Now showing items 21-40 of 377

 • Analýza společnosti DEVI s.r.o. pomocí časových řad 

  Kamenský, Michal
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení ekonomických ukazatelů podniku. V teoretické části je popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části pak jsou ...
 • Analýza společnosti Lázně Darkov, a.s. pomocí časových řad 

  Plhal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením firmy Lázně Darkov, a.s. Téma je zaměřeno na ekonomickou situaci podniku, zhodnocení jednotlivých ukazatelů a jejich posouzení. Téma jsem si vybral, jelikož mě zaujal vývoj ...
 • Analýza společnosti Norgren CZ pomocí časových řad 

  Veber, Antonín
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti Norgren CZ pomocí statistických metod, která zachycuje souvislosti mezi přesuny výroby z podniků v západní Evropě do České republiky a vývojem jednotlivých ...
 • Analýza společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. pomocí časových řad 

  Elbl, Luděk
  Smyslem této diplomové práce je finanční analýza vybrané společnosti s využitím základních metod a nástrojů finanční analýzy v průběhu tří let. Teoretická část se zabývá stručným seznámením s pojmem finanční analýza, jejím ...
 • Analýza stavební firmy pomocí statistických metod 

  Šiška, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu vybraných ekonomických ukazateľov stavebnej firmy za použitia metód časových radov a regresnej analýzy. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické pozadie problematiky vysvetľujúce ...
 • Analýza stavu informačního systému ve firmě a návrh možného zlepšení 

  Fikr, Radovan
  Bakalářská práce analyzuje část IT infrastruktury ve firmě a navrhuje pro tuto konkrétní vybranou oblast nové systémové řešení, kterým je možné zajistit technické a ekonomické zlepšení. Tato práce popisuje návrh na ...
 • Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad 

  Mašková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou počtu klientů v České spořitelně. V teoretické části jsou definovány statistické metody, potřebné k jednotlivým výpočtům a základní pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická část je ...
 • Analýza účetních výkazů firmy Emco spol.s.r.o. pomocí časových řad 

  Jančová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména se zaměřuje na analýzu účetních výkazů podniku pomocí časových řad. Popisuje teoretická východiska potřebná k úspěšné analýze a zobrazuje samotné zpracování vybraných ...
 • Analýza účetních výkazů pomocí časových řad 

  Hasoň, Michal
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu účetních výkazů firmy Explosia a.s. za posledních 8 let. Analyzovány budou vybrané ukazatele pomocí časových řad. Bude sledován jejich vývoj v čase. Dále bude stanovena prognóza ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Laczová, Veronika
  Hlavným poslaním bakalárskej práce je zanalyzovať vybranú organizáciu využitím SWOT, SLEPTE a Porterovej analýzy a následne ich aplikovať do reálnych podmienok organizácie. Obsahuje návrhy k zefektívneniu činnosti a poukazuje ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Ludmila
  Tato bakalářská práce zpracovává finanční analýzu vybrané firmy, konkrétně Kralickův quick test, analýzy SWOT a SLEPTE a Porterův pětifaktorový model. Na základě závěrů provedených analýz jsou zpracována doporučení, která ...
 • Analýza vybraných ukazovatelov DPMŽ s.r.o. pomocou časových rád 

  Přikrylová, Veronika
  Témou tejto bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ s.r.o.) pomocou časových rád. Úvod práce je zameraný na teoretické poznatky o štatistických metódach a charakteristike ...
 • Analýza výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad 

  Šimková, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad. Veškerá vstupní data byla získána ze zdrojů pekárny. Cílem je vypracovat analýzu, která poslouží k predikci jednotlivých ukazatelů výroby ...
 • Analýza vývoje indexů BCPP pomocí časových řad 

  Zvoníček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analyzováním vývoje akciových indexů Burzy cenných papírů Praha za použití statistických nástrojů, časové řady a regresní analýzy. Specifikuje důsledky změn indexu v čase, porovnává analyzovaná ...
 • Aplikace pro zpracování a vizualizaci časových řad 

  Dierzé, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwarové aplikace určené pro analýzu a vizualizaci ekonomických časových řad v podnikové sféře.
 • Aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyprem 

  Pěta, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Kyperskou republikou. Zaměřuje se na oblast zdaňování příjmů fyzických osob. Najdeme v ní popis historického vývoje dvojího zdanění a základní ...
 • Aplikace vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění se zaměřením na příjmy ze zaměstnání 

  Kotěrová, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá problematikou aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, která Česká republika podepsala se Slovenskou republikou, Polskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Rakouskou ...
 • Automatizace zálohování uživatelských dat ve společnosti Danaher Motion s.r.o. 

  Macek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření centrálně spravovatelného programu, který bude rozšířen na klientské laptopy a pracovní stanice všech zaměstnanců brněnské pobočky společnosti Danaher Motion s.r.o. a jehož ...
 • Bezdrátové síte ve firemním prostředí 

  Svitana, Tomáš
  Obsahom mojej bakalárskej práce sú bezdrôtové siete. Za všeobecným úvodom zameraným na terminológiu, používané protokoly, štandardy, topológiu ako aj na samotné zabezpečenie sa nachádza konkrétny návrh a implementácia ...
 • Bezpečnostní politika společnosti 

  Svobodová, Dagmar
  Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení informačních systémů a technologií v konkrétní firmě, stanovením optimálního řešení analyzovaných bezpečnostních rizik a sestavením návrhu na zlepšení.