Now showing items 421-440 of 496

 • Variantní řešení výroby držáku vodiče 

  Šuráň, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh variantního řešení výroby držáku vodiče – dílce z pozinkovaného plechu oceli 12 020.20. Součást je výrobkem firmy Spálovský. Předpokládaná série výroby je 1 ...
 • Variantní řešení výroby jezdce 

  Chládek, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství předkládá návrh technologií použitelných při výrobě jezdce, který je součástí aretačního mechanismu vyráběného firmou TOKOZ a.s., a podává zhodnocení ...
 • Válcová jednotka dvoudobého motocyklového motoru 

  Stejskal, Miroslav
  Miroslav STEJSKAL Válcová jednotka dvoudobého motocyklového motoru V úvodu práce je stručně popsána funkce dvoudobého motoru. Dále je dle zadaných základních geometrických a termodynamických parametrů určen maximální tlak ...
 • Včelí algoritmus 

  Miškařík, Kamil
  Obsahem práce je naprogramování Java třídy a skriptu v Matlabu, které budou implementovat včelí algoritmus (BeesAlgorthm). K otestování výkonu tohoto algoritmu je využito standartních optimalizačních funkcí Rosenbrock a Rastrigin.
 • Věžové jeřáby v současnosti 

  Gipka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou věžových jeřábů v současnosti. Práce obsahuje rozdělení věžových jeřábů podle několika hlavních kritérií do skupin s ukázkou existujících modelů předních světových značek. Cílem ...
 • Vizualizace jízdy čtyřkolového vozidla v prostředí Matlab-Simulink 

  Foriška, Aleš
  Táto práca sa zaoberá tvorbou vizualizácie jazdy štvorkolesového vozidla v prostredí Matlab-Simulink. Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii histórie, tvorbe a možnosti použitia virtuálnej reality. Ďalšie kapitoly ...
 • Vizualizace statických úloh metodami počítačové grafiky 

  Komínek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá softwarovým řešením vizualizace namáhání jednoduchých staticky určitých prutových těles. Dále uvádí základní teorii statiky a pružnosti, základní zobrazovací metody počítačové grafiky a ...
 • Vlastnosti gelů používaných ve fluidním inženýrství 

  Hudák, Igor
  Gely představují v běžném životě určitý standard a ne jinak tomu je i v technickém užití. Dokáží nabídnout naprosto jedinečné možnosti použití v různých oblastech. Gelová struktura jako taková je sama o sobě velice zajímavým ...
 • Vlastnosti moderních akcelerometrů 

  Střelec, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními mikročipovými akcelerometry a jejich použitelnosti v technické diagnostice. V práci je provedeno porovnání méně známého, ale v dnešní době dost využívaného akcelerometru MMA 7260Q ...
 • Vliv elektronového svazku na tenké vrstvy oxidů 

  Kostyal, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu elektrónového lúča rastrovacieho elektrónového mikroskopu na povrch vzorky SiO2/Si(100). V práci je stručne popísaná elektrónová mikroskopia a mikroskopia atomárnych síl. Hlavným ...
 • Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel 

  Chromek, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje prvotnímu návrhu oběžného kola, stanovení jeho teoretické měrné energie, kterou má čerpadlo při nekonečném počtu lopatek a následné korekci na skutečnou měrnou energii čerpadla s oběžným kolem s ...
 • Vliv kontaminace maziva pevnými částicemi na funkci mazaných kontaktů 

  Majdič, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu hloubky zatlačené nečistoty na povrch tělesa, kdy je stanovena otázka, jaká hloubka je neškodná a od jaké hlouby již vzniká makropitting. K zodpovězení této otázky je využito empirické ...
 • Vliv mechanických vlastností cévních protéz na jejich klinické použití 

  Chomič, Dimitrij
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cévních protéz. Pojednává se v ní o typech cév, jejich anatomii, fyziologii, patologii a mechanických vlastnostech. Zabývá se rozdělením cévních protéz, popisem jejich mechanických ...
 • Vliv tvaru Země a atmosféry na činnost leteckých navigačních zařízení 

  Korbel, Martin
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a popsat vlivy a důsledky tvaru Země a její atmosféry na provoz pozemních i palubních radiotechnických zařízení, používaných v letectví. Práce obsahuje popis těchto vlivů působících ...
 • Vodík jako palivo pro spalovací motory 

  Polnický, Václav
  V bakalářské práci byly shrnuty dosavadní výsledky celosvětového výzkumu z oblasti spalování vodíku v motorech s vnitřním spalováním. Jsou zde zmíněny také způsoby výroby a skladování vodíku. Práce je zaměřena zejména na ...
 • Volba materiálu pro komponenty jízdních kol 

  Táborský, Miroslav
  Závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro komponenty jízdních kol. Obsahuje souhrn základních informací o materiálech v současnosti používaných pro komponenty jízdních kol, které jsou mezi sebou ...
 • Vyhodnocení meteorologických dat v lokalitě VUT FSI v Brně 

  Drábek, Ivo
  Obsahem této bakalářské práce je vyhodnotit meteorologická data ze snímačů venkovní teploty, vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru umístěných na domku Energetického ústavu. Data byla naměřena od 1. 10. ...
 • Vyhodnocení opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení. 

  Kružík, Petr
  Tato práce sleduje vznik opotřebení u vybraných typů vyměnitelných břitových destiček při soustružení tepelně zpracovaného válcového obrobku. Destičky jsou vybrány z oblasti slinutých karbidů a cermetů povlakovaných i ...
 • Vyhodnocování výsledků z měření a emisní limity 

  Čech, Martin
  Hlavní náplní této práce je shrnutí a vysvětlení základních metod, které mohou být využity při vyhodnocování výsledků z měření škodlivin ve spalinách. Metoda, která by měla být nejvhodnější pro naše data, bude následně ...
 • Vytápění rodinného domu biomasou 

  Suk, Ladislav
  S přibývajícím ústupem od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům se navracíme k lety osvědčeným zdrojům s pomocí nových technologii. Cílem mé bakalářské práce je se seznámit s možnostmi vytápění objektu biomasou za pomoci ...