Recent Submissions

  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

    Grygová, Eva
    Diplomová práce se zaměřuje na navrhnutí, provedení a vyhodnocení dotazníku spokojenosti zákazníků na veterinární klinice TOSA. Teoretická část je věnována problematice marketingového výzkumu, spokojenosti zákazníků a ...
  • Marketingová strategie hotelu Bítov 

    Růžičková, Žaneta
    Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace a následně výběrem vhodné marketingové strategie pro Hotel Bítov v rekreační oblasti Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá problematikou využití marketingových ...
  • Analýza spokojenosti zákazníků Florbalovaprodejna.cz (návrhy na opatření ke zvýšení její úrovně) 

    Musil, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem, konkrétně analýzou spokojenosti zákazníků pro prodejnu sportovního vybavení Florbalovaprodejna.cz. V praktické části práce je provedena marketingová analýza firmy s ...
  • Studie proveditelnosti-změna zahradnictví na produkční a realizační firmu 

    Kresa, Ondřej
    Diplomová práce má za cíl vypracovat studii proveditelnosti se zaměřením na změnu zahradnictví na produkční a realizační firmu. Je v ní analyzována současná struktura a stav hospodaření firmy a návrh vedoucí k rozvoji v ...
  • Marketingové zhodnocení návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. 

    Vaculík, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení návštěvy Svatého otce v Brně po stránce marketingu a propagace. Teoretická část srovnává tržní a neziskový sektor, zejména působení a vliv marketingu v těchto odlišných oblastech. ...
  • Podnikatelský záměr – Vybudování prodejny s produkty značky Apple 

    Viktorin, Ondřej
    Cílem diplomové práce je vypracování podrobné analýzy pro podnikatelský záměr vybudování prodejny s produkty značky Apple. V analytické částí je zkoumán vybraný trh a také podmínky za kterých je možné vybudovat oficiální ...
  • Návrh strategie pro vybudování ziskového víceúrovňového podnikání 

    Mokrý, Martin
    Předložená diplomová práce se zabývá tématem víceúrovňového marketingu jako oboru pro samostatné podnikání jednotlivce. Posuzuje pozitiva a negativa této metody podnikání a rozdílnost od podvodných modelů. Diplomová práce ...
  • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Kovárník, František
    Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat ekonomickou situaci společnosti LIPAN A. EURO, a.s. Pro posouzení jsou v práci využity metody finanční a ekonomické analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům ...
  • Podnikatelský záměr: Výstavba a provoz hotelu 

    Krčmař, Michal
    Cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro výstavbu a provoz hotelu, který poskytne návštěvníkům příjemné zázemí se spoustou kvalitních služeb včetně stravování a četného sportovního vyžití, pro ...
  • Optimalizace procesů ve společnosti 

    Kratochvílová, Martina
    Diplomová práce s názvem Optimalizace procesů ve společnosti se zabývá nejdůležitějším firemním procesem – tvorbou software od jednání se zákazníky až po jeho předání. Součástí práce je analýza současného procesu, návrhy ...
  • Posílení konkurenceschopnosti firmy zlepšením informačního systému 

    Pohl, Jan
    Diplomová práce pojednává o návrzích na posílení konkurenceschopnosti firmy zlepšením webové prezentace. V první části práce jsou teoreticky popsány hlavní pojmy problematiky, poslední trendy internetových aplikací a dalších ...
  • Životní pojištění jako nástroj stimulace pracovníků vybraného podnikatelského subjektu 

    Žďánský, Radek
    Předmětem diplomové práce je problematika životního pojištění jako nástroje pro stimulaci zaměstnanců. Obsahuje analýzu současného stavu pojištěnosti pracovníků vybraného podnikatelského subjektu, výběr a srovnání pojistných ...
  • Budování konkurenceschopnosti firmy – rozvoj marketingových aktivit 

    Hanák, Tomáš
    Diplomová práce analyzuje vnější a vnitřní prostředi vybrané společnosti a současný stav marketingových aktivit ve vybrané společnosti. Obsahuje návrh marketingových aktivit, které povedou ke zvýšení kokurenceschopnosti ...
  • Financování projektů ze zdrojů EU 

    Šmatlavová, Alena
    Diplomová práce se zabývá možností čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti strukturálních fondů, analýzu současného stavu sledované firmy. Praktická část se zabývá výběrem ...
  • Marketing internetového obchodu 

    Popolanský, Jiří
    V mé diplomové práci se budu zabývat tématem marketingu internetového obchodu. V teoretické části se zaměřím na nalezení vhodných nástrojů marketingové podpory. V praktické části zejména na analýzu současné situace v ...
  • Specializovaný elektronický obchod 

    Turák, Miroslav
    Tato diplomová práce byla napsána s cílem vytvořit model řešení specializovaného elektronického obchodu zaměřeného na prodej textilu. Součástí práce je model řešení, ekonomická stránka projektu a návrh propagace projektu.
  • Problematika elektronického obchodu společnosti 

    Frolichová, Klára
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku zřízení elektronického obchodu společnosti. Obsahem diplomové práce je podrobná analýza trhu a možných dodavatelů řešení, dále jsou řešeny otázky bezpečnosti, práva a technologie. ...
  • Informační systém pro správu projektů 

    Patočka, Miroslav
    Tato práce se zaměřuje na analýzu softwarových nástrojů firmy s podrobným posouzením stavu informačního systému pro správu projektů. Dále obsahuje návrh procesních změn a úprav stávajícího systému. Součástí práce je také ...
  • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

    Krčálová, Jana
    Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...
  • Model funkční optimalizace elektronického obchodu 

    Antoš, Milan
    Diplomová práce obsahuje vymezení elektronického obchodu, jako nástroje sloužícího k prezentaci a distribuci potravin. Specifikuje podmínky vzniku, provozu a údržby příslušné elektronické aplikace. Obsahuje návrh nových ...

View more