Now showing items 360-379 of 397

 • Zajištění závazků 

  Machová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení možností zajištění závazků v obchodní společnosti. Teoretická východiska práce jsou pak aplikována na konkrétní případ ve vybrané společnosti. V návrhu zajištění je dán směr, kterým ...
 • Založení účetní firmy 

  Štambacherová, Gabriela
  Bakalářská práce pojednává o nezbytných krocích k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování účetnictví. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání zahájit, včetně ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Lohniská, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na teoretickou oblast zaměstnaneckých benefitů a praktické užití v konkrétní firmě. Cílem je vyhodnotit daňové zatížení firmy a spokojenost zaměstnanců s nabídkou zaměstnaneckých výhod. Následně ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Tmejová, Miloslava
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů z daňového pohledu. Teoretická část obsahuje popis zaměstnaneckých benefitů a jejich daňový dopad při jejich poskytování. Analytická část obsahuje zhodnocení ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Frej, Jan
  Předmětem práce „Zaměstnanecké benefity“ je definovat zaměstnanecké výhody, analyzovat je za účelem zjištění jejich daňové a odvodové výhodnosti, zda jsou daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a osvobozeny od daně z ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Červenková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání zaměstnaneckých benefitů v praxi. Srovnává daňovou výhodnost zaměstnanců a zaměstnavatelů při použití daných výhod. Na základě dotazníkového průzkumu zjišťuje, o které ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Procházková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnaneckých výhod dle současné právní úpravy. Jejím cílem je sestavit optimální složení benefitů, které minimalizuje náklady, daňové zatížení a administrativu podniku i zaměstnance. ...
 • Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným 

  Vozdecká, Eliška
  Cílem této práce je zpracovat účetní, právní a daňovou problematiku ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným v případě, kdy společník nemá zájem nadále se účastnit podnikání ve společnosti. Práce je ...
 • Zdanění studentů 

  Zvěřinová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění příjmů studentů. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zabývá základní charakteristikou daně z příjmů fyzických osob. Třetí část obsahuje informace ...
 • Zdaňování bytových družstev 

  Křížová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast zdaňování bytových družstev. V teoretické části seznamuje se zákonnou úpravou právnické osoby – družstva. Analyzuje situaci nastalou v bytovém družstvu po jeho založení. V praktické ...
 • Zdaňování fyzických osob v ČR a ve Velké Británii - komparace 

  Šuláková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Popisuje daňové systémy a daně z příjmů fyzických osob v obou zemích a obsahuje příklady zdaňování fyzických osob, ...
 • Zdaňování neziskových organizací 

  Ferencová, Eva
  Bakalářská práce poskytuje informace o problematice zdanění neziskových organizací zaměřené na daň z příjmů právnických osob. V praktické části je zpracována analýza zdanění konkrétní neziskové organizace (Nemocnice s ...
 • Zdaňování pasivních příjmů daňových nerezidentů v ČR 

  Vančurová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR, konkrétně pasivních příjmů - dividend, úroků a licenčních poplatků. Cílem je sestavit návod jak postupovat při zdaňování těchto ...
 • Zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR se zaměřením na tzv. aktivní příjmy 

  Réblová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů nerezidentů v České republice, a to právnických i fyzických osob se zaměřením na kategorii tzv. aktivních příjmů a to i ve vazbě na problematiku zamezení dvojího ...
 • Zdaňování vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku - komparace 

  Pěničková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob. Porovnává zdanění vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku. Práce obsahuje postupy, návrhy a informace k optimalizaci daňové povinnosti ...
 • Zdokonalení firemní kultury v klubech Alterna a A2 

  Sigmundová, Lenka
  Práce je zaměřena na vylepšení firemní kultury a zvýšení spokojenosti zákazníka v klubech Alterna a A2. Existuje několik skutečností, které by návštěvníci změnili. Cílem mé práce je poskytnout firmě určitá doporučení, která ...
 • Zdokonalení systému odměňování zaměstnanců společnosti ABY s.r.o. 

  Polách, Igor
  Bakalářská práce je orientována na konkrétní podmínky společnosti ABY s.r.o. Zabývá se otázkou systému odměňování zaměstnanců, který slouží k jejich získání, udržení, motivaci a úpravě pracovních výkonů. První část práce ...
 • Zefektivnění výběrového řízení ve společnosti PRG-Schultz ČR, s.r.o. 

  Mácová, Romana
  Cílem práce je analýza a návrh doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců tak, aby podporovali kvalitu služeb poskytovaných firmou PRG-Schultz ČR, s.r.o. Teoretická část obsahuje přehled a zpracování příslušných ...
 • Zhodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí časových řad 

  Urban, Karel
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ekonomických ukazatelů společnosti VIMPEX s.r.o. pomocí statistických metod. Úvodní část práce se zabývá teoretickými poznatky, pomocí nichž dochází k zobrazení současné ...
 • Zhodnocení financování neziskové organizace 

  Bartáková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku neziskového sektoru, nestátních neziskových organizací a jejich financování. Práce obsahuje teoretické zpracování daného tématu a v části praktické zhodnocení financování ...