Now showing items 64-83 of 377

 • Grafy, grafové algoritmy a jejich využití 

  Pavlásek, Ondřej
  Práce predstavuje text zamerený na problematiku teorie grafu, popisuje jednotlivé grafové algoritmy a charakterizuje jejich praktické použití. Shrnuje výhody a nevýhody každého z nich a podává vysvětlení, který je vhodný ...
 • Grafy, grafové algoritmy a jejich využití při hledání nejkratší cesty 

  Ott, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s teorií grafů a grafových algoritmů pro hledání nejkratší cesty a následnou implementací získaných poznatků do programu MS Excel 2003 s využitím jazyka VBA. Teorie grafů nás ...
 • Hodnocení externalit 

  Maselli, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení externalit, jinak nazývané vedlejší vlivy, kdy je buď přímo, nebo nepřímo působeno na rozhodnutí a chování subjektů v souvislosti se vznikem dodatečných výnosů nebo nákladů těmto ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Palacký, Miloslav
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci podniku STAMEDOP a.s. za období od roku 2006 až 2008. Na základě zjištění problémových částí jsou formulovány návrhy opatření na zlepšení finanční situace současného stavu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Vrabcová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku JAN ŠMOLÍK, s.r.o. v letech 2004 až 2008, a to na základě vybraných metod finanční analýzy. Z výsledků jednotlivých analýz jsou vyvozeny určité závěry a navrhnuta ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Karasová, Petra
  V mojí bakalářské práci se zabývám hodnocením finanční situace podniku Ekol, spol. s r.o. za roky 2005 až 2008. Toto hodnocení budu provádět pomocí účetních výkazů firmy podle českých účetních standardů. V první části práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kristová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KVS EKODIVIZE, a.s. za období let 2006 až 2008 na základě elementárních metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Moravec, Marek
  Předmětem bakalářské práce “Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení” je analýza vývoje finanční situace v podniku MIROS dopravní stavby a. s. v letech 2005 až 2008 a zhodnocení současného podnikového ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ondris, Róbert
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Siemens s.r.o. v období rokov 2006 – 2009 pomocou vybraných základných metód finančnej analýzy. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. Zisťuje problémy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kubeš, Fedor
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Hyveco trading s.r.o. v období rokov 2005 – 2008. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. V práci je vysvetlené zaistenie podniku informačným systémom. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Huláková, Marcela
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku HVM Plasma, s.r.o. v období let 2005 – 2008 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak slouží ke zjištění finančního ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Indráková, Adriana
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci ve společnosti Böhler Uddeholm CZ s.r.o. v analyzovaných letech 2005-2008 pomocí vybraných ukazatelů. Zjišťuje problémy ve společnosti, odkrývá její slabé stránky a navrhuje možná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláček, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku East Bohemia Airport, a.s. v letech 2005-2008. Vychází z účetních výkazů ve sledovaném období firmy. Zjišťuje problémy a navrhuje možná opatření, jež povedou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balada, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřuje na celkové finanční hodnocení společnosti COSTRUCT A&D, a.s. za období mezi lety 2005 a 2008 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Dále se v této prácí budeme zabývat také informačním ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Uher, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění stavu a vývoje firmy Liolios Christos – Rychlostav. Za pomoci různých analýz popisuje prostředí, ve kterém působí, a odhaluje nedostatky, které významně ovlivňují firemní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Duran, Václav
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku ARKO MONT, s.r.o.. Správného a odpovídajícího hodnocení situace podniku je dosaženo za použití metod finanční analýzy, jako zdroj dat slouží účetní výkazy za ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Měřičková, Lucie
  Úkolem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti EURODANĚ, spol. s r. o. v letech 2004 – 2009 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Pomocí elementárních metod finanční analýzy je posouzena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žmolíková, Lenka
  V této bakalářské práci je hodnocena finanční situace společnost Zálesí a.s. V první části jsou obsaženy stručné informace o vývoji a současném stavu společnosti. Následující oddíl popisuje nezbytné teoretické znalosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bureš, Marian
  Předkládaná práce se zabývá finanční analýzou společnosti ..... v letech 2006 až 2008. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje popisování problematiky finanční analýzy, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Noga, Michał
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Walmark, a.s v období 2005 - 2009. Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných ukazatelů a metod finanční ...