Now showing items 303-322 of 496

 • Racionalizace provozu Kiekert CS 

  Janoušek, Pavel
  Téma práce řeší navýšení poptávky ve firmě Kiekert CS, která vyrábí centrální zámky Basisschloss. Jsou předloženy 3 varianty řešení: Snížení pracnosti kritických pracovišť, zavedení víkendových směn a zdvojení kritických ...
 • Racionalizace provozu Koukola 

  Nevrkla, Josef
  Bakalářská práce se ve své první části zabývá rozborem podniku. Cílem rozboru je nalezení aktuálních nedostatků. Druhá část je zaměřena na odstranění těchto nedostatků s návrhem variant řešení. Následuje výběr a podrobné ...
 • Rastrovací tunelová mikroskopie STM 

  Michele, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou STM mikroskopie. Byl zprovozněn komerční Nanosurf easyScan2 STM mikroskop a byla vypracována metodika přípravy hrotů pomocí stříhání PtIr drátu a leptání W drátu.
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem 

  Tomeček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem. Cílem edukační úlohy je prakticky studenty v rámci výuky seznámit s analýzou kinematických veličin vačkových ...
 • Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů 

  Rozkošný, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá základním rozdělením stejnosměrných elektromotorů a principy jejich řízení. V další části práce jsou rozebrány způsoby měření proudu a polohy. Dále jsou zde rozebrány základní způsoby regulací, ...
 • Redukce pevných částic ve výfukových plynech 

  Dráb, Adam
  Tato práce byla vypracována pro základní přehled o škodlivinách ve výfukových plynech motorových vozidel a jejich povoleném množství. Soustředí se na metody ke snížení výskytu pevných částic.
 • Rekonstrukce 3D ploch kapotáže motocyklu na základě skenovaných dat 

  Vašíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá programy a praktickým řešením v oblasti reverse engineeringu. Tato práce obsahuje definici pojmu reverse engineering, rozdělení digitalizace pomocí 3D skenerů, matematický popis křivek a ...
 • Rekonstrukce historického vozidla 

  Richter, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout postup rekonstrukce historického vozidla a dokumentovat jednotlivé etapy.
 • Rekonstrukce mostového jeřábu 

  Ježek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na renovaci mostového jeřábu. Hlavním cílem bakalářské práce je navržení všech pohonů a navržení mechanických součástí, které bude nutno po výměně motorů taktéž zrenovovat. Bakalářská práce je ...
 • Rekonstrukce simulátoru vozovky. 

  Stodolák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí bubnového silničního simulátoru, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. První část je věnována základnímu dělení silničních simulátorů. Druhá část obsahuje popis ...
 • Rekonstrukce testeru tlumičů 

  Smejkal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí testeru tlumičů, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. Úvod je věnován základnímu popisu tlumičů. Dále je pak pojednáno o bezdemontážních a demontážních testrech, ...
 • Renovace strojního zařízení 

  Teplý, Miroslav
  Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě ...
 • Rešerše automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Podloucký, Milan
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše a uceleného roztřídění v současnosti používaných zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center.
 • Rešerše možností výpočtového modelování výdutí mozkových tepen 

  Lipenský, Zdeněk
  Bakalářská práce je zaměřena na získámí obecných informací o mozkových výduťích. Toto onemocnění se projevuje vyboulením stěny některé z mozkových tepen do kulového tvaru. Na počátku práce je uveden popis kardiovaskulárního ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Huňka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nástrojových upínačů. Je v ní pojednáno o základních typech a možnostech upínání upínače ve vřetenu stroje. Upínače jsou hodnoceny z konstrukčního tak i funkčního hlediska. ...
 • Rešerše souřadnicových měřících strojů CMM a měřících ramen CMMs. 

  Dolák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší souřadnicových měřících strojů používaných v mnoha různých odvětvích průmyslu, vědy, ale také lékařství. Hlavní strukturu práce tvoří seznámení s těmito stroji, jejich historie a ...
 • Rotační kvadratické plochy 

  Pavlíčková, Lenka
  Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především jako studijní materiál pro studenty Konstruktivní a počítačové geometrie. Práce pojednává o rotačních kvadratických plochách, zahrnuje obecné vlastnosti ...
 • Rovinné frézování na CNC strojích. 

  Plaček, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá rovinným frézováním na CNC strojích. Začátek práce se věnuje obecnému popisu frézování včetně problematiky rovinného frézování. Další kapitoly se zabývají rozdělením frézovacích nástrojů, frézovacích ...
 • Rovnání vývalků opakovanou plastickou deformací 

  Šebek, František
  Tato bakalářská práce shrnuje princip a možnosti rovnání válcovaných produktů na rovnacích stolicích s využitím opakované plastické deformace. Dále obsahuje návrh algoritmu pro sta-novení základních silových parametrů ...
 • Rozbor a využití tvarových frézovacích nástrojů. 

  Vašíček, Jiří
  Tato práce je souhrnným popisem tvarových frézovacích nástrojů. Kromě základní definice obrábění, řezného procesu a principů frézovacího procesu, s popisem úběru materiálu a základními řeznými podmínkami je zaměřena na ...