Now showing items 21-40 of 496

 • Frézovací nástroje pro CNC obráběcí stroje 

  Janošek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací centra. Zpočát-ku se práce zabývá teorií frézování. Jsou v ní rozděleny frézovací nástroje či frézovací stroje. Dále je jedna kapitola věnována možnostmi ...
 • Návrh dýzy pro měření množství nasávaného vzduchu spalovacím motorem 

  Esterka, Ondřej
  V bakalářské práci jsou uvedeny emisní normy, které platí pro osobní automobily, a systém regulace bohatosti směsi. Dále je zde rešerše objemových a průřezových průtokoměrů, vhodných pro měření průtoku vzduchu, včetně ...
 • Řešení technologie formy na vstřikování plastu ve firmě VKV-Horák. 

  Harák, Petr
  Práce řeší technologii formy na vstřikování plastu ve firmě VKV Horák. Rozebírá návrh, výrobní postup a uvedení do provozu formy na vstřikování plastu v této firmě. Výrobní postup je zaměřen na obrábění dílčí části formy. ...
 • Způsoby filtrace vzduchu 

  Valenta, Jiří
  Bakalářská práce poskytuje přehled o používaných metodách při filtraci průmyslového vzduchu. Práce se skládá z těchto 5 hlavních částí- suché a mokré mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, látkové filtry a filtrační ...
 • Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady FX3U 

  Křivka, Martin
  Tato bakalářská práce vznikla jako podpora výuky předmětu Programovatelné automaty na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Vysokého učení technického. Cílem této práce bylo seznámit se s modely ...
 • Optimalizace kontrolních procesů ve výrobě statorů elektromotorů 

  Navrátil, Tomáš
  Práce navrhuje optimální kontrolní proces kontroly statoru elektromotorů, který odpovídá požadavkům na spolehlivost kontroly podle metody MSA.
 • Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz 

  Hrňa, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je popis fotovoltaických systémů a jejich částí. Práce se blíže věnuje popisu ostrovního fotovoltaického systému a zabývá se jeho výstavbou na konkrétním objektu. Charakterizuje základní komponenty ...
 • Výroba obecných ploch na FV 25 CNC/Heidenhain iTNC 530 

  Klíma, Jan
  Rozbor výroby obecných součástí s využitím nejmodernější výpočetní techniky a softwaru. Popis obráběcího stroje FV 25 CNC a řídícího systému Heidenhain iTNC 530. Vytvoření NC programu pro výrobu zadané součásti.
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem 

  Tomeček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem. Cílem edukační úlohy je prakticky studenty v rámci výuky seznámit s analýzou kinematických veličin vačkových ...
 • Design samoobslužné váhy na potraviny 

  Švancarová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout design samoobslužné váhy na potraviny, které se používají v obchodních centrech. Výsledný návrh by měl splňovat nejen funkční, ale i technologické a estetické požadavky kladené na ...
 • Koncepce čtyřkolky - ATV 

  Dosedla, Milan
  Jedná se práci rešeršního typu zabývající se problematikou současné konstrukce a konstrukčního uspořádání čtyřkolek. V jednotlivých kapitolách je rozebrána funkce jednotlivých konstrukčních celků a jejich výhody a nevýhody ...
 • Způsoby předúpravy kalu k dalšímu využití 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá způsoby předúpravy (dezintegrace) kalu, která nabízí možnost lepšího provozu čistírny odpadních vod. Úvod se věnuje rozdělení odpadních vod a kalů a následně pak jejich charakteristikám. Dále je popsán ...
 • Studie automatizovaných parkovacích systémů 

  Peprník, Pavel
  Tato bakalářská práce shrnuje současné poznatky o moderních automatizovaných parkovacích systémech. Je to velmi zajímavá myšlenka řešení nedostatku prostoru pro parkování stále se zvětšujícího počtu automobilů. V práci ...
 • Technologie výroby rámu skříně 

  Tvarůžek, Martin
  V bakalářské práci se porovnává a vyhodnocuje nejvýhodnější technologie výroby součásti rámu skříně. Jedná se o skříně sloužící k indukčnímu ohřevu materiálu. Porovnávána je technologická stránka dělení materiálu pomocí ...
 • Optimalizace výroby voskových modelů - voskové směsi a jejich zkoušení 

  Koběrský, František
  Bakalářská práce se v první části zabývá obecným popisem a rozdělením vosků a voskových směsí pro přesné lití metodou vytavitelného modelu. Druhá část se věnuje popisem různých mechanických a fyzikálních vlastností vosků ...
 • Netradiční ovládání ventilů 

  Janoušek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem některých netradičních systémů ovládání ventilů čtyřdobého spalovacího motoru. V první části práce jsou uvedeny základní uspořádání ventilových rozvodů a jejich použití. Dále práce ...
 • Horizontální oběžný zásobník spojovacích materiálů 

  Rosendorf, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem horizontálního oběžného zásobníku určeného pro spojovací materiál. Jsou zde provedeny základní funkční výpočty včetně návrhu pohonu. Přiložena je výkresová dokumentace.
 • Nástroje managementu kvality 

  Husák, Martin
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Dává si za cíl zmapovat nástroje a metody, které mají za úkol zlepšovat jakost a udržet ji na požadované úrovni. Text je rozdělen do dvou kapitol. První kapitola je věnována ...
 • Úpravy pohonných jednotek pro motoristický sport 

  Slovák, Marek
  Tato bakalářské práce pojednává o základních možnostech jakými lze zvyšovat výkonnostní parametry motoru za účelem nasazení jednotky v motoristickém sportu. Zaměřuje se především na teoretickou stránku provedení úprav, ...
 • Zpracování přehledu MKP aplikací na bázi Open Source 

  Tománek, Jiří
  Práce je zaměřena na zpracování přehledu současně dostupných MKP programů na bázi otevřeného kódu, které jsou volně k dispozici na internetu. Jsou zde postupně prezentovány tři programy (Salome, Roshaz, Ansys), ve kterých ...