Now showing items 129-148 of 496

 • Malý fotovoltaický systém 

  Just, Jan
  Bakalářská práce popisuje dnešní podobu fotovoltaiky. V úvodní časti je popsán samotný zdroj solární energie, základní princip její přeměny na elektrickou a jeho historie. V navazujících oddílech práce shrnuje druhy ...
 • Manipulátor pro letecké agregáty 

  Kaše, Vladimír
  Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulátoru pro letecké agregáty. Cílem je navržení hlavních nosných segmentů. Jedná se o jejich navržení pomocí návrhového výpočtu a provedení kontrolního výpočtu. ...
 • Matematické kyvadlo 

  Kučerová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním chování matematického kyvadla. Cílem této práce je odvodit rovnice matematického kyvadla, vypočítat trajektorie řešení a interpretovat jejich význam, klasifikovat ...
 • Matematické modelování pomocí L-systémů 

  Janoutová, Růžena
  Tato práce pojednává o L-sytémech a jejich praktickém využití. Prácí můžeme pomyslně rozdělit na dvě části - teoretickou a aplikovanou. V teoretické části, tj. v první kapitole, se zabýváme samotnými L-systémy. Nachází se ...
 • Materiály na bázi uhlíku a jejich využití 

  Hrazdíra, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá materiály na bázi uhlíku. Nejprve je uveden přehled jeho alotropických modifikací, včetně nově objevených forem, podmínky jejich existence a také jejich základní vlastnosti. Dále je v krátkosti ...
 • Mazání okolků kolejových vozidel ekologickými mazivy 

  Janovec, Ladislav
  Cílem této práce je provést rešeršní a analytické zhodnocení jednotlivých přístupů aplikovaných výrobci v oblasti mazání okolků kolejových vozidel ekologickými mazivy. Analýza je zaměřena na cyklické i kontinuální způsoby ...
 • Maziva využívaná v technologii tváření 

  Tollrian, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá mazivy používanými v technologii tváření. Požadavky na mazivo, volba maziva a tvářecí proces jsou nutné k určení požadovaných vlastností maziva. Práce předkládá přehled maziv, která se ...
 • Mechanické a strukturní vlastnosti u tlakově litých odlitků z Al slitin 

  Podzámsky, Ján
  Cílem této vysokoškolské práce je vytvořit odbornou rešerši zabývající se mechanickými a strukturními vlastnosti u tlakově litých odlitků z Al-slitin s praktickou částí zaměřenou na pórovitost. Práce obsahuje základní ...
 • Mechanické předčištění na ČOV 

  Černý, Marian
  Bakalářská práce obsahuje literární rešerši na téma zařízení mechanického předčištění na čistírnách odpadních vod. Po obecnějším úvodu, týkajícího se čištění odpadních vod, je v práci uveden popis jednotlivých zařízení z ...
 • Mechatronika třídění mikročástic metodou vzduchové separace 

  Adamčík, Martin
  Cieľom predloženej bakalárskej práce je priblíženie možností triedenia mikročastíc podľa veľkosti zŕn materiálu a vymodelovanie konkrétneho triediča a jeho častí v 3D systéme. Práca detailne popisuje metódu vzduchovej ...
 • Metoda hraničních prvků v inženýrské praxi 

  Man, Vojtěch
  Tato práce se zabývá úvodem do problematiky numerického modelování reálného případu. Pro metodu hraničních prvků uvádí základní výhody a nevýhody a řeší problém hraničních integrálních rovnic pro jednorozměrný případ ...
 • Metodika pozorování Dictyostelia discoidea v transmisním digitálním holografickém mikroskopu 

  Křížová, Aneta
  Předmětem bakalářské práce bylo zobrazit Dictyostelium discoideum transmisním digitálním holografickým mikroskopem a porovnat toto zobrazení s běžně používanou mikroskopickou technikou. Práce je rozdělena na část teoretickou ...
 • Metody popisu elektrických soustav a jejich řešení 

  Křižka, Jakub
  Úkolem bakalářské práce je rešeršní popis metod, které se používají pro výpočet hodnot obvodových veličin v elektrickém obvodu. Zpočátku se zabývá popisem jednotlivých prvků (zdrojů a součástek) používaných v elektrických ...
 • Metody posuzování poškození motorových vozidel 

  Rousek, Aleš
  Práce je zaměřena na posouzení různých možností oprav havarovaných vozidel s ohledem na jejich opětovné navrácení do provozu. Součástí práce je obecný postup oceňování ojetých motorových vozidel a havarovaných motorových ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Bittner, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studiem nanášení otěruvzdorných povlaků pomocí fyzikálních a chemických metod. V práci jsou představeny nejnovější povlakované řezné materiály pro oblast soustružení předních světových výrobců ...
 • Metody sušení biomasy 

  Hrabánek, Radek
  Tato bakalářské práce má seznámit čtenáře s metodami sušení biomasy a jejich základní rozdělení. Je zde uvedeno roztřídění biomasy pro energetické účely, jsou zmíněny hlavní charakteristiky a rozdíly mezi briketami a ...
 • Metody vizualizace proudění 

  Ďurdina, Lukáš
  ĎURDINA, L. Metody vizualizace proudění. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010. 45 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. František Lízal. Práca pojednáva o metódach vizualizácie prúdenia tekutín ...
 • Metody výroby ozubení. 

  Kubla, Dalibor
  Cílem bakalářské práce je zpřehlednění metod výroby ozubení, strojů a nástrojů. Praktická část porovnává metody výroby u vytypovaných ozubených kol; metodu frézování odvalovacím způsobem a metodu frézování dělicím způsobem.
 • Metody zhotovování závitů. 

  Kollnerová, Kateřina
  Tato práce se zabývá metodami zhotovování závitů s důrazem na výrobu vnitřních závitů. Cílem je uvést základní metody výroby. Na počátku jsou uve-deny jednotlivé obráběcí a tvářecí technologie. Centrální část se zabývá ...
 • Mezivýměník tepla sodík - sodík 

  Kupčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezivýměníků tepla v jaderných elektrárnách. První část je věnována analýze a rozdělení konstrukčních provedení mezivýměníků u komerčních a experimentálních elektráren. V další ...