Now showing items 1-20 of 401

 • Model elektronického obchodu ve službách 

  Šustrová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá současnou situací společnosti poskytující služby v oblasti kopírování, laminování, vazby dokumentů a podobně. Firmě navrhuje především model elektronického obchodu týkající se struktury, funkčnosti ...
 • Návrh internetových stránek 

  Rajkovič, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením realitného systému pre správu obsahu (Content Management System), jeho spojazdnením, vytvorením grackého návrhu a kompletnou konguráciou pre mešiu realitnú kanceláriu REALIMPEX ...
 • Zhodnocení finanční situace v podniku 

  Šebesta, Marcel
  V této bakalářské práci je hodnocena finanční situace konkrétního podniku za léta 2004 – 2008. K tomu bylo použito účetních výkazů za tyto léta. Finanční situace je zkoumána elementárními metodami finanční analýzy. Tyto ...
 • Kritická analýza porovnání jednotlivých metod oceňování nemovitostí 

  Konečný, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je srovnání jednotlivých metod oceňování. Práce se zabývá především otázkami oceňování nemovitostí a znalecké legislativy. V první části jsou zpracovaná teoretická východiska potřebná analýze ...
 • Hodnocení realitních investic s využitím softwarové podpory 

  Stehlík, Michal
  Práce se zabývá vyhodnocováním různých typů investic na realitním trhu, porovnává je z časového a finančního hlediska. Pro efektivní porovnávání je naprogramován kalkulátor, který vypočítává hlavní kritéria pro hodnocení ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Wisla, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu internetových prezentací s využitím redakčních systémů. Práce se skládá ze dvou částí a to z části teoretické a praktické. Teoretická část bude zaměřena na problematiku internetu, ...
 • Analýza místních poplatků obce Zastávka 

  Podpěrová, Naděžda
  Bakalářská práce „Analýza místních poplatků obce Zastávka“ se zaměřuje na místní poplatky, jejich správu, dále na rozpočet obce a kontrolu. Teoretická část se věnuje jednotlivým místním poplatkům, jejich účelu a funkcím. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku prostřednictvím vhodně zvoleného ekonomického IS a návrhy na její zlepšení 

  Dostál, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá získáním pohledu o finanční situaci podniku ABC s. r. o. prostřednictvím vhodně zvoleného ekonomického informačního systému. K posouzení finanční situace podniku jsou použity metody finanční ...
 • Zpětné testování kapitálových trhů 

  Veselý, Václav
  Práce se zabývá informačním systémem společnosti Cyrrus, a.s. Cílem této práce je objektivní zhodnocení informačního systému pomocí analytických nástrojů SWOT analýzy a HOS 8. Po zhodnocení informačního systému následuje ...
 • Návrh elektronického obchodu pro vinařství Gotberg a.s. 

  Fabig, Roman
  Předmětem bakalářské práce je srovnání všech existující produktů k zřízení elektronického obchodu. Cílem je doporučení nejvhodnější varianty nabízených produktů pro vybranou společnost s ohledem na internetový marketing a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Procházka, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti CHARVÁT Group s.r.o.. Finanční analýza je posuzována pomocí známých ukazatelů a výpočtových metod. Společnost poskytnula materiály (výkaz zisků a ztráty, ...
 • Redesign internetové stránky pro firmu ESOX-PLAST s.r.o. 

  Multáňová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá redesignom webovej stránky spoločnosti Esox-plast s.r.o. V úvode spomeniem jednotlivé postupy a techniky využívané pri tvorbe stránok. Ďalej v práci zhodnotím súčasnú situáciu webovej prezentácie ...
 • Návrh databáze krizového evakuačního centra Českého červeného kříže 

  Klimeš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze krizového evakuačního centra Českého červeného kříže. V první části jsou popsána teoretická východiska, která nabízí základní přehled znalostí potřebných pro dosažení ...
 • Návrh internetových stránek 

  Bolehradská, Dunja
  Bakalárska práca má za úlohu navrhnúť dynamickú internetovú stránku. Pojednáva o nedostatku efektívnych riešení pre výmenu kariet hráčov Trading Card Games a zároveň poskytuje návrh a implementáciu vzniku internetového ...
 • Návrh rozvoje interkulturní kompetence managementu ve společnosti IKEA 

  Pluskal, Petr
  Práce pojednává o jednotlivých prvcích interkulturní komunikace a zábývá se formami rozvoje interkulturní kompetence. v konkrétní firmě tyto manažerské kompetence analyzuje a nakonec definuje potřeby jejich rozvoje. Návrh ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Amaprint Kerndl, s.r.o. pomocí časových řad 

  Mašová, Milada
  Bakalářská práce se zabývá aplikací statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy na hodnoty vybraných ekonomických ukazatelů skutečného podniku. Cílem bude analýza dat podniku, jejich porovnání a vyvození závěru. ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Kovář, Jan
  Tématem bakalářské práce je marketingový plán pro české zastoupení Ford Motor Company. Zabývá se upevněním pozice modelu Mondeo vůči konkurenci ve střední třídě vozů a zvýšením jeho prodejů. Pojednává o podmínkách značné ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Jašek, Patrik
  Cílem bakalářské práce je získání všech potřebných informací, pro podání žádosti o dotace z fondů EU. Teoretická část uvádí fondy Evropské unie, ze kterých je možné dotace získat. Dále je uvedena teoretická problematika ...
 • Posouzení finanční situace podniku v prostředí softwaru Visual Basic a návrhy na její zlepšení 

  Ingr, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace podniku Tm sanit spol. s r. o. v letech 2006 - 2008. Podkladem pro její vyhodnocení se staly výkazy finančního účetnictví sledovaného období a výsledky vybraných ...
 • Posouzení finanční výkonnosti Slovnaft, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Chlebana, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou firmy Slovnaft, a.s. pomocou analýzy časových radov. Cieľom, na základe historických údajov za posledných 6 rokov, bude stanoviť finančnú výkonnosť podniku a prognózovať vývoj do ...