Now showing items 210-229 of 496

 • Obecné m - znakové kódy 

  Holešovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výsledky teorie samoopravných kódů, tj. kódů, které slouží výhradně k detekci a opravě chyb vznikajících při komunikaci pomocí těchto kódů. Cílem práce je především podání této teorie v ...
 • Oběžný regálový zásobník 

  Otradovský, Tomáš
  V této bakalářské práci je navrhnuto konstrukční řešení oběžného regálového zásobníku jako zásobníku hliníkového tyčového materiálu. Bakalářská práce obsahuje základní funkční výpočty, návrh kinematiky materiálu v zásobníku. ...
 • Oběžný regálový zásobník 

  Dvořáček, Jan
  V této bakalářské práci je konstrukční návrh oběžného regálového zásobníku. Jsou zde základní funkční výpočty a především výpočet pohonné části zásobníku. Důraz je zde kladen na zadané počáteční podmínky.
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Kozumplík, Ondřej
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. Je uveden princip, využití, potenciál a výhody a nevýhody jednotlivých typů obnovitelných zdrojů - vody, větru a biomasy. Detailně ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Vojáčková, Jitka
  Tato bakalářská práce je odborná rešerše zabývající se obnovitelnými zdroji energie v České republice. Úvodní část je věnovaná legislativě zabývající se obnovitelnými zdroji energie. Dále jsou popsány stručné charakteristiky ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Luermann, Július
  Bakalářská práce se v první části zabývá potenciálem a využitím obnovitelných zdrojů energie na Slovensku, včetně popisu technologií využívajících tyto zdroje energie. V druhé části je pojednáváno o biomase jako obnovitelném ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Fryčová, Martina
  Cílem mé bakalářské práce je seznámení s obnovitelnými zdroji v ČR se zaměřením na vodní energetiku, a dále je zde uveden popis konkrétní MVE.
 • Obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. 

  Teplý, Vladimír
  Téma bakalářské práce pojednává o problematice obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. Jsou zde rozebrány dvě základní metody obrábění děr (s použitím otočného stolu, bez použití otočného stolu) a ...
 • Obrábění součástí charakteru víko-příruba. 

  Kobliha, Lukáš
  V této bakalářské práci je zpracován návrh na výrobu zadané součásti víko. Práce obsahuje rozbor součásti a rozbor možných technologií použitelných pro výrobu včetně konkrétně zvolených strojů a nástrojů. Vypracován je i ...
 • Obyčejné diferenciální rovnice a jejich užití ve fyzice 

  Soukup, Lubomír
  Mnohé úlohy inženýrské praxe vedou na obyčejné diferenciální rovnice. Tyto rovnice jsou v řadě případů matematickou formalizací příslušných fyzikálních zákonů. Cílem této práce je uvést některé z těchto úloh, a to zejména ...
 • Ochranné kryty používané ve stavbě obráběcích strojů 

  Jagoš, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem pevných a pohyblivých ochranných krytů ve stavbě výrobních strojů. Dále seznamuje s různými způsoby blokování mechanických krytů v ochranné poloze, a uvádí přehled základních vzorců ...
 • Odlitky v technické dokumentaci 

  Fišer, Petr
  Vytvořená bakalářská práce je zaměřena na tvorbu výkresové dokumentace odlitků. Prezentuje základní pravidla vytváření výkresové dokumentace, přehled o typech používaných výkresů a také uvádí jejich formální náležitosti. ...
 • Odpadové hospodářství v ČR 

  Janík, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v ČR a způsoby, jak je s těmito odpady nakládáno. Produkce odpadů v dnešní době pevně souvisí s fungováním společnosti. Odpady a veškeré problémy spojené s jejich ...
 • Oprava karoserie automobilu 

  Tolkner, Josef
  V bakalářské práci se zabývám problematikou opravy automobilu po menší havárii, respektive jeho karosérie a především jejího lakování. Bakalářská práce je sestavena tak, aby nezkušenému řidiči pomohla opravit svůj vůz s ...
 • Oprava parní turbiny 

  Trněný, Bohumil
  Obsahem této bakalářské práce je revize parní turbiny u provozovatele s návrhem na její generální opravu. Jedná se o turbinu kondenzačního typu se dvěma regulovanými a jedním neregulovaným odběrem. V úvodu práce je uveden ...
 • Optimalizace kontrolních procesů ve výrobě statorů elektromotorů 

  Navrátil, Tomáš
  Práce navrhuje optimální kontrolní proces kontroly statoru elektromotorů, který odpovídá požadavkům na spolehlivost kontroly podle metody MSA.
 • Optimalizace procesů obrábění ve výrobě přírub CP4 

  Švaříček, Petr
  Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu procesu obrábění pří-ruby CP4 z hliníkové slitiny pro vysokotlaká čerpadla systému Common Rail v konkrétních podmínkách společnosti Bosch Diesel, s.r.o. v Jihlavě, a ...
 • Optimalizace technologie dělení materiálu ve firmě SOR Libchavy 

  Jaroš, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením produktivity a přesnosti dělení trubek a plochých dílů ve firmě SOR Libchavy. První část je věnována popisu stávajícího stavu dělení materiálu. Následuje návrh vhodných nekonvenčních ...
 • Optimalizace výroby voskových modelů - přehled materiálů a zařízení 

  Kubík, Jiří
  Kvalitní voskový model je základním předpokladem kvalitního odlitku při použití metody ztraceného vosku. Velmi důležitou součástí této technologie je i znovupoužití vosků pomocí jejich regenerace a rekonstituce.
 • Optimalizace výroby voskových modelů - přehled vad a jejich odstranění 

  Pokorný, Michal
  Základním předpokladem výroby kvalitního odlitku metodou vytavitelného modelu je zhotovení kvalitního (rozměry, povrch, atd. ) voskového modelu. To především znamená výběr vhodného zařízení a voskové směsi s ohledem na ...