Now showing items 1-20 of 496

 • Pásový šikmý dopravník pro dopravu drceného vápence 

  Franc, Miroslav
  Tématem mé bakalářské práce bylo navrhnout šikmý pásový dopravník pro dopravu drceného vápence s maximální granulitou 30 mm. Hlavními úkoly bylo navrhnout hlavní rozměry dopravníku, jeho pohon, provést pevnostní výpočet ...
 • Úprava biomasy pro energetické účely 

  Rieger, Lukáš
  RIEGER Lukáš: Úprava biomasy pro energetické účely Hlavní náplní této závěrečné práce vyhotovené v rámci bakalářského studia oboru B-EPE je provést souhrn nejrůznějších metod a principů využívaných pro úpravu biomasy, a ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Kozumplík, Ondřej
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. Je uveden princip, využití, potenciál a výhody a nevýhody jednotlivých typů obnovitelných zdrojů - vody, větru a biomasy. Detailně ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - konkrétní aplikace 

  Rozman, Jiří
  Tato bakalářská práce si klade za cíl shromáždit základní informace o současném uplatnění odlitků vyrobených metodou vytavitelného modelu. Je zaměřena na využití těchto odlitků v různých odvětvích průmyslu a na mate-riálu ...
 • Telegrafní rovnice 

  Továrek, Tomáš
  Telegrafní rovnice modelují šíření elektrického signálu ve vedení. V práci je tato soustava parciálních diferenciálních rovnic odvozena z fyzikálních zákonitostí. Jsou studovány vlastnosti řešení, zejména vliv impedančního ...
 • Přínos techniky k léčbě cévních onemocnění 

  Laštůvka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se základy anatomie a patologie cévní soustavy a vytvoření přehledu technických prostředků k vyšetřování a léčbě cévních onemocnění. Na dvou typech cévních implantátů je ilustrován ...
 • Dokončování povrchu nekonvenčními metodami a technologiemi. 

  Popelář, Petr
  Souhrn vybraných technologií a metod konvenčních i nekonvenčních způsobů obrábění, které jsou využívány k dokončování povrchu strojírenských součástí. Jsou shrnuty základní principy činnosti, popis strojů, nástrojů, pracovní ...
 • Studie zemědělských traktorů o hmotnosti nad 9 tun 

  Slimařík, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá studií produktů od výrobců zemědělských traktorů v kategorii nad 9 tun. První část je věnována popisu produktů nabízených na českém trhu. Další část se zabývá srovnáváním produktů podle ...
 • Plazmové svařování výfuků motorů 

  Nogol, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového svařování výfuku motoru. Práce rozebírá jak motocyklové, tak i automobilové výfukové potrubí. Na základě literární studie byla rozebrána svařitelnost žáruvzdorných a ...
 • Hnací ústrojí závodních vozů kategorie Grand Prix v době před II. světovou válkou 

  Vydra, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá hnacími ústrojími závodních vozů třídy Grand Prix v době před . světovou válkou. Jsou zde rozebírány různé koncepce hnacích ústrojí zajímavých či úspěšných závodních vozů a to vše je zasazené ...
 • Návrh čtyřnohého robota pro soutěž RoboCup 

  Barcaj, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá hlavními součástmi stavebnice BOILOID, vývojovým prostředím RoboPlus a následnou konstrukcí čtyřnohého robota. Cílem této práce bylo zkonstruovat a oživit čtyřnohého robota, který by prozkoumal ...
 • Věžové jeřáby v současnosti 

  Gipka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou věžových jeřábů v současnosti. Práce obsahuje rozdělení věžových jeřábů podle několika hlavních kritérií do skupin s ukázkou existujících modelů předních světových značek. Cílem ...
 • Rastrovací tunelová mikroskopie STM 

  Michele, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou STM mikroskopie. Byl zprovozněn komerční Nanosurf easyScan2 STM mikroskop a byla vypracována metodika přípravy hrotů pomocí stříhání PtIr drátu a leptání W drátu.
 • Rozpoznání hlasových příkazů v audiosignálu 

  Šrámek, Martin
  Držíte v rukách bakalársku prácu, ktorá sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre rozpoznávanie izolovaných hlasových príkazov. Motiváciou k vytvoreniu práce bol záujem o diaľkové ovládanie robotických mechanizmov pomocou ...
 • Odpadové hospodářství v ČR 

  Janík, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v ČR a způsoby, jak je s těmito odpady nakládáno. Produkce odpadů v dnešní době pevně souvisí s fungováním společnosti. Odpady a veškeré problémy spojené s jejich ...
 • Teplovodní otopné soustavy pro nízkoenergetické domy. 

  Vrána, Lukáš
  Tato práce se zabývá možnostmi vytápění nízkoenergetických domů. V první kapitole je obecné rozdělení a popis vlastností těchto domů. V následujících jsou prezentovány základní principy metod jednotlivých systémů vytápění ...
 • Rekonstrukce 3D ploch kapotáže motocyklu na základě skenovaných dat 

  Vašíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá programy a praktickým řešením v oblasti reverse engineeringu. Tato práce obsahuje definici pojmu reverse engineering, rozdělení digitalizace pomocí 3D skenerů, matematický popis křivek a ...
 • Nové metody dokončování vnějších rotačních ploch. 

  Bartošík, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi dokončování vnějších rotačních ploch, popisuje jednotlivé metody, jejich výhody a nevýhody a vliv na výslednou kvalitu povrchu. Obsahuje starší i nové technologie a také konvenční ...
 • Elektronické systémy používané v jeřábech 

  Pruša, Lubomír
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešeršní studii v dnešní době používaných elektronických systémů v jeřábech. Rozděluje tyto systémy podle užití do několika hlavních skupin.
 • Deskripce možností číslicového řízení obráběcích strojů 

  Nezbeda, Filip
  Tato práce obsahuje možnosti a popis císlicového rízení obrábecích stroju. Je zde zmínena historie a vývoj císlicového rízení a popis nekterých rídicích systému. Zabývá se také bezpecností v oblasti jejich císlicového rízení.