  Luska, Jiří
  Práce pojednává o problematice datové infrastruktury firmy Instalační materiál - Herman s.r.o., která se zabývá prodejem a komplexními službami v oblasti instalatérství. Současný stav počítačové sítě je celkově nevyhovující, ...
 • Změna organizační kultury jako účinný prostředek získání zákazníka. 

  Hartman, Martin
  Předmětem bakalářské práce „Změna organizační kultury jako účinný prostředek získání zákazníka“ je analyzovat a navrhnout změny firemní kultury konkrétní společnosti, která působí v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem ...
 • Návrh projektu na zřízení školícího střediska firmy HATRACO, s.r.o. financovaného ze strukturálních fondů EU 

  Vaďurová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování projektů z fondů Evropské unie a obsahuje návod jak získat dotace z fondů Evropské unie.Úvodní část je věnovaná teoretickým informacím, které se týkají fondů Evropské ...
 • Kompetence manažera v multikulturním prostředí firmy STUDENT AGENCY, s.r.o. 

  Kučera, Jaroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o kompetencích manažera. O problémech, které mohou nastat v komunikaci v multikulturním prostředí firmy. Obsahuje základní souhrnné informace o tom, jaké jsou role manažera ve firmě. V ...
 • Vymáhání pohledávek ve společnosti PANACHILLES a. s. 

  Šmehlíková, Petra
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vymáhání pohledávek dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Dále poskytne informace o rozhodčím řízení. Cílem této práce ...
 • Vymáhání pohledávek ve společnosti Spojené kartáčovny a. s. 

  Soukupová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na různé způsoby zajištění pohledávek a vymáhání pohledávek. Dále se zabývá analýzou pohledávek a závazků konkrétní společnosti a zobrazuje stav pohledávek po splatnosti v této společnosti. ...
 • Vymáhání pohledávek soudní cestou 

  Sedláková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby vymáhání pohledávek. Teoretická část obsahuje jednotlivé způsoby vymáhání. Na konkrétní právnické osobě je proveden rozbor úspěšnosti vymáhání pohledávek těmito jednotlivými ...
 • Podnikatelský záměr 

  Homolková, Hana
  Cílem bakalářské práce bude založení nového kosmetického salonu. V práci se budu zabývat všemi aspekty, které souvisí s jeho založením a řízením. Pomocí jednotlivých metod budu realizovat jednotlivé kroky práce, které ...
 • Návrh internetových stránek 

  Ponča, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice tvorby internetových stránek prostřednictvím moderních technologií a postupů. První část se pokouší o vytvoření uceleného vědomostního zázemí, na které v části druhé navazuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Otmarová, Linda
  Bakalářská práce navrhuje možnost realizace výstavby developerského projektu jako podnikatelského záměru. Developerským projektem se v této práci rozumí multifunkční obchodní a zábavní centrum. Je zde zahrnut teoretický ...
 • Návrh modelu služeb sítě pro firmu Techniserv IT s.r.o. 

  Lavický, Jindřich
  Bakalářská práce popisuje návrh modelu služeb sítě pro firmu Techniserv IT s.r.o. Analyzuje současný stav IT infrastruktury v organizaci a navrhuje vhodné systémové a ekonomické řešení. Popisuje jednotlivé oblasti služeb ...
 • Zajištění závazků 

  Machová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení možností zajištění závazků v obchodní společnosti. Teoretická východiska práce jsou pak aplikována na konkrétní případ ve vybrané společnosti. V návrhu zajištění je dán směr, kterým ...