Now showing items 452-471 of 496

 • Výroba bioplynu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie 

  Frühbauer, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je ustanovit a shrnout výrobu bioplynu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie. V úvodní části jsou zpracována data o bioplynu, jeho tvorbě a chemickém složením. Důležitou část ...
 • Výroba dílců zakružováním 

  Kunc, Vítězslav
  Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství předkládá přehled moderních metod zakružování. V literární studii jsou zhodnoceny jednotlivé moderní metody, stroje používané při výrobě zakružovaných ...
 • Výroba elektrické energie z bioplynu 

  Kovář, Martin
  Cílem této bakalářské práce je rozbor a popis problematiky kombinované výroby elektrické energie a tepelné energie z bioplynu. Bioplyn patří do kategorie obnovitelných zdrojů energie. První část práce je věnována výrobě a ...
 • Výroba ethanolu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie 

  Doležal, Martin
  Práce se zabývá výrobou ethanolu z obnovitelných zdrojů energie. Popisuje procesy výroby ethanolu v závislosti na druhu použitého vstupního materiálu. Dále zkoumá využití ethanolu jakožto motorového paliva a to jak ve směsi ...
 • Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla 

  Bezpalec, Jan
  BEZPALEC Jan: Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.21. Na základě ...
 • Výroba kuželových ozubených kol. 

  Nepauer, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením a popsáním jednotlivých technologií výroby kuželových ozubených kol metodami obrábění a tváření. Tyto metody jsou podrobně popsány níže. V této práci se teoreticky popisují činnosti ...
 • Výroba mělkého výtažku pryží 

  Drahovzal, Milan
  DRAHOVZAL Milan: Výroba mělkého výtažku pryží Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku víka kontejneru používaného v chemickém průmyslu. Součást se bude vyrábět ...
 • Výroba obecných ploch na FV 25 CNC/Heidenhain iTNC 530 

  Klíma, Jan
  Rozbor výroby obecných součástí s využitím nejmodernější výpočetní techniky a softwaru. Popis obráběcího stroje FV 25 CNC a řídícího systému Heidenhain iTNC 530. Vytvoření NC programu pro výrobu zadané součásti.
 • Výroba součásti "Pouzdro vinutí" 

  Rudolf, Bronislav
  Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF25 FR pomocí technologie vstřikování. V úvodní části jsou popsány základní materiály ...
 • Výroba součásti plošným tvářením 

  Zíka, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby součásti plošným tvářením, konkrétně tažením plechu. Cílem práce je teoretický rozbor technologie tažení plechu. Na základě provedených výpočtů je navržen polotovar a ...
 • Výroba součásti z plastu "Kryt zásobníku" 

  Říha, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vstřikování termoplastů. Teoretická část popisuje současné poznání v oblasti vstřikování termoplastů a shrnuje doporučení pro konstrukci vstřikovací formy. V praktické části je ...
 • Výroba středního kola objemovým tvářením 

  Fic, Pavel
  Pavel Fic: Výroba středního kola objemovým tvářením. Bakalářská práce. Kombinované studium bakalářského studijního programu Strojírenství, Obor Strojírenské technologie. 3.ročník, letní semestr, akademický rok 2009/2010. ...
 • Výroba uzavřené matice objemovým tvářením 

  Votavová, Jitka
  VOTAVOVÁ Jitka: Výroba uzavřené matice objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby uzavřené matice objemovým tvářením z konstrukční oceli 11 320 5R ČSN EN 10 204. ...
 • Výrobní linka zámku 

  Vincenc, Josef
  Práce se zabývá částí výrobní linky na montáž automobilového zámku. Popisuje konstrukci zámku a problematiku jeho vývoje a provozu. Konstrukční část se zabývá problematikou konstrukce automatické razící stanice pro označování ...
 • Výrobní možnosti tváření za studena 

  Trnka, Filip
  Tento projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenské technologie. Hlavním cílem této práce je uvedení vybraných technologií tváření za studena, jejich zhodnocení a uvedení názorných ukázek výrobků ...
 • Výtopna Mydlovary 

  Víšková, Jaroslava
  Tématem této bakalářské práce je „Výtopna Mydlovary“. Především řešení optimalizace jejího provozu a řazení zdrojů s přihlédnutím k finanční racionalizaci. Hlavní důraz je kladen na provoz kogenerační jednotky TEDOM Quanto ...
 • Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel 

  Prokop, Vít
  Tato bakalářská práce na téma Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel je rozdělena na dvě části. V první části se bude zabývat otázkami řiditelnosti a stability letadel. Druhá část potom bude obsahovat přehled významnějších ...
 • Vývoj atomárních a iontových svazkových zdrojů 

  Tihlařík, Jan
  Práce se zabývá problematikou tvorby iontových svazků. Je zde popsán vliv iontové optiky na formování svazku a růst ultratenkých vrstev GaN, jakož i optimalizace zdroje k depozici a měření vlastností iontového svazku. V ...
 • Vývoj vznětových motorů Tatra 

  Paulmichl, Roman
  Bakalářská práce se zabývá vývojem vznětových motoru TATRA od jejich vzniku až po současnost. Je zaměřena na konstrukci jednotlivých motorů a rozdílnost konstrukce při jejich vývoji. Podává přehled o vlastní konstrukci ...
 • Výzkumné spalovací motory 

  Chromý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a historií výzkumných spalovacích motorů. Pojednává o jejich konstrukci, parametrech a moţnostech současných výzkumných motorů, dále nastiňuje oblasti výzkumu, po něţ se vyuţívají. ...