Now showing items 472-491 of 496

 • Zachytávání a ukládání CO2 

  Odložilík, Martin
  Hlavním cílem této práce je objasnění metod zachytávání a ukládání CO2 jako jedné z možností omezení globálního oteplování. V první části je podrobněji rozebrán jev označovaný jako skleníkový efekt, je popsán jeho princip, ...
 • Zakladač do horizontálního oběžného zásobníku 

  Bartoš, Tomáš
  Tato práce navrhuje celkové konstrukční řešení zakladače europřepravek do horizontálního oběžného zásobníku. Je proveden návrh nového stroje. Práce obsahuje pevnostní výpočty, výpočet kinematiky, návrh pohonů a veškerou ...
 • Zakladač do horizontálního oběžného zásobníku 

  Suchomel, Adam
  V předkládané bakalářské práci je navržena konstrukce zakladače do horizontálního oběžného zásobníku. Zařízení umožňuje zvednout přepravku o hmotnosti 17 kg do výšky 3,5 m. Práce obsahuje základní výpočty a výkresovou dokumentaci.
 • Zakružování pásů 

  Kornherr, Milan
  Tato práce řeší teoretický rozbor role plastické deformace u procesu zakružování pásů. Vysvětluje průběhy napětí při zatěžování a při odlehčování. Práce se dále zabývá výpočtem odpružení a ohybového momentu při určitém ...
 • Zařízení pro trénink mezilopatkového svalstva 

  Hlaváček, Pavel
  Bakalářské práce Zařízení na posilování mezilopatkového svalstva se zabývá návrhem konstrukce zařízení na posilování zmíněné skupiny svalů. Její součástí je také pojednání o možnostech a důležitosti posilování této části těla.
 • Zavedení robotizovaného pracoviště do výroby 

  Ciprys, Michal
  Tato práce řeší problém zavedení robotizovaného pracoviště do výroby. Úkolem je seznámení s robotickým manipulátorem, se způsoby programování robotického manipulátoru a jeho plné nasazení do výroby.
 • Základní příčiny poškození valivých ložisek a jejich diagnostika 

  Schreier, Jan
  V této bakalářské práci je proveden rozbor poruch, které mohou vzniknout na valivém ložisku, a jejich příčin, a to z hlediska zdroje poruchy, druhu poruchy a jejího mechanismu. Dále je uveden přehled základních metod ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Veselý, Milan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 223.0 (20CrMn5-4). Na základě ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Červinka, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0. Na základě literární studie problematiky ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Kameník, Tomáš
  KAMENÍK Tomáš: Zápustkové kování pastorku Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B 2307 překládá návrh technologie výkovku – pastorku- zhotoveným zápustkovým kováním z materiálu 14 220. Na základě literární ...
 • Zdvihové ústrojí jeřábové kočky 28 000 kg 

  Nečas, Jindřich
  Zdvihací zařízení jsou strojní zařízení, pomocí kterých se přemisťují břemena zavěšena, či připevněna na nosných prvcích svislým, nebo vodorovným pohybem na určená místa ve vymezeném prostoru. Zdvihací zařízení se rozdělují ...
 • Zhodnocení systému prohlídek a oprav draků pro letouny ZLIN řady 26 

  Jančář, Milan
  Bakalářská práce pojednává o způsobu provádění periodických prohlídek a oprav letounů ZLIN řady Z 26. Již z názvu této práce vyplývá, že jde o problematiku náročnou a velmi obsáhlou. Mým cílem tedy bylo přiblížit vybrané ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Zahálka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro využití biomasy, nabízí jejich souhrn, popis a využití. Další body jsou zaměřeny na zdroje biomasy, ekologické dopady spojené s jejím pěstováním a následným zpracováním. Na závěr ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Trna, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je podat jejímu čtenáři základní informace o biomase a technologiích pro její využití. Vypracování je rozděleno do čtyř hlavních částí. První část popisuje zdroje biomasy, její úpravy a zpracování ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Bílek, Vít
  Tato práce se zabývá přehledem metod zpracování a využití biomasy. Popisuje technologie pro energetické využití biomasy. Část práce je věnována energetickým plodinám a ostatním zdrojům biomasy
 • Zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem bakalářské práce je návrh nové technologie pro zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy z korozivzdorné oceli DIN 1.4301 tloušťky plechu 0,8mm. Čtvercové otvory budou zhotoveny do polotovaru plechu s již ...
 • Zkoušky tvrdosti a jejich aplikace v oblasti strojírenské produkce. 

  Černohousová, Pavla
  Cílem této bakalářské práce je v první teoretické části přehledně popsat vývoj, druhy a základní principy zkoušek tvrdosti. V praktické části jsou některé tyto zkoušky aplikovány na shromážděné vzorky. Dosažené výsledky ...
 • Zkoušky tvrdosti, účel a využití ve strojírenství. 

  Duba, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá stručným přehledem, zaměřeným na v dnešní době nejpoužívanější metody zkoušek tvrdosti. Zaměřuje se také na využívání těchto metod v praxi a průzkum provádění těchto metod na Jihlavsku. Srovnání ...
 • Zplyňování biomasy 

  Drga, Miroslav
  Bakalářská práce obsahuje stručné seznámení s biomasou, s jejím složením, zdroji a tepelnými vlastnostmi. Následuje rozbor zplyňovací technologie a rešerše zplyňovacích zařízení. Poté jsou uvedeny produkty zplyňování a ...
 • Zpracování dat pro účely experimentální identifikace systémů 

  Horáková, Eva
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodikou zpracování dat pro účely experimentální identifikace systémů. Shrnuje základy experimentální identifikace a popisuje obecnou metodiku zpracování experimentálních dat. V další ...