Now showing items 1-20 of 405

 • Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti 

  Mucková, Krystyna
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy. Na základě analýzy současného stavu ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Fiedler, Viktor
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a směrech rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Cabalka, Ondřej
  Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit současný stav společnosti, nalézt slabá místa a následně navrhnout doporučení k jejich odstranění a budoucímu rozvoji v podnikání.
 • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

  Prudíková, Monika
  Bakalářská práce pojednává o problematice firemní kultury společnosti PLEAS a.s. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů týkajících se firemní kultury. V praktické části je firma blíže představena. Nalézá se zde ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Nová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení marketingového mixu ve vybrané firmě a její zákazníky. Specifikuje, co je správný marketingový mix a jak má vypadat spokojený zákazník. Srovnává teoretické poznatky se skutečností. ...
 • Výběr vhodné formy financování vlastního bydlení 

  Kubíček, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování bydlení v České republice. Nejprve jsou zde popsány některé ze základních pojmů, se kterými se můžeme setkat v přímém styku s touto problematikou. Dále popisuje ...
 • Primární úpis akcií 

  Zobal, Radim
  Tato bakalářská práce „Primární úpis akcií“ pojednává o specificích procesu emitování akcií na českém kapitálovém trhu. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky emisních obchodů, popis procedury emitování akcií v ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti 

  Miholová, Pavla
  Tato bakalářská práce řeší problém motivačního systému na hotelu PROSPERITA. Na základě analýzy, kterou provedu pomocí rozhovorů se zaměstnanci a s manažerem hotelu, se pokusím navrhnout jiný motivační systém, který by ...
 • Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 

  Bodorová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou převodu daňové evidence na vedení účetnictví. V první části je popsán teoretický základ převodu, popis jednotlivých fází a možnosti daňové optimalizace. V druhé části je zpracován ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Měřičková, Lucie
  Úkolem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti EURODANĚ, spol. s r. o. v letech 2004 – 2009 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Pomocí elementárních metod finanční analýzy je posouzena ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Kroupová, Hana
  Bakalářská práce pojednává o organizační kultuře firmy XYZ, s. r. o. Na základě dotazníkového šetření je definována struktura, prvky a zaměření organizační kultury podniku. Důraz této práce je na posouzení současné organizační ...
 • Návrh internetových stránek 

  Sysalová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je problematika tvorby firemních internetových stránek. První část je orientována na teoretickou oblast týkající se internetu, jeho služeb a funkcí a efektivity internetových stránek. V praktické ...
 • Tvorba strategie elektronického obchodování 

  Charvát, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním zaměřením na zákazníky. Na základě poznatků z teoretické části je v praktické části navržena strategie elektronického obchodování, která ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Bohdalice - Pavlovice 

  Rašnerová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá rozpočtovým hospodařením Obce Bohdalice – Pavlovice v letech 2006 - 2009. Teoretická část práce vymezuje postavení obcí jako základních článků územní samosprávy v České republice. Dále jsou popsány ...
 • Analýza stavební firmy pomocí statistických metod 

  Šiška, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu vybraných ekonomických ukazateľov stavebnej firmy za použitia metód časových radov a regresnej analýzy. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické pozadie problematiky vysvetľujúce ...
 • Porovnání daňových systémů České a Slovenské republiky se zaměřením na zdaňování příjmů právnických osob 

  Fratriková, Denisa
  V bakalářské práci jsou porovnány daňové systémy Slovenské a České republiky se zaměřením na daň z příjmů právnických osob. Tato práce rovněž obsahuje ukázky dopadu daňových zákonů na konkrétní typy daňových subjektů a ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování dlouhodobého majetku dle IFRS a dle české účetní legislativy 

  Krátká, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení české účetní legislativy ve srovnání s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Cílem bakalářské práce je vymezit rozdíly ve vykazování dlouhodobého majetku a definovat jejich ...
 • Zdaňování bytových družstev 

  Křížová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast zdaňování bytových družstev. V teoretické části seznamuje se zákonnou úpravou právnické osoby – družstva. Analyzuje situaci nastalou v bytovém družstvu po jeho založení. V praktické ...
 • Hodnocení externalit 

  Maselli, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení externalit, jinak nazývané vedlejší vlivy, kdy je buď přímo, nebo nepřímo působeno na rozhodnutí a chování subjektů v souvislosti se vznikem dodatečných výnosů nebo nákladů těmto ...
 • Návrh elektronického obchodu pro firmu 

  Beránek, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem elektronického obchodu pro servis s autoskly jako možnost jeho propagace na internetu. V práci jsou vysvětleny základní pojmy související s elektronickými obchody a popsána specifika internetového ...