Recent Submissions

 • Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti Event Marketingu 

  Hrbáč, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je zhodnotit marketingovou strategii společnosti, která se zabývá produkcí eventových akcí. V prvé a teoretické části se postupně zabývám fenoménem eventu a jeho významem v dnešních společnostech. ...
 • Rozbor efektivnosti podnikatelského subjektu 

  Lang, Richard
  Diplomová práce má za úkol posouzení možností dalšího vývoje společnosti D.I.S., spol. s r.o. Analyzuje efektivnost společnosti pomocí finanční analýzy a dalších nástrojů, dále analyzuje situaci v odvětví stavebnictví ČR. ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Kuna, Martin
  Diplomová práce se zabývá aplikací vybraných metod umělé inteligence v prostředí kapitálových, potažmo akciových, trhů. Konkrétně se zaměřuje na využití umělých neuronových sítí pro predikci trendu a na možnost aplikace ...
 • Vstup firmy Nobilis Tilia s.r.o. na německý trh s kosmetikou 

  Dudrová, Lenka
  Hlavnou témou mojej diplomovej práce je zhodnotenie, či má firma Nobilis Tilia, s.r.o. rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na zahraničné trhy, konkrétne na nemecký trh s kozmetikou. Celá práca je postupne rozdelená do ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Alexová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá projektem s potenciálem získat grant ze strukturálních fondů EU. Předmětem projektu je založení školicího střediska, které je určeno především pro vlastní zaměstnance firmy působící v oboru výroby ...
 • Rozpočty vybrané firmy 

  Michálek, David
  Diplomová práce je zaměřena na oblast rozpočtů ve firmě DATEV.cz s.r.o. V teoretické části práce je rozebrán koncept rozpočetnictví a následně je zařazen do současných teoretických rámců. Analýza problému a současné situace ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

  Kuliš, Ota
  Diplomová práce se zabývá oblastí reportingu v konkrétní firmě. Teoretická část popisuje koncepci reportingu a příslušný teoretický rámec. Praktická část obsahuje analýzu firmy a současné situace reportingu. Cílem práce ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Horáková, Kateřina
  Práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy. Budou provedeny analýzy pomocí soustav ukazatelů. Oblasti, ve kterých analýzy soustav ukazatelů poukážou na případné problémy, bude provedena ...
 • Analýza řešení dopadů krize ve strojírenské firmě 

  Vítková, Věra
  Diplomová práce si klade za cíl posoudit důsledky dopadů krize na strojírenskou firmu a určit možnosti jejich odstranění, případně zmírnění jejích následků.
 • Podnikatelský záměr 

  Balcarová, Lucie
  Diplomová práce na téma podnikatelský záměr se zabývá rozšířením nabízeného sortimentu společnosti ABC Wood, spol. s.r.o. Podrobně analyzuje současný stav společnosti z hlediska interního i externího prostředí, ve kterém ...
 • Modrá pyramida, stavební spořitelna, a.s. Financování výstavby rodinného domu 

  Loučková, Pavla
  Tato diplomová práce na téma Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. – Financování výstavby rodinného domu se zabývá především úvěry poskytovaným Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s. Cílem této práce je navržení ...
 • Financování modernizace právní poradny z dotací EU 

  Mitrengová, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na získávání finančních zdrojů z dotačních programů Evropské unie. Konkrétně zde se jedná o financování materiálně technického vybavení právní poradny neziskové organizace Ekologický Právní ...
 • Návrh komunikační strategie pro značku Telstar 

  Krusberská, Daniela
  V této práci jsou aplikovány poznatky z oblasti marketingové komunikace a navrženy nástroje komunikačního mixu s využitím nových trendů jako součást konceptu komunikační strategie. Konečnému návrhu marketingové komunikace ...
 • Návrh pojistného portfolia pro město Bzenec 

  Sekerková, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou, která souvisí s návrhem pojistného portfolia pro město Bzenec. Na základě analýzy rizik je navrhnuto takové pojistné portfolio, díky kterému budou nejzávažnější rizika města ...
 • Návrh strategie diferenciace rodinného podniku 

  Bělová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro podnikání ve Španělsku a v České republice. Dále analyzuje současný stav rodinných podniků, jednoho španělského a jednoho českého. V závěru práce navrhuji opatření, ...
 • Systém procesních auditů v oblasti zdravotnického průmyslu 

  Pokorná, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou provádění procesních auditů ve velké nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby a distribuce zdravotnických prostředků a mající dceřinou společnost v České republice. V práci ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kodeš, Jakub
  Diplomová práce vznikla v důsledku nedostatečné kultury v prodeji koncovému zákazníkovi. Cílem vznikající společnosti je poukazovat na tyto nedostatky a přinášet zákazníkovi jejich řešení, které má vliv na všechny procesy ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Zwinsová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu finanční situace společnosti MOTIP DUPLI s. r. o. v letech 2004 až 2007. Na základě metod finanční analýzy jsou zjištěny problémy a jsou navrhnuta opatření k jejich odstranění a ...
 • Marketingová komunikace obchodní firmy Archmanic s.r.o. 

  Bartáková, Kateřina
  Diplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodné komunikační nástroje a kanály z oblasti marketingové komunikace pro obchodní společnost zabývající se architektonickou a projekční činností. Východiskem této práce jsou ...
 • Internetový projekt MotorHit.cz 

  Říhová, Eva
  Cílem diplomové práce je zpracování manuálu pro realizaci internetového aukčního portálu zaměřeného na trh s automobily MotorHit.cz. Obsahuje analýzu trhu a konkurence a také analýzu obecného a oborového okolí. Na základě ...

View more