Wyświetlanie pozycji 1-20 z 496

 • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

  Vašek, Lubomír
  Zpracovaná bakalářská práce popisuje adaptaci mlýna v Liboši na malou vodní elektrárnu. Jsou v ní shrnuty a objasněny základní principy, funkce a význam jednotlivých zařízení. Práce by měla především věci neznalému čtenáři ...
 • Využití biologicky rozložitelného odpadu 

  Švec, Jan
  Cílem této práce je shrnutí aktuální situace problematiky využívání biologicky rozložitelných odpadů. Úvodní kapitoly se zabývají popisem druhů biologicky rozložitelného odpadu. V hlavní části jsou popsány způsoby zpracování ...
 • Společné zapojení TČ a solárních kolektorů do topné soustavy RD 

  Gongol, Jakub
  Má bakalářská práce je zaměřena na použití TČ a solárních termických kolektorů ve společném zapojení. Stručně ve své práci představuji princip funkce a typy tepelných čerpadel a solárních termických kolektorů. Uvádím také ...
 • Geometrické algoritmy v robotice. 

  Pivovarník, Marek
  Práca sa zaoberá určením zakázaného pracovného priestoru pre polygonálneho robota. Hlavným cieľom je výpočet tvaru prekážky v konfiguračnom priestore. Tento problém je riešený pomocou Minkowského sumy. Ďalej práca pojednáva ...
 • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

  Dobšáková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá přestavbou vodního mlýna Cacovice. V první části popisuje historii vodních pohonů a historii Cacovického mlýna. V druhé části se zabývá malými vodními elektrárnami, jejich funkcí a rozdělením. ...
 • Rotační kvadratické plochy 

  Pavlíčková, Lenka
  Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především jako studijní materiál pro studenty Konstruktivní a počítačové geometrie. Práce pojednává o rotačních kvadratických plochách, zahrnuje obecné vlastnosti ...
 • Optimalizace výroby voskových modelů - voskové směsi a jejich zkoušení 

  Koběrský, František
  Bakalářská práce se v první části zabývá obecným popisem a rozdělením vosků a voskových směsí pro přesné lití metodou vytavitelného modelu. Druhá část se věnuje popisem různých mechanických a fyzikálních vlastností vosků ...
 • Program pro optimalizaci převodových stupňů 

  Pokorný, Pavel
  Při jízdě autem působí na vozidlo kromě člověka, který je řídí, i několik dalších vlivů fyzikální podstaty. Tyto faktory výrazně ovlivňují celkové chování vozidla, jeho výkonnost, spotřebu atd. Je tedy účelné zabývat se ...
 • Šnekový dopravník 

  Tvrdík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhovým výpočtem hlavních částí šnekového dopravníku pro vápenný hydrát, návrhem pohonu a pevnostní kontrolou funkčních částí. Konstrukční řešení se zaobírá uložením ložisek, bezpečností ...
 • Kvalifikace postupu svařování - WPQR 

  Houra, Milan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenská technologie je zaměřen na vypracování protokolů o předběžné specifikaci postupu svařování pWPS pro zadaný výkres svařence. Následné schválení těchto ...
 • Povrchová úprava mokrým lakováním 

  Fical, Karel
  Ochrana materiálů různými nátěry, je v dnešní době velmi důležitá, jak z hlediska estetického, funkčního, tak především antikorozního. Koroze každoročně způsobí nemalé škody na kovových konstrukcích a degradace materiálu ...
 • Erozivní účinky kavitace 

  Jurečka, Martin
  Cílem této práce je seznámit technickou veřejnost obecně s erozivními účinky kavitace a možnosti jejich omezování. Dále je zde uvedeno naopak možné kladné využití kavitačního jevu v různých odvětvích lidského působení.
 • Renovace strojního zařízení 

  Teplý, Miroslav
  Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě ...
 • Použití solárních kolektorů pro chlazení vnitřního prostředí obytných budov 

  Kněžínek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku použití atmosférických a vakuových solárních kolektorů v oblastech chlazení vnitřního prostředí obytných budov. Práce obsahuje podrobnější popis technologií chlazení poháněných ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru EdgeCAM při obrábění 

  Trčka, Vojtěch
  Bakalářská práce obsahuje souhrn informací o CAD/CAM softwaru Edgecam, nastavení post procesoru pro použití na výrobní stroj ZPS VMC 1060 s řídicím systémem DynaPath Delta MU Control 50. Popis jednotlivých výrobních ...
 • Deskripce velkých obráběcích strojů 

  Chrást, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši velkých obráběcích strojů, popsat rozdělení jednotlivých strojů podle technologie obrábění a provést porovnání jednotlivých typů strojů. Začátek práce je věnován základní ...
 • Povrchová úprava karoserie automobilu metalickým lakováním 

  Kubíček, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou povrchových úprav karosérii automobilov. Je venovaná teoretickému oboznámeniu s problematikou povrchových úprav kovových povrchov, rozdeleniu rôznych typov týchto úprav ako aj ...
 • Studie turbiny s vířivým oběžným kolem 

  Jandourek, Pavel
  Tato práce obsahuje rozdělení vodních turbín.
 • Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů 

  Kolomazník, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku úkolu:specializace a analýzatechnologických podmínek aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů.Skládá se ze tří částí.V první části pojednává o vývoji SK,druhu a vlastnosti ...
 • Automobilové systémy řízené ECU 

  Kadlec, Martin
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti automobilových elektronicky řízených systémů doplněný vymezením trendů budoucího vývoje. První část práce popisuje základní pojmy v dané problematice. ...